Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: habilitace, obor Odvětvová ekonomika a management, doc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 1990: interní vědecká aspirantura, obor Psychologie, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
 • 1981: státní závěrečná zkouška, obor Psychologie, PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta
Přehled zaměstnání
 • 2004 - dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, docent (7/2010 - 10/2012 proděkanka pro vědu, výzkum a doktorský studijní program, 11/2012 - 10/2016 proděkanka pro akademické kvalifikace a doktorský studijní program)
 • 1994 - 2004: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav aplikovaných disciplin (9/1994 – 10/2002 odborný asistent, 11/ 2002 - 1/2004 docent)
 • 1993 - 1994: OSVČ, předmět podnikání: poradenství v oblasti psychologie práce, výcvik a vzdělávání
 • 1991 - 1993: Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, oddělení preventivní a sociální pediatrie, výzkumný a vývojový pracovník
 • 1984 - 1991: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, po reorganizaci v r. 1990 přejmenován na Psychologický ústav ČSAV, interní vědecká aspirantura, poté odborný pracovník, vědecký pracovník
 • 1981 - 1984: Krajská pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, oddělení gymnázií, odborný referent
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014: "Dostupnost jako faktor rozvoje území", interní projekt v rámci programu Budování výzkumných týmů a příprava vědecko-výzkumných projektů, odpovědná řešitelka
 • 2007 - 2009: "Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru", projekt GA ČR 402/07/1486, odpovědná řešitelka
 • 2006 - 2007: „Lidský faktor a komunikace v organizacích veřejné správy ve Slovenské republice a České republice“, projekt dvoustranné česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce KONT/CZ-SK/2006/94, odpovědná řešitelka
 • 2002 - 2004: „Organizační kultura českých firem“, projekt GA ČR 404/02/0114, odpovědná řešitelka
 • 2000 - 2001: „Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce“, projekt GA ČR 406/00/0505, odpovědná řešitelka
 • 1999 - 2003: „Výzkum strategického řízení v českých firmách“, institucionální výzkumný záměr J 22/98 265 100018, dílčí úkol č. 16 „Role firemní kultury ve vztahu ke strategickému řízení českých firem, odpovědná řešitelka
 • 1998: „Uplatnění absolventů FP VUT a PEF MZLU v praxi“, grantový projekt FRVŠ čj. 780210, odpovědná řešitelka
 • 1997: „Ekonomicko-manažerská vysokoškolská studia z pohledu integrace naší země do EU“, grantový projekt MŠMT RS 97 111, spoluřešitelka
 • 1991 - 1993: „European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood“ , mezinárodní projekt WHS, spoluřešitelka
 • 1984 - 1990: podíl na řešení státního plánu základního výzkumu v rámci úkolů řešených v Psychologickém ústavu ČSAV, spoluřešitelka
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 - dosud: recenzentka časopisu "Revue Management & Gouvernance" vydávaného Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (ISSN 2104-2438)
 • 2007 - dosud: členka oborové rady doktorského studijního programu Psychologie na FSS MU
 • 2007: členka National advisory board of Xth European Congress of Psychology, Prague, 3 - 6 July, 2007
 • 2004 - 2013: členka redakční rady časopisu Manažment v teórii a praxi (ISSN 1336 - 7137)
 • 2004 - dosud: členka vědeckého výboru mezinárodní vědecko-výzkumné sítě Réseau PGV (http://www.greg-pgv.com)
 • 2004: publikace Lukášová, R., Nový, I. a kol. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing , 2004 oceněna jako nejlepší publikace daného roku v kategorii knižní monografie - spoluautorství na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze
 • 2001: čestné uznání za zásluhy o rozvoj Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Vybrané publikace
 • HOREHÁJOVÁ, Mária, Jana MARASOVÁ a Růžena LUKÁŠOVÁ. La recherche et l´innovation - problémes et défis. Management & Governance. Enterprises - Territoires - Sociétés. Grenoble: GREG-IUT2, 2018, roč. 20, č. 20, s. 25 - 33. ISSN 2104-2438. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena, Emilie FRANKOVÁ a Zuzana ONDERUFOVÁ VOĹANSKÁ. Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum). Trendy ekonomiky a managementu. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2015, roč. IX, č. 22, s. 26-46. ISSN 1802-8527. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Daria KUCHAŘOVÁ. Core Values of Czech and British Universities from the Perspective of Strategic Management and Stakeholder Theory. The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies. Common Ground Publishing, 2015, roč. 10, č. 2, s. 33-50. ISSN 2324-7649. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. The Content of Organizational Culture and Organizational Performance: A Review Study. The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies. Common Ground Publishing, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-16. ISSN 2324-7657. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. 2014, roč. 6, č. 1, s. 18-35. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/joc.2014.01.02. URL info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. vyd. první. Praha: Grada Publishing, 2010, 238 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-2951-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Andrzej (eds.) BAJDAK. Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, 324 s. ISBN 978-83-7246-443-9. info
