Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. David Hejč, Ph.D, narozen 18. července 1986 v Brně
Pracoviště
 • Katedra správní vědy a správního práva
  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Ministerstvo spravedlnosti - Odborná justiční zkouška
 • Ph.D. - 2016: obor Správní právo a právo životního prostředí, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • JUDr. - 2013: správní právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Mgr. - 2011: obor právo a právník věda , Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • od 2022: státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
 • od 2017: asistent, následně odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
 • 2013-2023: asistent místopředsedy Ústavního soudu
 • 2011-2013: právník ve Společnosti pro rozvoj veřejné správy, Pardubice
 • 8/2010-10/2010: studentská stáž u soudce Nejvyššího správního soudu
 • 05/2009-05/2010: studentská stáž u předsedkyně Nejvyššího soudu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti vlastní vědecké činnosti:
  Formy činnosti veřejné správy. Územní samospráva, komunální právo. Tvorba práva a rozhodování na úrovni a obcí. Správní procesy, zejm. opatření obecné povahy. Soudní kontrola veřejné správy. Právní úprava pozemních komunikací a provozu na nich.
 • Účast na výzkumných projektech:
  2013 navrhovatel a řešitel ročního projektu „specifického výzkumu“ – Právnická fakulta Masarykovy univerzity: Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům.
  2012 navrhovatel a řešitel ročního projektu „specifického výzkumu“ – Právnická fakulta Masarykovy univerzity: Právní aspekty regulace dopravy v teorii a v praxi územních samosprávných celků.
  01/2013 - 12/2016 člen v projektu Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. - Grantová agentura České republiky - standardní grantový projekt, č. 13-30730S)
Akademické stáže
 • 05/2013 - Studijní/výzkumný krátkodobý pobyt Evropský univerzitní institut, Florencie, Itálie.
 • 10/2012 - Studijní/výzkumný krátkodobý pobyt Evropský soud pro lidská práva, Rada Evropy, Institut veřejné správy (Ecole nationale d'administration - ENA), Štrasburk, Francie.
 • 08/2012 Alpbach Summer School on European Integration 2012 - absolvována Letní škola evropského práva (16.8.-31.8.), součást mezinárodního Evropského Fóra Alpbach, Rakousko.
 • 04/2012 Studijní/výzkumný krátkodobý pobyt Bodleian Law Library, Oxford, Velká Británie.
Univerzitní aktivity
 • od 03/2015 - 2017 člen volební a mandátové komise Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • od 04/2012 - 12/2014 člen Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity a jeho legislativní komise
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016 - 2023: člen Pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3) Legislativní rady vlády České republiky
Ocenění vědeckou komunitou
 • 04/2014 - cena za nejlepší prezentaci a příspěvek na konferenci pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2015, sekce "Bezpečnost v mezinárodních a vnitrostátních vztazích" - příspěvek "Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem"
 • 04/2014 - cena za nejlepší prezentaci a příspěvek na konferenci pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2014, sekce "Vzájemné ovlivňování a inspirace právních řádů sjednocující se Evropy" - příspěvek "Otázky výběru soudců v České republice a v Evropě"
 • 05/2010 - první místo v soutěži SVOČ (studentská vědecká odborná činnost) v sekci veřejného práva s prací na téma Opatření obecné povahy v českém právním řádu, pořádané PrF MU v Brně.
Vybrané publikace
 • HEJČ, David a Petr HAVLAN. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv – praktické otázky dualismu práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 20, s. 710-714. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ, Radislav BRAŽINA a Marek CHADIMA. Criteria, the Scope and Efficiency of review of Administrative Decisions within the Public Administration. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2015. info
 • HEJČ, David. § 44 [zahájení řízení o žádosti] až § 45 [žádost]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 241-247. ISBN 978-80-7400-598-5. info
 • HEJČ, David. KONTROLA ZÁKONNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBLASTI CENOVÉ REGULACE. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2014, s. 41-52. ISBN 978-80-7160-363-4. Konferenční open access info
 • HEJČ, David. Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy. Online. In Petr Havlan, David Hejč, Jiří Valdhans. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 77-85. ISBN 978-80-210-6811-7. URL info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Klára PROKOPOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Dispositional Instruments of Protection against Administrative Acts (not in Legal Force) and their Effectiveness. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 99-122. ISSN 2335-3414. URL info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 123-142. ISSN 2335-3414. URL info
 • HEJČ, David. Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 20, č. 6, s. 202-206. ISSN 1211-4405. info
 • SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Reasoning of an administrative decision: on the road from a formal appendix trough a mean for communication and mediation to the fundamental legal instrument. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2014. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014, s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34946-1_13. info
 • HEJČ, David a Jiří VENCLÍČEK. OTÁZKY PROCESU VÝBĚRU SOUDCŮ V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Online. In Tereza Kyselovská. COFOLA 2014: the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 724-739. ISBN 978-80-210-7211-4. URL info
