Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2008

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy a internetové obchodní centrum.

K 31. prosinci 2008 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 116 030 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 51 657 osob, 60 343 osob přistoupilo k systému v roce 2008 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2008 bylo podáno celkem 64 298 e-přihlášek. Celkem 44 349 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 22 454 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 332 217 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 201 304 souborů, vzniklo 6 503 testových sad otázek k procvičování. Systém prohledával fulltextově v roce 2008 celkem 7 213 819 dokumentů v různých jazycích a celkem 1 176 872 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2008 přibližně 13 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2008: 408 391 426.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 29 976.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 2 582 949.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 582 420 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 2 200.
 • Údaje se evidují v celkem asi 1020 databázových tabulkách a asi 127 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 567 516 (z toho vykazovaných pro RIV: 90 042).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 18 hodin.
 • Nápověda obsahuje 86 kapitol (celkem 1 647 otázek).

Použitá technologie

Vzhledem k navýšení kapacity databázové části systému, ke kterému došlo v roce 2007, bylo nutné v roce 2008 posílit také aplikační část, která slouží pro běh samotných aplikací IS MU, uchování velkého množství dat v distribuovaném úložišti a pro běh nové verze algoritmů distribuovaných výpočtů podobností mezi soubory. Podobně byly začátkem roku 2008 také zahájeny práce na nové generaci systému na vyhledávání podobných dokumentů. Systém byl pak v polovině roku nasazen a přinesl výrazné zrychlení přepočítáváni informací o nově vložených dokumentech. Ke konci roku 2008 tak systém obsahoval celkem 45 aplikačních serverů osazených procesory Intel Core 2 Duo, 8 GB operační paměti a celkem 80 TB hrubé diskové kapacity. Tento výpočetní výkon umožnil navýšení počtu srovnávaných dokumentů na podobnosti včetně rozšíření o další jazyky a možnosti, ale také velmi hladké zvládnutí zátěžových špiček ve druhé polovině roku 2008 (zejména rozpisy seminárních skupin celouniverzitních předmětů tělesné výchovy).

Vývoj a provoz

Pozornost byla v roce 2008 věnována rozvoji studijní administrativy, podpoře v oblasti e-learningu, designu, bezpečnosti či podpoře univerzitních a meziuniverzitních projektů. K rozvoji dochází nejen na základě vlastních plánů, ale zejména díky podnětům uživatelů a spolupráci s pracovišti MU. Často tak vývoj předchází trendům a vydává se novými směry v oblasti informačních technologií. V roce 2008 byly v systému nabídnuty úplně nové služby absolventům Masarykovy univerzity a široká nabídka dalších vzdělávacích služeb univerzity prostřednictvím Obchodního centra MU jak uživatelům MU, tak veřejnosti.

V oblasti administrativy studia došlo k významnému rozvoji:

 • studijních agend,
 • závěrečných prací a podpoře témat,
 • podpory aplikací pro vědu a výzkum,
 • přípravy ECTS Label,
 • podpory studentů se specifickými nároky,
 • sociálních stipendií,
 • podpory projektů,
 • poštovních služeb.
Pozornost byla v roce 2008 věnována:
 • rozvoji moderního e-learningu,
 • vzniku rozsáhlé Absolventské sítě MU,
 • nabídce nových služeb Obchodního centra MU,
 • vývoji nové verze Osobních stránek,
 • designu,
 • překladu IS MU do slovenského jazyka,
 • novým metodickým Průvodcům pro uživatele.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2008 se soustředilo do těchto oblastí:
 • Absolventská síť,
 • Obchodní centrum MU,
 • e-learning,
 • podpora uchazečů o studium,
 • bezpečnostní systémové prvky a informace o bezpečnosti pro uživatele,
 • zvýšení kapacit individuálních úložišť uživatele (Úschovna, Můj web),
 • vnitrouniverzitní projekty zaměřené na individuální a skupinovou podporu uživatelů a rozvoj e-learningu,
 • integrace s meziuniverzitním projektem Odhalování plagiátů v závěrečných pracích (Theses), který provozuje CVT FI MU.

