Strategické řízení rozvoje e-learningu v prostředí velké univerzity

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs

článek na konferenci ICETA (6. - 8. září 2007)

Abstract: Rozvoj elearningu na velké škole, která má devět fakult a 38 000 studentů je velmi důležitým nástrojem pro kvalitu výuky. Není však triviální záležitostí vytvořit takové podmínky, aby elektronická podpora výuky zasáhla pokud možno všechny obory a programy, aby se na zkvalitnění výuky podílela i starší nebo méně IT gramotná generace. E-learning byl dříve do jisté míry v rukou inovátorů a výsledky jejich práce pak zasáhla jen menší cílovou skupinu studentů. V prostředí malé školy může být tento stav zcela vyhovující, avšak v prostředí velké univerzity je potřebné vytvořit mnohem sofistikovanější technickou, personální a metodickou infrastrukturu, aby mohla být elektronická výuka rozvíjena plošně. Na Masarykově univerzitě se rozvinuly unikátní projekty, které přinesli a přinášejí ovoce a jsou uplatnitelné jak v prostředí malé, tak v prostředí velké univerzity.

Keywords: Blended e-learning, Rapid e-learning, E-learning, Digitalisation, Distance education, Information and Communication Technology, Information system, Multimedia, Portal, University, Learning managament system, World Wide Web, Internet, Services, Interactive objects, Hypertext.

1. Historie e-learningu na MU

Pro Masarykovu univerzitu se milníky ve vývoji e-learningu staly roky 2004 a zejména 2005, kdy bylo vyvinuto nejvíce e-learningových nástrojů v Informačním systému MU. Vznikl tak Learning management system. Na MU se však toto označení nepoužívá, používá se označení EPV (Elektronická podpora výuky), protože systém není jen klasickým LMS systémem, ale zahrnuje mnohem více služeb nebo autorské nástroje.

V roce 2004 byl platformou pro e-learning na MU zvolen Informační systém Masarykovy univerzity. E-learning byl integrován přímo do informačního systému pro podporu studia. Systém dnes kromě podpory procesů evidence a administrativy studia, oblastí pro personalistiku, vědu a výzkum, komunikačních nástrojů a nadstandardních aplikací pro osobní použití obsahuje take komplexní e-learningový systém. Hlavním důvodem pro tuto volbu byla záruka kvalitního rozvoje systému jako celku a schopnosti rozvoje jednotlivých agend přesně dle potřeb uživatelů i univerzity. Spolehlivost a kvalita IS MU byla navíc ověřena od roku 1998 v širokém prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc uživatelů. Jedním ze zásadních požadavků na e-learning v IS MU bylo, aby e-learningové agendy vyhověly různým pedagogickým přístupům a specifickým potřebám fakult. Informační systém má dlouhodobě dobré výsledky a v roce 2005 byl oceněn prestižní cenou EUNIS ELITE AWARD.

Výhody e-learningu v IS MU na Masarykově univerzitě

 • ekonomická výhodnost (centralizace vývoje v jednom systému je pro univerzitu ekonomicky výhodnější, než rozvoj a provoz více systémů, nebo decentralizace na fakulty),
 • studenti i učitelé mají elektronickou i administrativní podporu studia/výuky v jednom systému, kterému důvěřují a který znají,
 • kurzy jsou automaticky zavedeny, bez nutnosti zásahu správce nebo učitele, vč. dalších nastavení (učitelé, cvičící, prerekvizity a jiné předpoklady),
 • využití ostatních nástrojů zvyšuje komfort e-learningu (komunikační nástroje: e-maily, vývěsky; administrativní nástroje: aktuální seznamy studentů z "proměnlivého" stavu v období registrace a zápisu; zadávání hodnocení prostřednictvím Poznámkových bloků, automatické udělování bodů hromadně z písemných zkoušek skenováním; systém přihlašování na zkoušky a další),
 • vlastní vývoj (ojedinělá nabídka nástrojů v testovací agendě Odpovědníky; nabídka různých funkcionalit je vysoká – úměrná množství fakult a rozdílnosti učitelů, oborů; vývoj probíhá dle podnětů uživatelů; je k dispozici kvalitní uživatelská podpora),
 • e-learningová svépomoc pro studenty (identické možnosti agend, jako mají učitelé: vkládat studijní materiály, zakládat testovací otázky, diskusní vlákna apod.),
 • semestrální historie kurzů (každý kurz je semestrálně závislý a má svoji historii, všechny lze snadno dohledat, studenti se mohou vracet k materiálům ze starších nebo neaktuálních kurzů),
 • sdílení části kurzů ve více předmětech (lze využít sdílení materiálů odkazováním nebo vzájemným zpřístupněním části kurzů),
 • spolehlivost, bezpečnost a trvalá dostupnost systému (99,7 % v roce 2005; zvládání zátěží při současných přístupech velkého množství učitelů a studentů; zajištění bezpečnosti, přístupových práv: např. každému zkušebnímu termínu jiný test),
 • unikátní služba pro odhalování plagiátů (nejen pro závěrečné práce, ale i pro odevzdávané úlohy, odpovědi v testech a dalších dokumentech).

