E-learningový portál Masarykovy univerzity

E-learning Portal of Masaryk University

Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Ľuboš Lunter, Daniel Jakubík

článek na konferenci AMV 2011 (28. 4. 2011)

Anotace: Učitelé Masarykovy univerzity denně využívají nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pro tvorbu Interaktivních osnov (elektronické navigační stránky ke kurzu s využitím multimédií), Odpovědníků pro elektronické zkoušení (průběžné procvičování i ostré zkoušení u PC nebo skenováním), Odevzdáváren pro sběr a kontrolu prací, Drilových učebnic a dalších multimediálních výukových pomůcek integrovaných do IS MU. V rámci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT mohou učitelé při tvorbě využívat služby specializovaných techniků nebo se sami inspirovat na Elportále (http://elportal.cz/). Učitelé MU, ale i veřejnost, tam kromě zveřejněných e-publikací svých kolegů z různých oborů najdou také metodické návody, doporučení, tipy jak na studenty, často kladené dotazy, případové studie vytvořených e-learningových kurzů a další užitečné informace. Zajímavé a na Elportálu často hledané jsou i informace ohledně autorskoprávní problematiky v e-learningu. Příspěvek představí e-learningový portál Masarykovy univerzity – se zaměřením se na zhodnocení přínosů Elportálu nejen pro uživatele IS MU, ale i širokou veřejnost.

Klíčová slova: IS MU, e-learning, Elportál

Summary: The Masaryk University teachers utilize the tools of Masaryk University Information System (IS MU) to create Interactive Syllabi (electronic multimedia navigation pages for courses), to work with ROPOT applications testing their students electronically (used for regular revision and examining their students with the aid of computers and scannable answer sheets), Homework Vaults collecting (and enabling them to check) their students' papers, drill-based textbooks as well as other utilities integrated in IS on a daily basis. These teachers can also use the services offered by a team of specialized technicians (as part of the project titled System of Education or Programs of Studies Innovation with IT Support) and they can draw on materials available at Elportal (http://elportal.cz/). That is where they and the general public can find (apart from the very publications in various areas) instructions on designing these materials as well as various recommendations and tips. Moreover, Elportal contains copyright information related to e-learning. The paper describes this e-learning portal and focuses on its benefits not only for IS MU users, but also for the general public.

Keywords: IS MU, e-learning, Elportal

1. E-learning na MU

Zmapování historie e-learningu na Masarykově univerzitě znamená do značné míry zmapovat historii Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), který od jeho nasazení v roce 1999 provozuje a vyvíjí Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. První e-learningové nástroje obohatily IS MU již v roce 2004, kdy vývojový tým implementoval např.:

Studijní materiály – webový prostor pro každý předmět vyučovaný na MU je určený pro zveřejňování různých typů elektronických studijních materiálů. Propracovaný systém přístupových práv umožňuje učitelům soubory a složky zpřístupňovat nejrůznějším skupinám uživatelů (např. komukoliv v internetu, všem přihlášeným v IS, studentům předmětu, studentům seminární skupiny, pracovníkům celé fakulty nebo konkrétního pracoviště, výčtu osob aj.).

Odevzdávárny – nástroj pro ukládání vypracovaných úkolů studentem k ohodnocení učitelem nebo ke kritice spolužáky. Učitel nastaví v Odevzdávárně od kdy do kdy a kdo může do složky úkoly vkládat, dle vlastního didaktického záměru povolí/zakáže studentům vidět navzájem své odevzdané úkoly a zvolí další nastavení pro pohodlný sběr úkolů.

Diskusní fórum předmětu – dnes běžně používaný nástroj pro diskusi studentů k tématu, přičemž učitele oceňují možnost zasáhnout a uvést nepřesnosti v diskusi na pravou míru.

Odpovědníky – agenda umožňující vytvářet e-testy v různých režimech (např. procvičování, ověřování pochopení látky nebo ostré zkoušení). Odpovědníky podporují otázky typu multiple choice, výběr z roletky, spojování souvisejících výrazů (matching), úpravu slovosledu, odpověď číslem, matematickým výrazem, textem aj. V případě bodovaného odpovědníku lze studentům body automaticky uložit do poznámkového bloku. Učitel může s těmito bloky dále pracovat, sčítat je anebo převést na hodnocení.

V roce 2005 umožnila agenda Odpovědníků využít elektronické testy i pro ostré zkoušení u PC a vývojáři rozšířili aplikaci o tisk zadání, skenování odpovědí s rozpoznáváním a automatickou opravou zkušebních testů. Další novinkou byly Interaktivní osnovy, které umožnily učitelům vytvářet navigační webové stránky kurzů s kombinovaným multimediálním obsahem (text, obrázky, videa, animace, odkazy do internetu, odkazy na Odpovědníky, Odevzdávárny, …) přehledně dělené do výukových celků (tematicky nebo dle výukových týdnů).