Podpora studijního procesu a administrativy

Ačkoli studijní administrativa je v systému podchycena od roku 1999, došlo v oblasti studijních procesů k vývoji nových aplikací a mnoha inovacím. Největší změny se v loňském roce týkaly podpory aplikací pro studijní oddělení fakult jak v univerzitním studiu, tak meziuniverzitním studiu, stipendijních aplikací, závěrečných prací a témat prací, služeb pro učitele, uchazeče, analýz a statistik v podobě manažerských výstupů.
 • Studium

  • U automatizovaného tisku úředních dokumentů byla implementována grafika a zavedena sazba nových diplomů a komplexní série potvrzení o studiu.
  • Byly provedeny změny v aplikaci pro vyměřování poplatků za studium a upravena logistika v souladu s uživatelskou praxí.
  • Ke stipendijním aplikacím vznikla evidence sociálních stipendií generovaná pro účely celostátní matriky studentů.
  • Pro registraci předmětů v semestru byly provedeny úpravy pro účely snadnějšího zjištění naplnění kapacity učeben a pro započítání stejných registrací ve více studiích studenta.
  • Bylo upraveno rozhraní pro zadávání hesel a byly zpracovány průběžné informace k aktuálním bezpečnostním rizikům na Internetu souvisejícím s ohrožením bezpečnosti metodami sociálního inženýrství.
  • Byla rozšířena podpora studia a synchronizace dat studentů studujících na dvou různých univerzitách.
  • Byla zavedena nová možnost práva uživatelů ke čtení souborů s vazbou na učo (univezitní číslo osoby).

 • Závěrečné práce
  Pro závěrečné práce bylo nabídnuto vyhledávání podle konkrétního tématu, nové kontrolní a statistické nástroje včetně rozšířených voleb u položek publikací. Témata mohou nově zavádět i studenti v souladu se strategií fakulty. Vznikla samostatná aplikace pro rozpoznávání naskenovaných dokumentů (OCR), která slouží jak k digitalizaci závěrečných prací, tak ke všeobecně širšímu použití uživateli. Nadále se pokračuje ve skenování závěrečných prací na vybraných fakultách, které z dřívějších dob existují pouze v tištěné verzi. Systém byl napojen na nově spuštěný meziuniverzitní projekt pro Odhalování plagiátů v závěrečných pracích.

 • Příprava ECTS Label
  V Informačním systému MU byly vyvinuty nové aplikace pro podporu informací požadovaných ECTS. Aplikace automaticky přebírají data z Katalogu předmětů a další informace ze systému do ECTS Study Guide. Byly vyvinuty kontrolní aplikace sloužící ke sledování změn, které jsou prováděny fakultami nebo vyučujícími v návaznosti na výuku, aby přitom nedošlo k překlepům nebo chybám takovým, které by mohly znamenat rozpor s ECTS pravidly.

 • Podpora studentů se specifickými nároky
  V roce 2008 probíhala četná komunikace se zrakově postiženými studenty, jejímž výsledkem byla implementace úprav související s potřebami studentů se specifickými nároky v oblasti designu systému, například pro nová Diskusní fóra a v další oblasti e-learningových agend.

 • Poštovní aplikace
  V poštovní aplikaci došlo k několika vylepšením. Uživatel má například možnost si v adrese pro odesílání e-mailu zvolit vlastní přezdívku. Všem uživatelům Informačního systému Masarykovy univerzity byla také zprovozněna nová verze antispamového filtru, která má za úkol efektivněji ochránit uživatele před nevyžádanou poštou. Uživatel může nyní označovat přijaté e-maily jako spamy pro osobní spamový filtr.

Věda a výzkum, publikační činnost

Změnami pro účely výzkumu prošla aplikace Publikace. Impact factor se automatizovaně přebírá a předává do celostátní databáze RIV. Byly zavedeny nové volby pro položky evidované v RIV a položky evidované pro účely habilitací a profesur. Evidence studentských projektů umožňují vypisovat sběr přihlášek do soutěže elektronicky a podporují celý administrativní proces se studentskými programy spojený, například spojený s Programem rektora. Další rozvoj zaznamenala oblast podpory Evropského doktorátu.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Testy studijních předpokladů (TSP) MU si mohli uchazeči v roce 2008 poprvé vyzkoušet nanečisto na Internetu. Masarykova univerzita zpřístupnila službu, která umožňuje elektronickou formou odpovědět na otázky ze starších variant testů. Uchazeči si tak mohli zdarma prověřit své šance na přijetí a velmi toho využívali před svojí účastí na přijímacím řízení. Ihned po vyplnění testů se uchazeči dověděli počet získaných bodů, aniž by museli počítat správné odpovědi podle klíče. Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě si mohli a mohou snadno získat odpovědi na své dotazy související s přijímacím řízením v otevřených internetových diskusních fórech.