2. Technické zázemí

IS MU obsahuje mnoho e-learningových agend a širokou nabídku funkcionalit, služeb úměrnou množství fakult a rozdílnosti učitelů, oborů:

Studijní materiály

Slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického převodu souboru do otevřeného formátu (textového a PDF) a antivirové kontroly také propracovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a další spektrum služeb.

Odevzdávány

Jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.

Diskusní fórum

Diskusní fórum předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

Osnovy

Osnova je rozvrhnutým scénářem kurzu - rozcestníkem, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky, v úvodu bývají informace podobné sylabu. Pokud chce mít učitel přehledným způsobem zpracovány výukové aktivity v elektronické formě, může členit osnovu například do třinácti podcelků pro třináct týdnů semestru, do několika podcelků - témat, kterým se chcete věnovat, do speciálních skupin podle seminárních skupin, apod.

Odpovědníky

Odpovědníky se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení. Učitel má možnost vytvářet sady Odpovědníků s různým výukovým účelem: může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce; může zkoušet studenty pomocí elektronických testů; může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text); může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru. Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

Skenování písemek

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí. Nejen na velkých univerzitách bývají poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů bývá často náročné zkouškové období, zejména pro pedagogy. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. Proto se na MU osvědčilo zkoušení tzv. skenováním. Tak lze dosáhnout, že při 250 zkoušených studentů jsou písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce a studenti jsou potěšeni, že mají výsledky zkoušky v systému k dispozici již za dvě hodiny, namísto aby čekali týden jako dříve.

Služba pro odhalování plagiátů

Odhalování plagiátů nebo ochrana autorských práv je aktuální téma, které získalo na intenzitě a významu právě s rozvojem informačních technologií, zejména s rozvojem elektronické podpory výuky nebo s ukládáním závěrečných prací do studijních systémů. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) reagoval na přání učitelů v boji proti opisování a vyvinul unikátní softwarovou službu na odhalování plagiátů. Unikátnost služby spočívá v tom, jakým způsobem je integrována přímo do studijního informačního systému IS MU, v jejím neobvyklém rozsahu a funkcionalitě. Přesný implementovaný algoritmus je však speciálním know-how vývojového týmu IS MU na Fakultě informatiky MU. Služba funguje pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, tedy pro jazyky, které jsou nejčastěji užívanými jazyky ve výuce na českých univerzitách.

3. Personální zázemí

Protože univerzita obvykle není komerční firmou, je přístup k e-learningu založen na dobrovolnosti. Instituce dává možnosti (technické, finanční, personální, metodické) a poskytuje podporu učitelům. V oblasti personálního zázemí existují nebo vznikly na MU tyto projekty:

Projekt podpory přímo z řad zástupců Informačního systému MU:

 • rozvoj nových aplikací a funkcionalit,
 • implementace podnětů od uživatelů,
 • nápovědy,
 • podpora ostatním projektům.

Projekt e-techniků – e-technici jsou pracovníci pro podporu e-learningových aktivit přímo na každé fakultě:

 • podle učitelovy představy doporučí vhodné řešení,
 • zaškolí učitele v používání agendy IS MU,
 • odpovídá na dotazy učitele,
 • odpovídá na technické dotazy studentům učitele (učitel se nemusí zabývat technickými dotazy studentů),
 • poskytne servisní pomoc při zkoušení studentů,
 • předá podnět vývojovému týmu.

Projekt servisního střediska – centrální pracoviště s-techniků:

 • vytvářejí podle učitelova návrhu speciální multimediální a interaktivní prvky pro výuku, kterými chce učitel obohatit výuku, zvýšit její názornost a přitažlivost pro studenty,
 • s-technici mají k dispozici speciální sw, autorské nástroje,
 • zpracovávají textový materiál (do formy Odpovědníků – testů pro procvičování, zkoušení, průzkumy nebo testů prokládaných grafikou, složitě formátovaných testů, do webových stránek, dokumentů),
 • zpracovávají obrazový materiál (do formy schémat, animací, fotografií a fotogalerií, videí),
 • zpracovávají zvukový materiál (do formy audionáhrávek, poslechových komentářů k výkladu),
 • vítány jsou inovativní nápady, které zkoušejí vytvářet a ověřují vhodné formáty výukových pomůcek.

