Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2007

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) provozuje a vyvíjí Vývojový tým IS MU, součást Centra výpočetní techniky na Fakultě informatiky MU. Tento autentizovaný webový informační systém zajišťuje elektronickou podporu všech oblastí studijní administrativy, výuky a integruje řadu dalších správních a komunikačních služeb univerzity. Přístup k veřejné části systému je na adrese is.muni.cz.

K 31. prosinci 2007 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 102 929 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 47 646 osob, 54 316 osob přistoupilo k systému v roce 2007 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2007 bylo podáno celkem 70 704 e-přihlášek. Celkem 42 049 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 19 940 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 94 329 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 196 005 souborů, vzniklo 3 832 testových sad otázek pro procvičování. Systém prohledával fulltextově v roce 2007 celkem 5 239 012 dokumentů v různých jazycích a celkem 599 983 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2007 přibližně 12 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2007: 299 048 309.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 27 386.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 2 172 645.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 552 744 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 1 600.
 • Údaje se evidují v celkem asi 944 databázových tabulkách a asi 110 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 533 092 (z toho vykazovaných pro RIV: 76 189).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 43 hodin včetně plánovaného přechodu na nový systém.
 • Nápověda obsahuje 75 kapitol (celkem 1 425 otázek).

Použitá technologie

V srpnu roku 2007 proběhla modernizace hlavního databázového serveru. Cílem změn bylo jednak zvýšit rychlost stávajících aplikací a jednak navýšit potřebný výkon pro rozvoj nových služeb, které byly a jsou zaváděny. Spolu s přidáním dalších aplikačních serverů, které se naopak starají o chod jednotlivých programů, bylo dosaženo téměř pětkrát vyšší celkové propustnosti systému. Systém obsluhoval více než 44 000 aktivních uživatelů. Pro obsluhu databáze může nyní sloužit celkem až 52 vysoce výkonných procesorových jader. Databázový server disponuje celkem 104 GB operační paměti, která je plně sdílená mezi všemi procesory. Operační systém databázového serveru je Linux ve verzi pro servery. Pro případ poruchy je každá komponenta v systému obsažena nejméně třikrát. Celkem IS MU obsahuje přibližně 100 procesorových jader, 150 GB operační a 20 TB diskové paměti.

Vývoj a provoz

Každoročně dochází na základě spolupráce s univerzitními pracovišti k realizaci jejich požadavků v IS MU. Souběžně s tím jsou identifikovány administrativní procesy, které se následně zjednodušují a zefektivňují. Nemalý podíl na vývoji systému mají běžní uživatelé, jejichž podněty jsou ve vývoji zohledněny.

Neobvyklý rozvoj systému zaznamenala oblast studijního procesu a administrativy:

 • Studijní agenda
 • Závěrečné práce
 • Podpora doktorského studia, habilitačního a profesorského řízení
 • Podpora studentů se specifickými nároky
 • Publikační databáze IS MU
 • Podpora projektů
 • Poštovní služby
Velká pozornost byla v roce 2007 věnována:
 • Pokročilému rozvoji e-learningu
 • Obchodnímu centru MU
 • Službě pro hledání podobných souborů
 • Designu a rozvoji navigace systému se zaměřením na přívětivost k uživateli v oblasti e-learningových agend
 • Překladu podstatné části IS MU do anglického jazyka
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2007 se soustředilo do těchto oblastí:
 • Komplexní inovace technologického parku IS MU
 • Vývoj aplikací IS MU, rozvoj subsystémů (E-learning, Obchodní centrum MU)
 • Řízení a organizace projektů

Podpora studijního procesu a administrativy

Největší změny se v loňském roce týkaly studijních agend pro studenty samotné, agend pro uchazeče (e-přihlášky), služeb pro studijní oddělení a učitele, agend závěrečných prací, stipendijních aplikací, analýz a statistik v podobě manažerských výstupů.
 • Studium