E-learning

E-learning v Informačním systému MU je používán stále větší měrou a patří k jedné z nejvíce se rozvíjejících oblastí na MU. To se projevuje každoročním významným nárůstem jednak využívání služeb učiteli, jednak rozvojem nových služeb a funkcí.
 • Dril
  Vznikla originální podpora Drilu pro opakování a připomínání slovní zásoby. Aplikace pro opakování slovní zásoby s prodlevami trénuje zapamatování např. slovíček. Připomíná je k zopakování podle toho, jak dobře je uživatel zná. Počítač předkládá uživateli texty, ten se zamyslí např. nad překladem a po zobrazení správné odpovědi vyznačí, jak dobře odpověď věděl. Systém umožňuje navíc k textu přidat přehrání zvuku (využito v učebnicích AJ) či zobrazení obrázku (studenty připravovaná učebnice japonských Kanji). Slovní zásobu mohou uživatelé sami dotvářet a upravovat.

 • Diskusní fóra
  Podle představ uživatelů byla vyvinuta druhá verze Diskusních fór, která zahrnuje zcela nový design, blogy, tematická a neautentizovaná fóra využitelná například v e-přihlášce uchazeči, kteří diskutují nad přijímacím řízením, testy studijních předpokladů a dalšími otázkami spojenými s administrativou přijímaček. Aplikace Diskusní fóra byla kompletně přepracována dle požadavků uživatelů a současně rozšířena o Tematická fóra a o fórum neautentizované pro diskusi v E-přihlášce a TSP. Zvýšila se efektivita a použitelnost diskusních fór jak pro běžné použití, tak i v e-learningu IS MU. Kromě atraktivnějšího vzhledu nová Diskusní fóra přinášejí rozšíření funkcí o:

  • možnost hodnocení (ne)zajímavosti příspěvků;
  • možnost vyhledávání příspěvků dle data, ´10 nejlepších´ nebo dle osobně nastaveného skóre hodnocení, mezi novými nebo i už přečetnými příspěvky;
  • možnost ukládání oblíbených diskusních fór do Sledovaných;
  • možnost zakládání vlastních Tematických diskusních fór, jejich moderování, nastavení jejich parametrů včetně práv ke čtení a přispívání;
  • nové režimy výpisu vláken - vše, nové, seznam vláken (poslední nastavení se zapamatuje pro příští čtení);
  • možnost sdělení moderátora přispěvatelům;
  • nové režimy pro čtení příspěvků;
  • možnost čtení více fór najednou;
  • možnost ukládání oblíbených Plkáren do Sledovaných fór (zobrazí se počty nových příspěvků);
  • diskusní fóra i pro veřejnost (čtení i přispívání).

  Tematická diskusní fóra měli možnost vyzkoušet uchazeči o studium a hodnocení příspěvků uživatelé ve Fotosbírce (soutěžní fotosbírka Jak se žije na MU?). Nyní může diskusní fóra používat kdokoli z Internetu, lze je tím použít ke komunikaci s veřejností a získávat tak například touto formou zpětnou vazbu, která uživatele zajímá.

 • E-publikace, vyhledávání a kategorie, recenzní řízení
  Na stránkách Elportálu (E-learningového portálu MU) byly inovovány jednotlivé sekce. U výukových publikací byla zavedena kategorizace včetně vyhledávání mezi publikacemi podle klíčových slov, oborů a dalších kritérií. K dispozici je možnost recenzního řízení a publikováno bylo 26 nových výukových děl autorů, 2 publikace s recenzí a 4 v recenzním řízení.

 • Elektronické zkoušení
  Elektronické zkoušení studentů se realizuje pomocí Informačního systému MU na všech 9 fakultách. K zápočtům a zkouškám se využilo testových aplikací IS MU (skenování odpovědních archů, zkoušení v počítačové učebně, odevzdávání písemky do odevzdávárny) v 299 předmětech a v 1 731 zkouškových termínech. Jen ve spolupráci s e-techniky bylo elektronicky vyzkoušeno 40 821 studentů. Některé fakulty využily tuto možnost i při přijímacích zkouškách, státních zkouškách a diagnostických testech.

  Testy, průzkumy a ankety lze vytvářet i pro uživatele, kteří nejsou studenty, nebo zaměstnanci MU. Testy byly obohaceny o nové typy otázek a o kontrolní mechanismy (například aby student nezapomněl test před ukončením uložit). Ke zdokonalení došlo také v oblasti skenování barevných a ručně psaných písemek. Z důvodu velkého počtu slovensky mluvících studentů se nabízí možnost tisku odpovědního listu i ve slovenštině.