4. Metodické zázemí

Univerzita vytváří podmínky nejen technické a personální, ale je potřebné vytvořit take prostředí, kde se mohou uživatelé inspirovat a mít k dispozici metodiku, z níž mohou vycházet. Pedagog musí být motivován, aby se rozhodl vytvořit pro své studenty navíc nevšední e-aktivity. Existují inovátoři, kteří se pouštějí do nových e-learningových activity, existují nadšenci používající velkou měrou informačních technologie ve svém životě a tedy i ve výuce, ale co ostatní? Motivací této skupiny nejčastěji je osobní zkušenost kolegy, jak se tato e-aktivita osvědčila u studentů, jak jim tento způsob výuky ulehčil práci a zefektivnil výuku, jaký vliv měla aktivita na zapojení do výukového procesu nebo zlepšení výsledků studentů apod.

Je potřeba take počítat s tím, že ne všichni pedagogové mají dostatek času k e-learningu.

Proto je možné v e-learningu používat nebo začínat s drobnými aktivitami a postupně e-aktivity rozvíjet.

Používanou formou na MU je tzv. rapid e-learning. Jde o elektronickou podporu výuky, která se snaží umožnit rychle ke studentům dostat studijní objekty, dělit kurz spíše na více menších aktivit, sledovat, co na studenty funguje, rychle objekty modifikovat – vylepšovat – aktualizovat a reagovat na zpětnou vazbu. Kurzy jsou na základě interakce se studenty kontinuálně vylepšovány. Rapid e-learning vyžaduje analýzu toho, co je pro konkrétní kurz užitečná elektronická podpora výuky, na co se zaměřit, čím se v poměru cena/výkon zabývat.

Pro předání těchto zkušeností vznikl v roce 2006 na MU E-learningový portál MU, tzv. Elportál (http://is.muni.cz/elportal/). Slouží učitelům a studentům MU pro inspiraci v rozvoji e-learningu, stejně jako široké veřejnosti. Elportál je členěný do několika logických celků:

Inspirace

 • Zkušenosti vyučujících
 • Tipy, jak na studenty
 • Ukázky multimédií a interaktivních objektů
 • Novinky v IS MU

Začátky

 • E-technici
 • Servisní středisko
 • Postupy Krok za krokem
 • Nápovědy
 • Možnosti IS MU
 • Vstup do nepředmětových e-l aplikací

K přečtení

 • Principy e-learningu v IS MU
 • Články
 • Často pokládané dotazy
 • Statistiky studijních materiálů: přehledové, podrobné

Výukové publikace

Součástí Elportálu jsou také e-publikace, tedy vystavená elektronická výuková díla, která slouží veřejnosti – lze čerpat a využívat poznatků nebo znalostí v konkrétním oboru z těchto děl. Přínosem pro autory není jen fakt, že jejich dílo slouží užitku celé společnosti, ale mají současně možnost odkazovat svá díla na zdroj s ISSN. K dispozici jsou publikace zaměřené na výuku vybraných předmětů na MU. Publikování na zdroji s ISSN je motivačním faktorem pro učitele, ale zároveň přispívá ke snižování rizika porušování práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu. Zkušenosti pedagogů byly zpracovány do případových studií, rozčleněných do těchto oblastí:

 • Pracovní aktivita během semestru
 • Ověřování znalostí studentů
 • Strategie hodnocení studentů během semestru
 • Průzkum, výzkum, názory
 • Orientace studentů v kurzu

Ukázky tvorby pedagogů

Osnova:

Osnova předmětu Úvod do studia kultury, Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., Fakulta sociálních studií

Streamované video, hypertext:

Oživený text - Cloning, PhDr. Hana Němcová, Centrum jazykového vzdělávání MU

Streamované video, hypertext:

Výukový program - běh na lyžích, PaeDr. Pavel Korvas, CSc., Fakulta sportovních studií MU

Animace schémat:

Animace schémat chemických výrob, RNDr. Jan Taraba, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU

5. References

 1. Brandejsová J., Brandejs, M.: Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě. Seminář k výsledkům projektu spolupráce VŠ při tvorbě Standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek, Praha, 2007.
 2. Informační systém Masarykovy univerzity: E-learning na Masarykově univerzitě. Elportál: E-learning na Masarykově univerzitě [online], 2007.
 3. Informační systém Masarykovy univerzity: K čemu je e-technik? IS MU: Nápověda [online], 2006.
 4. Informační systém Masarykovy univerzity: K čemu je servisní středisko? IS MU: Nápověda [online], 2007.
 5. Brandejsová J.: Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě. Ikaros [online], 2006, roč. 10, č. 11. URN-NBN:cz-ik3676. ISSN 1212-5075.
 6. Brandejsová, J., Brandejs, M: Elportál – e-learning na Masarykově Univerzitě. Konference Alternatvní metody výuky 2007, Praha, 2007.

Acknowledgement

Konáme to, o čem jiní hovoří.

Michal Brandejs, vedoucí projektu IS MU