  • V oblasti podpory studijních procesů došlo k rozšíření aplikace pro kontrolní a registrační šablony.
  • Byla nabídnuta možnost tisku šablon pro potřeby Katalogu předmětů.
  • Realizován požadavek na doplnění kopírování šablon.
  • Podařilo se vyřešit administrativu spojenou s nestandardními tzv. složenými předměty na některých fakultách.
  • Byly podpořeny manažerské funkce pro kontrolu zadávání známek do IS MU.
  • Na žádost učitelů byly provedeny úpravy a zjednodušení ovládání v aplikacích seminárních skupin.
  • Rozšířila se automatická logistika informací o omluvenkách či neschopenkách na studenty kromě referentů oddělení.
  • Byl zpracován návrh logistiky vyměřování poplatků za studium v souladu s novým Statutem MU.
  • V aplikaci hromadná manipulace s obory je umožněna hromadná manipulace s mateřskými obory u vybrané skupiny předmětů, typicky v případech, kdy byl buď akreditován zcela nový obor, nebo je potřebné změnit nastavení již existujících oborů. Mnohé úpravy zaznamenaly stipendijní aplikace.
  • Vývojový tým IS MU zajišťuje maximální bezpečnost dat uložených v systému. Protože některá bezpečnostní rizika na Internetu nelze přímo ovlivnit ze stran informatiků, snaží se Vývojový tým o osvětu uživatelů prostřednictvím informačních stránek v IS MU k bezpečnosti a seznamu rizik, aby jim věnovali zvýšenou pozornost a přispěli tak k bezpečnosti svých, ale nejen svých, dat.
  • V oblasti administrativy bylo nutné upravit agendy související s přechodem MU na nový systém personalistiky.
  • Bylo realizováno poskytování údajů o vydaných průkazech ISIC a ITIC ze systému MU do systému GTS v souladu s poskytovanými službami.
  • Provedly se úpravy přístupových bodů na ESF MU a úpravy údajů podle požadavků SKM (sloučení v číselnících, předávání percentilu ke studiím).
  • Byla implementována výměna dat mezi VUT a LF MU pro účely správy společného studia.
  • V průběhu roku 2007 došlo k internímu zrychlení zpracování aplikací přeložených do angličtiny.

 • Závěrečné práce
  Kromě mnoha nových vlastností archivu závěrečných prací, mezi něž patří automatický převod závěrečných prací z rozpisu studentů (kde si vybírají studenti práce), přenos aktualizovaných údajů o závěrečné práci z balíku témat do archivu závěrečných prací (například změna anglického názvu práce, vedoucího práce nebo oponenta), kopírování balíku témat předmětových (seminární práce) i nepředmětových (závěrečné práce) mezi semestry, poskytování údajů o závěrečných pracích do knihovního katalogu, došlo k zavedení evidence oponentů do archivu závěrečných prací a rozšíření jejich počtu. Automaticky evidovaní vedoucí školitelé a oponenti mohou tak provádět operace v archivu plynoucí z jejich role. Celý proces evidence závěrečných prací od vypsání témat závěrečných prací je vysoce automatizovaný. Na žádost fakult bylo rozšířeno hromadné vkládání posudků závěrečných prací i na posudky psané ve Wordu kromě dřívější možnosti hromadného zavedení posudků skenovaných.
  V roce 2007 také vývojový tým podpořil poměrně rozsáhlý projekt digitalizace starších závěrečných prací, kterému byl vývojový tým jedním z partnerů. V tomto projektu digitalizace závěrečných prací se rozřezávaly a skenovaly závěrečné práce na vybraných fakultách MU. Oskenované soubory prací se pak předávaly Vývojovému týmu IS MU, bitmapy se OCRkovaly (pozn.: rozpoznávaly se texty, obrázky, ...) a ty se automaticky ukládaly do IS MU do agendy závěrečných prací konkrétnímu uživateli. Následně se v IS MU pak automaticky konvertovaly do textové verze pro vyhledávání podobných souborů a odhalování plagiátů. Celkem bylo zavedeno přes 2000 prací. Je možné také přijímat závěrečné práce z doby před existencí IS MU a předpokládá se možnost budoucího zrušení závěrečných prací a úsporu prostor i financí knihovnám.

 • Podpora doktorského studia, habilitačního a doktorského řízení
  Pro podporu doktorských studijních programů byly provedeny změny v archivu závěrečných prací. V IS MU přibyla sekce Školitel pro vedoucí a oponenty závěrečných prací, a pro všechny, kdo se podílí na semestrálním hodnocení studentů doktorských programů. Hodnocení doktorských studentů provádí členové oborových rad a komisí - mají tak k nahlédnutí záznam školitele, který se vyjádří k položkám jako je postup práce na tezích dizertace či jazyková kompetence. Hodnocení studenta vč. získaných známek a kreditů lze vytisknout jako podklad pro jednání oborové rady. K dispozici je dále přehled "jejich" studentů, tj. těch, kterým vedou nebo oponují závěrečnou práci. Aplikace umožňuje pohodlně realizovat udělování jednoho nebo více zápočtů za práci. Příjemnou funkcí je také možnost si kliknutím vybrat bakalářské, magisterské či doktorské studenty, kterým vyučující vede práci, a odeslat jim hromadný e-mail.