 • Rozpisy studentů
  Přidáním nové funkcionality v agendě Rozpisy studentů reagovali vývojáři na podnět vyučujících, kteří studentům umožňují navrhovat si vlastní téma při zpracování referátů, seminárních prací apod. Pokud vyučující souhlasí s tím, že témata si mohou navrhovat i studenti, systém za učitele zautomatizuje vypsání tématu, přihlášení studenta, informační mail učiteli, studentovi, možnost dalších změn.

Absolventská síť

Prostřednictvím komplexního systému aplikací, tzv. Absolventské sítě, mohou absolventi v systému oživit svůj záznam a vyhledat své bývalé spolužáky, sdružovat se ve studijních kruzích, vzájemně komunikovat, prezentovat informace i fotografie a další. Celkový počet absolventů v systému ke dni 31. 12. 2008 byl 114 542 osob, z nichž se v Absolventské síti oživilo (registrovalo a získalo přístup k využití agend) 1 153 osob. Do IS MU byly doplněny i starší typy studií, aby se absolventi mohli přiřadit ke svému studiu. Pro absolventy byla uspořádána fotosbírka, která slouží k přiblížení reportážních a dokumentačních fotografií o MU, kterých bylo pořízeno celkem 880.

Další rozvoj

 • Obchodní centrum MU
  Do projektu se zapojily všechny fakulty MU. Vedle řady různých forem celoživotního vzdělávání nabízí fakulty touto cestou také jednorázové kurzy pro veřejnost, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, semináře a výukové kurzy pro zaměstnance a administrativní poplatky (například za vydání a revalidaci karty ISIC aj.). Byl také ověřen on-line prodej platebními kartami (VISA, Master Card), jehož výhody nyní využívá téměř 30 % zákazníků. Mezi další nabídku patří prodej českých i mezinárodních konferencí, seminářů, kurzů jazykové školy, sportovních akcí a knih. Obchodní centrum tak obsloužilo za rok 2008 celkem 16 140 zákazníků, bylo nabídnuto 1 969 služeb a dosaženo obratu 15,7 mil. Kč. Systém je k dispozici i v angličtině. Systém se rozšířil na úroveň těchto poskytovaných služeb:

  • prodej celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultách MU, a to jak jednotlivých předmětů, tak celých semestrů (rozšíření, automatická evidence studentů, podpora smluv);
  • podpora prodeje knih pro Nakladatelství MU (podpora pro evidenci a prezentaci publikací k prodeji);
  • podpora studentů nakupujících v OC (prodej zimních/letních výcvikových kurzů aj.);
  • podpora veřejnosti nakupující v OC, kurzy pro veřejnost (podpora pro různé typy omezení nabídky);
  • podpora objednávání k preventivním prohlídkám;
  • podpora jazykové školy;
  • podpora kurzů pro zaměstnance (pohybové aktivity);
  • podpora prodeje revalidačních přelepek pro ISIC karty;
  • podpora různých administrativních poplatků;
  • podpora poplatků za přijímací řízení;
  • podpora prodeje ze zahraničí.
  • nová aplikace pro ekonomické návaznosti (například vystavování a účtování dobropisů, zavedeno souhrnné účtování, inventury);
  • podpora platebních karet i ze zahraničí;
  • podpora pro placení více poplatků za přijímací řízení jedním příkazem.

 • Služba pro hledání podobných souborů
  V roce 2008 byl realizován export dat do systému Theses.cz, který slouží k vyhledávání plagiátů mezi závěrečnými pracemi na mezinárodní úrovni, prostřednictvím protokolu OAI-PMH. Do projektu realizovaného Vývojovým týmem IS MU se v roce 2008 zapojilo 20 vysokých škol nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

 • Rozšíření Nápovědy o Průvodce pro uživatele
  V systému byla navržena a zpracována nová forma nápovědy, která nejen vysvětluje postup, ale zejména objasňuje principy používání a filozofii využití aplikací. Jde o rozšíření Nápovědy o tzv. Průvodce pro uživatele.

 • Design
  V mnoha aplikacích byla věnována pozornost vylepšení designu, zejména pro jejich používání zrakově hendikepovanými studenty.

  • Nový design diskusních fór, blogů,
  • změna informačních hlášení systému,
  • modernizovaná Osobní stránka,
  • úpravy designu v aplikacích pro studijní oddělení k osobě,
  • grafika mapy stránek ve správci souborů.