S nasazením těchto aplikací začali zejména IT nadšení uživatelé tvořit první e-learningové kurzy a postupně se k nim přidávali další učitelé. Vývoj aplikací se nezastavil a v spolupráci s uživateli byly aplikace dál vyvíjeny a vylepšovány tak, aby pokryly požadavky i didaktické záměry poměrně heterogenní komunity uživatelů, jakou učitelé a studenti různých fakult a oborů MU tvoří.

1.1 E-learning 2.0

Časem rozšířily nabídku nástrojů IS MU nové e-learningové aplikace založené na principech Web 2.0, tedy myšlence, že web není jen pro prohlížení, ale každý uživatel se může zapojit a vytvořit vlastní studijní materiály, které může následně sdílet s širší uživatelskou komunitou. Hovoříme o e-learning 2.0 aplikacích podporujících sdílení výukového obsahu mezi uživateli systému. Mezi tyto aplikace patří:

Poskytovny studijních materiálů – prostor v IS MU, kam si studenti mohou poskytnout studijní materiály v rámci solidární vzájemné pomoci. Studenti do poskytoven vkládají vše, co chtějí nabídnout ostatním spolužákům (zápisky z přednášek, podklady k výuce, odkazy na zajímavé zdroje na internetu, obrázky,…). Poskytovna vzniká ke každému předmětu z Katalogu předmětů vyučovaných na MU, v každém semestru. Učitel není zodpovědný za obsah, ale na druhé straně má možnost sledovat, jaké materiály studenti používají, posoudit jejich korektnost a včas informovat studenty o nepřesných a chybných informacích ve vložených podkladech ke studiu. Dřív, než měli studenti možnost využívat Poskytovny, vznikaly podobné "sklady" materiálů na různých webech mimo IS MU, kam neměli učitelé dosah nebo o nich vůbec nevěděli.

Záložky – aplikace, která umožňuje umisťovat odkazy do internetu na jedno přehledné místo v IS MU, komentovat si je a zveřejňovat je ostatním. Oblíbené záložky si mohou uživatelé ukládat do záhlaví a patičky každé stránky IS MU. Agenda Záložky přinesla nové možnosti: sdílení odkazů, snadnou editaci, štítkování, třídění a hlavně do nich mohou přispívat všichni uživatelé.

Tematická diskusní fóra – dávají možnost každému uživateli vytvořit a moderovat si vlastní fórum na jakékoli téma. V záhlaví fóra si moderátor vymezí téma, pravidla diskuse a nastaví k diskusnímu fóru přístup - kdo může vlákno číst a kdo přispívat a další. Tematické diskusní fórum může využít pro společnou komunikaci uzavřená skupina osob, například při řešení společného projektu. Zajímavá tematická fóra si uživatelé mohou označit jako sledovaná a systém je pak upozorňuje na titulní stránce o probíhající aktivitě s diskusním fórem související - počtu nových příspěvků a počtu reakcí na vlastní příspěvky.

Dril – aplikace, která v roce 2009 obohatila IS MU, pomáhá studentům naučit se velké množství drilovatelných jednotek. Dril, simuluje tzv. Kartičkovou metodu s využitím principu "Spaced repetition", tzv. opakování s vhodně zvolenými prodlevami.

1.2 Uživatelská podpora

Zkušenosti ukazují, že k rozšíření e-learningových nástrojů je kromě dostatečné motivace učitelů (např. úspora času při elektronickém zkoušení, zatraktivnění výukového obsahu, ev. finanční odměna) nezbytná také kvalitní uživatelská podpora, která by učitele zaškolila a operativně vyřešila případné problémy. I proto vývojový tým IS MU realizuje projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu je jednak systematické vzdělávání a zvyšování úrovně ICT gramotnosti potřebné k využívání e-learningových nástrojů IS MU, ale i poskytnutí služeb specialistů na multimédia pro tvorbu složitějších pomůcek do výuky vyžadující znalost speciálního SW. Za tímto účelem mají učitelé MU v rámci projektu k dispozici dva týmy techniků.

První tým, zaměřený na e-learning, zabezpečuje kromě systematického vzdělávání pracovníků MU také neustálou informovanost o nových možnostech a funkcích IS MU, osvětu i propagaci projektu jako takového. Je distribuovaný na jednotlivé fakulty, aby jeho členové byli v blízkém kontaktu s učiteli a aby mohli lépe reflektovat individuální požadavky pracovníků jednotlivých fakult.

Složitější úkony, např. tvorbu animací a multimediálních objektů, digitalizaci audia a videa, střih videa, tvorbu výukových webů a další, které vyžadují použití a znalost specializovaného software, zabezpečuje tým techniků pro multimédia z centralizovaného pracoviště sídlícího na Fakultě informatiky. Oba týmy navzájem úzce spolupracují a učitelům nabízí své služby při splnění podmínek stanovených projektem zcela zdarma.