  V souladu se směrnicí MU o habilitačních a profesorských řízeních byly do IS přidány aplikace, které poskytují údaje dle této směrnice.

 • Podpora studentů se specifickými nároky
  Během roku byly provedeny úpravy související s potřebami studentů se specifickými nároky v oblasti designu systému, studijních a e-learningových agend. Současně bylo realizováno několik požadavků vedoucích k úpravám elektronické přihlášky ke studiu pro potřeby evidence.

 • Úpravy publikační databáze
  V publikacích dochází nově k automatickému přebírání hodnoty Impakt faktoru ke každé publikaci/článku zavedenému do publikační databáze IS MU. Byla také doplněna kontrola vkládaných URL k publikačním záznamům a syntaktická kontrola vkládaných ISBN a ISSN.

 • E-přihláška
  V elektronické přihlášce byla zjednodušena autentizace pro uchazeče, kteří dosud nemají heslo do systému. Došlo k rozdělení oborů do skupin dle typu studia (bakalářské, doktorské, celoživotní, …) proti dřívějšímu rozdělení dle typu programu, do něhož byl obor zařazen, a vyhodnocení tedy lze provádět na základě formy oboru. Byly rozšířeny statistiky poskytované z elektronické přihlášky MU a analytické údaje poskytované aplikací Manažerská data.

 • Záznamník učitele
  V rozsáhlé nabídce služeb pro učitele přibyly v agendě Záznamník učitele další možnosti. Jednou z nich je zavedení prezenčních listin (docházky) s možností tisku. Aplikaci je možné použít jak pro celý předmět najednou, tak pro vyučované seminární skupiny. Výběr studentů byl rozšířen na zaregistrované do předmětu, kde tato vlastnost se využije například pro blokovou výuku v terénu, u které je omezena kapacita účastníků. Vyučující mají také možnost v aplikaci Lidé zobrazovat svoje konzultační hodiny a pro jejich grafické zvýraznění mají nyní k dispozici html editor. Potřebuje-li učitel vypsat souhrnné informace o studentovi v předmětu (obsah pozn. bloků, omluvenky, ...), je mu k dispozici nyní v Záznamníku učitele aplikace "Individuální informace o studentovi", která přehledně zobrazuje veškeré předmětové informace o konkrétním studentovi.

 • Podpora řízení projektů
  V IS MU byla zveřejněna uživatelům nová sada aplikací sloužících podpoře řízení projektů. Prostřednictvím aplikace lze ve skupině osob distribuovaně evidovat a informovat o jednotlivých úkolech, které spadají pod konkrétní projekt.

 • Pošta v distribuovaném úložišti
  Pošta v IS MU, ačkoli byla úplně původně určená spíše pro zasílání systémových zpráv, je velice užívaná. Mj. pro všechny uživatele nabízíme doživotní e-mail a tak zůstává MU s nimi v kontaktu (viz Spolek absolventů a pro jiné aktivity). Výrazně se podařilo optimalizovat antispamové a antivirové řešení v poště IS MU, zamlžování adres proti zneužití spammery. Bylo upraveno stávající poštovní rozhraní, jehož smyslem bylo zvýšení přehlednosti schránky přidáním servisních zpráv, zavedením výraznějšího barevného označení různých typů zpráv (nové, důležité, atd.) a použitím dalších grafických prvků pro zlepšení orientace uživatelů. Byla výrazně změněna vnitřní architektura poštovního systému - oproti dřívější implementaci, kdy se zprávy ukládaly v centrální databázi Oracle, je v nové verzi využito databáze pouze jako úložiště metadat, a zprávy samotné jsou ukládány v distribuovaném souborovém úložišti, což umožnilo výrazně odlehčit centrální databázi.