 • Podnětovna uživatelů
  Uživatelé mají možnost vyjádřit své podněty k jednotlivým aplikacím prostřednictvím tematického fóra Podnětovny. Podněty jsou k dispozici analytikům a programátorům, kteří budou vyvíjet nové verze aplikací v plánovaném vývoji.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU má zkušenosti s organizací a řešením rozsáhlých projektů. V roce 2008 byly úspěšně realizovány velké rozvojové projekty MŠMT zejména v oblasti e-learningu a multimédií na MU, řízení specializované uživatelské podpory na fakultách a centrálních pracovištích MU a v oblasti rozvoje systému na odhalování plagiátů pro desítky českých a zahraničních univerzit. Další dílčí projekty byly realizovány v oblasti Kariérní podpory absolventů, přijímacího řízení a přípravy podkladů pro ECTS Label.
 • Projekt E-learningu na Masarykově univerzitě a jeho prezentace prostřednictvím Elportálu
  Elportál slouží nejen pro reprezentaci e-learningu Masarykovy univerzity a inspiraci pro veřejnost, ale zejména pedagogům MU, kteří na stránkách Elportálu mohou najít užitečné rady a zkušenosti jiných aktivních učitelů. V roce 2008 byl zveřejněn web zabývající se aktuálními právními problémy s užíváním částí děl jiných autorů ve výukových materiálech. Sekce elektronických výukových publikací prošla inovací. Byla přidána možnost vyhledávání publikací, jejich třídění podle oborů nebo fakult. Nově byla nabídnuta možnost recenzního řízení pro zde publikovaná díla. V roce 2008 byla uspořádána řada prezentací pro akademické pracovníky zaměřených na možnosti e-learningu a multimédií ve výuce na základě konkrétních ukázek již zrealizovaných děl.

 • Projekt uživatelské podpory
  Jednotlivé dílčí projekty v oblasti uživatelské podpory zajišťují pomoc všem pracovníkům MU s cílem odstranit slabé stránky ve využívání IS MU a zvýšit IT gramotnost v oblasti administrativy studia a e-learningu na fakultách nebo centrálních pracovištích a zajistit podporu absolventům. Uživatelům jsou k dispozici ke konzultacím či školením a naopak předávají i zpětnou vazbu vývojovému týmu IS MU. Součástí projektu je servisní pracoviště, které zajišťuje vyučujícím MU zpracování multimediálních pomůcek a objektů do výuky. V roce 2008 bylo zpracováno celkem 48 webových publikací, 34 animací, 79 interaktivních tutoriálů a digitalizováno 97 VHS kazet. Pro podporu absolventů je zřízena speciální absolventská linka, kde jim jsou k dispozici pracovníci pro řešení jejich potřeb týkajících se Absolventské sítě v IS MU.

 • Projekt Theses.cz: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů
  Vývojový tým IS MU vedl a technicky zrealizoval v roce 2008 meziuniverzitní projekt odhalování plagiátů v závěrečných pracích ve spolupráci se 17 veřejnými vysokými školami, k němuž se posléze připojily další soukromé a zahraniční vysoké školy.

Výhled pro 2009

Předpokládaným směrem rozvoje pro další období je komplexní inovace agend studijní administrativy a subsystémů v oblasti správy výuky nebo výuky samotné v Informačním systému Masarykovy univerzity. Aktivity této části projektu jsou zaměřeny na vývojové práce v oblasti deset let používaných agend IS MU, které budou revidovány na základě sběru uživatelských podnětů (v Podnětovnách IS MU) a s použitím nových moderních technologií a idejí v dané oblasti. Oblastmi, jichž se inovace bude týkat, jsou například rozšíření Obchodního centra MU o další nabídky prodeje a jejich podporu, podpora uznávání předmětů ve studiu (jednak z jiných fakult, jednak z jiné vysoké školy) a podpora k vyměřování poplatků za studium, komunikační nástroje Pošta a Vývěska, podpora výuky Učitel, Katalog předmětů, optimalizace algoritmů vyhledávání (fulltextové a tematické) a tiskového systému.

Rekord

Miliardtého kliknutí v IS MU se uživatelé dočkali v neděli 3. února 2008 po obědě ve 13:20.


Informační systém MU byl uznán nejen akademickou, ale i komerční sférou a je považován za špičkový na poli univerzitních systémů. Přispívá k šíření dobrého jména Masarykovy univerzity, je předmětem návštěv významných zahraničních zástupců a zmiňuje se o něm denní tisk a časopisy (podrobněji v rubrice Napsali o is.muni.cz). Nejčastější prezentace proběhly na úrovni odborných konferencí (viz Články). Další podrobnosti lze nalézt v Novinkách). Nosným tématem byl rozvoj služby na odhalování plagiátů, která je ojedinělým know-how Masarykovy univerzity a současně je ojediněle implementována pro desítky univerzit v české i zahraniční akademické sféře.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2008

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.