 • ŠPAČEK, David, Růžena LUKÁŠOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Customer and Employee Views of Quality Attributes of Public Libraries. The International Journal of Knowledge, Culture & Change Management. Common Ground Publishing, 2009, Volume 9, č. 8, s. 33 - 51, 18 s. ISSN 1447-9524. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Intercultural characteristics of European nations. In Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek - POLSKA - EUROPA. první. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego v Katowicach, 2009, s. 185 - 209. sv. 1. ISBN 978-83-89072-19-1. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009, 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Anna VAŇOVÁ. Marketing vzťahov v podmienkach miestnej samosprávy. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v BanskejBystrici, 2009, roč. 10, č. 2, s. 127 - 135. ISSN 1335-7069. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008, s. 19 - 64, 45 s. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0. info
 • MALINOWSKA, Miroslawa, Růžena LUKÁŠOVÁ a Pavol KITA. Labour market in the opinion of Czech, Polish and Slovak Students - field research results. In Malinowska, M. (ed): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008, s. 149 - 184. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: pojem kvalita a jeho význam. Trendy ekonomiky a managementu. 2007, roč. 1, č. 1, s. 56 - 62. ISSN 1802-8527. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: hodnoty a normy chování. Psychologie v ekonomické praxi. 2006, roč. 41, 2 - 3, s. 131 - 139. ISSN 0033-300X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Relationship between Organizational Values and Behavior. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Common Ground Publishing Ltd., 2006, roč. 5, č. 9, s. 187 - 196. ISSN 1447-9524. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena, Emilie FRANKOVÁ a Alois SURYNEK. Organizational culture of Czech manufacturing companies: an empirical typology. Journal for East European Management Studies. 2006, roč. 11, č. 4, s. 349 - 371. ISSN 0949-6181. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační hodnoty českých výrobních firem: empirická typologie. Ekonomika a manažment podniku. 2005, roč. 3, č. 1, s. 72-83. ISSN 1336-4103. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: vztah mezi organizačními hodnotami, normami a chováním organizace. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2005, roč. 1, č. 2, s. 4 - 12. ISSN 1336-7137. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 2005, roč. 4, 6 s. ISSN 1447-9524. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational culture of Czech manufacturing companies. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2005, X, č. 36, s. 119-131. ISSN 1392-1142. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004, 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Journal of East - West Business. 2004, roč. 10, č. 1, s. 93-104. ISSN 1066-9868. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Výzkum firemní kultury ve vztahu ke strategii firmy. Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, 3-4, s. 171-181. ISSN 0033-300X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture: Relationship between Organizational Character and Behaviour. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2004, XX, č. 32, s. 95-103. ISSN 1392-1142. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Národní kultura a řízení podniku. Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38, 3 - 4, s. 105 - 110. ISSN 0033-300X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). Galileu. Revista de Economia e Direito. Special edition 2001. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 391-398. ISSN 0873-495X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Culture organisationnelle des enterprises industrielles Tcheques. Cahiers Franco-Polonais. Grenoble: GREG, 2001, roč. 29, č. 2, s. 38 - 67. ISSN 1242-8108. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Revista de Economia e Direito. Lisabon, 2001, special ed, s. 381 - 389. ISSN 0873-495X. info

13. 3. 2019


Životopis: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (učo 36225), verze: čeština(3), změněno: 13. 3. 2019 16:23, R. Lukášová