 • HEJČ, David. SOUDNÍ KONTROLA STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ PROFESNÍCH KOMOR TAKÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. In JUDr. Michal Maslen, PhD. Verejná správa, právny štát a ochrana základných ludských práv a svobod. Kraków: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 77-90. ISBN 978-83-7490-783-5. info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Marek CHADIMA, Jakub KRÁL a Jiří VENCLÍČEK. The Organisation and Process of Selection of Judges: Public Administration and Constitution of Judiciary. In International Institute of Administrative Sciences (IIAS) - European Group for Public Administration (EGPA): 36th EGPA Annual Conference. 2014. info
 • HEJČ, David. Právotvorba obcí a smíšené správní akty. In JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Teória a prax komunálnej normotvorby. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 33-47. ISBN 978-80-8152-227-7. info
 • HEJČ, David. Prostředky ochrany subjektivních práv a neodkladně účinná opatření obecné povahy. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 93-110. ISBN 978-80-210-7537-5. info
 • HEJČ, David, Faisal HUSSEINI a Stanislav KADEČKA. Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, roč. 46, č. 1, s. 1-24. ISSN 0139-6005. info
 • HEJČ, David. KOČÍ, R. Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana (recenze). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, XLVI, č. 1, s. 48-52, 4 s. ISSN 0139-6005. info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ITS TOPICS CONCERNING DEVELOPMENT PROCESS IN THE CONTEXT OF CENTRAL EUROPE IN THE 21TH CENTURY - The example of Czech and Slovak Republics. In 3rd Annual Caribbean Urban Forum: (R)Evolution. 2013. URL info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. LOCAL AUTHORITIES AS PART OF A DEMOCRATIC DEVELOPMENT. In Joint Congress of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) and International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) 2013: "Public Administration Futures: Professionalism and Leadership". 2013. info
 • HEJČ, David. Místní regulace pozemní dopravy a práva dotčených osob. In Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. Trnavské právnické dni. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 493-500. ISBN 978-80-8082-586-7. info
 • HEJČ, David. DOPAD REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA NA OBCE JAKO VLASTNÍKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Online. In COFOLA. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31-46. ISBN 978-80-210-6625-0. info
 • HEJČ, David. Mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky k regulaci silniční dopravy? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2013, roč. 21, 15-16, s. 542-548. ISSN 1210-6410. info
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Jiří VENCLÍČEK a Klára PROKOPOVÁ. DISPOSITIONAL INSTRUMENTS OF PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE ACTS (WHICH ARE NOT IN LEGAL FORCE) AND THEIR EFFECTIVENESS. In 2013 EGPA Annual Conference. 2013. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Central Administrative Bodies as a Twofold Instance (Prospects and Limits of Remonstrance Proceedings in the Czech Republic). In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2013. info
 • HEJČ, David. Jak mohou obce rozhodovat o regulaci provozu? Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2013, roč. 21, č. 10, s. 62-65. ISSN 1210-4817. info
 • HEJČ, David. Nízkoemisní zóny pod pokličkou. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2013, roč. 13, č. 33, s. 65-93. ISSN 1213-5542. info
 • HEJČ, David. Legal nature of professional self-government regulations and the form of measure of general nature. In Current Development Tendencies in Public Administration. 1st ed. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2012, s. 47-64. ISBN 978-80-87382-27-1. info
 • HEJČ, David. Soudní přezkum územních plánů a právo na spravedlivý proces. Online. In Kotásek Josef, Bejček Josef, Kratochvíl Vladimír, Rozehnalová Naděžda, Mrkývka Petr, Hurdík Jan, Polčák Radim, Šabata Jan. Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 91-104. ISBN 978-80-210-5919-1. URL info
 • HEJČ, David. Opatření obecné povahy a lesní zákon. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 7, s. 385-398. ISSN 0139-6005. info
 • HEJČ, David. Postavení obce při regulaci pozemní dopravy. Online. In JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., Mgr. Lucia Kováčová, Mgr. Lucie Nechvátalová, Mgr. Vojtěch Vomáčka. Cofola 2012: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 388-402. ISBN 978-80-210-5929-0. URL info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Perspectives and limits of administrative appeals as an (effective) alternative dispute resolution tool (“Czech Republic” case study). In Výroční konference IIAS - European Group of Public Administration, Bergen. 2012. info
 • KADEČKA, Stanislav a David HEJČ. Abstraktní a abstraktně konkrétní správní akty krajských hygienických stanic. In 60 let hygienické služby v ČR. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012, s. 28-33. ISBN 978-80-85047-43-1. info
 • HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů adresovaných neurčitému počtu osob. In Pôsobnosť a organizácia srávného súdnictva v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 163-173. ISBN 978-80-7160-339-9. info
 • HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů regulace dopravy. In V. Sládeček, P. Melotíková. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012, s. 125-131. ISBN 978-80-87576-47-2. info
 • HEJČ, David. SPRÁVNÍ DELIKTY A POŽADAVEK FORMY PRÁVNÍ ÚPRAVY POVINNOSTÍ NA PŘÍKLADU MÍSTNÍ REGULACE POZEMNÍ DOPRAVY. Online. In Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 861-872. ISBN 978-80-210-6319-8. info
 • HEJČ, David. Silniční retardéry-lze se bránit jejich nadužívání? Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2011, roč. 19, č. 8, s. 34-40. ISSN 1210-4817. info
 • HEJČ, David. Otázka aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v oblasti dopravního značení. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 18, č. 21, s. 780-785. ISSN 1210-6410. info

15. 6. 2023


Životopis: JUDr. David Hejč, Ph.D. (učo 206607), verze: čeština(1), změněno: 15. 6. 2023 09:19, D. Hejč