2. Elportál

Prostřednictvím e-learningového portálu Masarykovy univerzity, nazývaného Elportál (http://elportal.cz/), může kdokoliv nahlédnout do zákoutí četných e-learnigových aktivit, které jsou v rámci výuky na Masarykově univerzitě používány. Elportál poskytuje bohaté zdroje informací o nejnovějších trendech v oblasti elektronické podpory výuky, směrech a postupech a nabízí širokou škálu podnětů, které mohou zájemci o e-learning, i z řad široké veřejnosti, využít v praxi. Vedle těchto informací může zájemcům z řad akademických pracovníků MU poskytnout cenné rady a zkušenosti s tvorbou e-learningových kurzů. Navíc je zde tým zkušených pracovníků, kteří mohou pomoci s uvedením e-learngingových aktivit v život.


Obr. 1: Titulní stránka Elportálu.

2.1 E-publikace

Díky vlastnímu ISSN a možnosti recenzního řízení u vystavených elektronických výukových děl se Elportál stal zajímavou alternativou pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí zpřístupnit své dílo nejen studentům, ale i široké veřejnosti. U každé e-publikace lze zobrazit statistiku návštěvnosti, která vypovídá o zájmu veřejnosti o danou publikaci. Nejen autor, ale i všichni uživatelé, si mohou k publikaci zobrazit roční, měsíční nebo denní statistiky.


Obr. 2: Statistiky k e-publikaci.

V současnosti Elportál obsahuje přes 150 vysoce kvalitních elektronických děl z různých oborů, z nichž téměř pětina je recenzovaná.

2.2 Zkušenosti a inspirace

Osobní zkušenosti učitelů mohou uživatele inspirovat k mnoha nápadům a možnostem, jak lze e-learningových nástrojů co nejefektivněji využít. V sekci Zkušenosti najdou uživatelé Elportálu desítky zkušeností z výukových aktivit, např. průběžných aktivit během semestru - ověřování znalostí studentů, strategie hodnocení studentů během semestru, průzkumů, nebo z ukázek interaktivních osnov či e-learningových kurzů.

2.3 K přečtení

Tato sekce slouží zájemcům o e-learning, kteří se chtějí dovědět víc o novinkách v IS MU, jeho e-learningových nástrojích, nebo hledají odpovědi na často kladené dotazy k e-learningu v IS MU či autorského zákona ve vazbě na používání děl jiných autorů ve výuce.

V současnosti si autoři výukových materiálů musejí být jisti, jak správně využívat texty, obrázky, audio nahrávky nebo video ukázky, které získali prostřednictvím internetu či zdigitalizovaním z jiných zdrojů. V době, kdy jsou elektronické podklady pro studium na vysoké škole téměř nezbytností, se stává problematika správného a zákonného používání části děl jiných autorů ve výuce velmi aktuální. Ve spolupráci s Právním odborem Rektorátu Masarykovy univerzity vznikla na Elportále elektronická podoba dokumentu, který objasňuje možnosti při tvorbě vlastních výukových materiálů. Podobně jako u jiných právních otázek bývají i interpretace autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "autorský zákon") různé. Pro autory z MU je však přínosem, že na Elportále najdou doporučení.

Kvalitu obsahu potvrzuje i návštěvnost uživatelů, kdy průměrný počet návštěvníků Elportálu v roce 2010 činil 226 denně, ale nebylo žádnou výjimkou, že se návštěvnost přehoupla i přes 1000 unikátních návštěvníků za den.

3. Závěr

Zkušenosti s provozováním e-learningového portálu ukazují, že učitelé mají stále větší zájem svá výuková díla zveřejňovat. Elektronické publikace tak mohou využívat jako podpůrné výukové materiály i studenti stejného oboru z dalších škol. Zájem o zveřejňování e-publikací na MU narůstá a správci Elportálu vyřizují další a další žádosti o zveřejnění díla i žádosti o recenzní řízení.

LITERATURA:
[1] BRANDEJS, M.,BRANDEJSOVÁ, J.,LUNTER, Ľ. Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách. In UNINFOS 2010. Trnava : CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5.

[2] BRANDEJS, M.,BRANDEJSOVÁ, J.,LUNTER, Ľ. E-learning 2.0, or Sharing Educational Contents and Specialized Knowledge by Means of Information System of Masaryk University (IS MU). In ICTE 2009. 1. vyd. Ostrava : University of Ostrava, 2009. 232 s. ISBN 978-80-7368-459-4.

[3] BRANDEJS, M.,BRANDEJSOVÁ, J.,LUNTER, Ľ. Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). In UNINFOS 2009. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 253 s. ISBN 978-80-552-0309-6.

[4] Elportál – E-learning na Masarykově univerzitě [online]. 2011. Dostupný z www: http://is.muni.cz/elportal/ [cit. 2011-04-08]

[5] Elportál – Autorský zákon - použití děl jíných autorů ve výuce [online]. 2011. Dostupný z www: https://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl [cit. 2011-04-08]


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