E-learning

E-learning je jednou z masivně rozvíjejích se oblastí na MU, což se projevuje každoročním významným nárůstem služeb a funkcí v této oblasti.
 • Ve velmi rozvinuté oblasti zkoušení pomocí sad testových otázek (Odpovědníků) vznikly nové možnosti testových otázek v testové agendě (Odpovědnících) a nové funkcionality. Například hodnocení zkoušení prostřednictvím skenování písemek představuje obrovskou úsporu času pro učitele s velkým počtem studentů, například v bakalářských programech, a právě v této oblasti byly dány k dispozici nové formuláře pro tento typ písemek nebo zpřístupněny naskenované odpovědní listy učiteli. Nově jsou i učitelům dostupné naskenované odpovědní listy z písemek, které studenti píší na papír, ale tyto se pak skenují a automaticky vyhodnocují prostřednictvím IS MU. Učiteli je tak dostupná písemka, která byla dosud dostupná jen studentovi pro jeho kontrolu. Do Odpovědníků byla integrována kontrola syntaxe MAPLE a vznikla nová aplikace Zkontrolovat odpovědníky, která kontroluje dostupnost, správně použité sady a otázky v jednotlivých sadách. V aplikaci Obtížnosti (evidence odpovědí testovaných/respondentů) byla dána možnost přehodnocení výsledků již vyhodnocených odpovědníků. Vznikla aplikace pro tvorbu grafického schématu do testu.

 • K dispozici byla dána nová aplikace Záložek pro vkládání do IS MU používaných odkazů do Internetu pro následný rychlý přístup k nim.

 • Aktuálně se rozvinuly Interaktivní osnovy z hlediska zcela nového designu a nových funkcí.

 • Zcela novou je aplikace Volba identity v e-learningu. V aplikacích spojených s e-learningem v IS MU má nyní učitel možnost podívat se na vybrané stránky ISu pohledem konkrétního studenta. Tím může ověřit výsledek svých nastavení nebo operace, které provedl. Například, zda se údaje z Poznámkového bloku dostaly správně ke studentovi, zda správně nastavil interaktivní osnovu předmětu nebo parametry odpovídání odpovědníku atp. včetně designu, který má student zvolen.

 • Podařilo se docílit automatického převodu tiffů (a dříve nečitelných pdf souborů) do korektního pdf formátu nebo holého textu.

 • Vkládání matematických výrazů nebo chemických vzorců se začalo využívat v elektronických výukových materiálech. Tyto výrazy využijí kdekoli v elektronických výukových materiálech, například v agendě testových sad otázek, tzv. Odpovědníku (učitel konstruuje otázky a studenti na ně různým způsobem odpovídají). Na přání uživatelů byl změněn způsob vyhodnocování obsahu značek pro matematiku. Stávající systém MimeTeX byl nahrazen systémem, který pro generování obrázků s vzorci používá skutečný sázecí systém TeX. Původní řešení neumožňovalo použití plné škály výrazových prostředků pro sazbu matematiky. V novém systému mohou uživatelé používat veškeré konstrukce prostředí AMSLaTeX, tak jak jsou v matematice zvyklí například ze sazby svých článků a skript.

 • Byly provedeny některé úpravy ve Správci souborů, např. bylo umožněno při kopírování mezi složkami přepsat existující soubor.

Další aplikace a úpravy

 • Obchodní centrum MU
  Pokračuje také vývoj Obchodního centra MU, které vzniklo pro prodej různých vzdělávacích služeb, původně v rámci aktivit a projektu celoživotního vzdělávání. Cílem služby je provádět na Internetu hromadně velké množství objednávek za různé typy služeb, které MU studentům nebo uchazečům poskytuje za poplatek. Cílem je tedy využít plně výhod bezhotovostních plateb a plateb platebními kartami s minimálními nároky na administrativu a ruční práci pracovníků, zejména na straně účetnictví.

 • Služba pro hledání podobných souborů
  V polovině roku 2007 byla realizována aplikace, kterou lze globálně vyhledávat plagiáty přes celé fakulty či celou školu dle zvolených kritérií.

 • Design IS MU a rozvoj navigace
  Vývojový tým se intenzivně zabývá uživatelskou přítulností IS MU a návrhy designu jednotlivých agend, aby se uživatelům pracovalo s IS MU co nejpříjemněji. V roce 2007 nahradily nové designy původní uživatelské designy a zohledňují nemalé množství použitých technologií, jak v aplikační části IS MU, tak na straně uživatele (prohlížeč). Nové designy tak nahradily zcela původní uživatelské a v nabídce je nyní k dispozici pět verzí designu, které jsou označeny jako základní nebo barevný (žlutý), černý (černý podklad), šedý a bez designu určený pro handicapované studenty, pomalé připojení k Internetu nebo zařízení s omezeným zobrazováním typu PDA. Vlastnosti designů přinesly uživatelům také nové funkce a možnosti.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým má zkušenosti s řízením rozsáhlých projektů, v roce 2007 šlo o tři rozsáhlé rozvojové projekty MŠMT v oblasti uživatelské podpory administrativní a e-learningové části IS MU, v oblasti rozvoje multimédií a technologické podpory celoživotního vzdělávání (Posílení úrovně využívání informačních technologií a informačního systému MU, Komplexní vytvoření podmínek pro zajištění programů celoživotního vzdělávání na MU, Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU) , nebo šlo o technické realizace v IS MU pro podporu dalších projektů. Za nejvýznamnější považujeme:
 • E-learningový projekt „e-techniků“, servisního střediska a Elportálu
  Pokračující projekt e-techniků zaznamenal velkou měrou usazení této podpory a přispěl významně k rozvoji e-learningu na MU. Současně s rozvojem e-learningu na MU byly průběžně analyzovány požadavky a podněty pedagogů při používání elektronické podpory výuky a výsledky se zohlednily při vývoji systému. Pedagogům a projektům MU byla poskytnuta kromě technické podpory také uživatelská (konzultační a školící). Přímo na devíti fakultách MU a v Centru jazykového vzdělávání působili tzv. e-technici - pracovníci Vývojového týmu IS MU, kteří poskytovali individuální podporu pedagogům a podpořili využití e-learningových nástrojů IS MU ve výuce.
  Servisní středisko pro e-learning je celouniverzitní pracoviště, které pomáhá všem učitelům na MU obohatit výuku multimediálními prvky s cílem zvýšit názornost výuky nebo přitažlivost pro studenty. Jejich práce je zpracována v case-studies a také jako video na Elportále.
  Součástí rozvoje e-learningu je oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál (http://is.muni.cz/elportal/), který slouží nejen učitelům a studentům MU, ale i široké veřejnosti. Elportál obsahuje několik logických celků: zkušenosti vyučujících, tipy, jak na studenty, novinky v IS MU, informace o projektu e-techniků a kontakty na ně, postupy Krok za krokem, nápovědy a možnosti IS MU, principy e-learningu v IS MU, články, často pokládané dotazy, statistiky a výukové publikace.

 • IS projekt „IS-techniků“
  Na Masarykově univerzitě se v roce 2007 nasadil pilotní projekt tzv. IS-techniků, který je k dispozici všem pracovníkům MU, využívající IS MU a informační technologie. S nimi mohou konzultovat slabé stránky ve využívání IS MU a pomáhají zvyšovat úroveň práce s administrativou studia. V průběhu roku vznikly hodnotné pomůcky pro učitele pro snadnější vžití jejich povinností spojených s IS MU a výukou, například Průvodce semestrem pro učitele.

Ocenění

Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum.

Výhled pro 2008

Předpokládaným směrem rozvoje pro další období je rozvoj e-learningu, designu aplikací, inovace diskusních fór nebo vývoj Odpovědníků pro neautentizované uživatele. Nové vize jsou připraveny v oblasti publikačního systému a služeb pro absolventy. Rozvoj si vyžádá i Obchodní centrum MU pro komoditu zboží, knih, Manažerské analýzy a poštovní rozhraní. Bude implementován návrh logistiky vyměřování poplatků za studium podle Statutu MU.

Rekordy

10. srpna 2007 byly překonány dosavadní hranice a získány nové rekordy v počtu operací za pět minut – 44 800 a v počtu uživatelů za pět minut – 5 184.


Informační systém MU byl uznán nejen akademickou, ale i komerční sférou a je považován za špičkový na poli univerzitních systémů. Přispívá k šíření dobrého jména Masarykovy univerzity, je předmětem návštěv významných zahraničních zástupců a zmiňuje se o něm denní tisk a časopisy (podrobněji v rubrice Napsali o is.muni.cz). Nejčastější prezentace proběhly na úrovni odborných konferencí (viz články), nosným tématem byl rozvoj e-learningu dosud ojediněle v české akademické sféře integrovaný do administrativního studijního systému.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2007

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na http://is.muni.cz/ -> Systém -> Grafy využití.