Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2017

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, repozitář závěrečných prací, publikací nebo dalších dokumentů a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2017 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 231 854 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 58 047 osob, 75 820 osob vstoupilo do systému v roce 2017 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2017 bylo podáno celkem 51 227 e-přihlášek. Celkem 44 544 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Elektronická podpora e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 740 305 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 687 369 souborů, vzniklo 14 232 sad otázek k testování znalostí. Systém prohledával fulltextově 20 132 036 dokumentů v různých jazycích a 27 979 139 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2017 přibližně 36 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2017: 1 018 870 715.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 30 977.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 4 179 011.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: průměrně 1 233 960 vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 2 926, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 8 228.
 • Údaje se evidují v celkem 2 220 databázových tabulkách a 185 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 032 484 (z toho vykazovaných pro RIV: 228 046).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 30 minut.
 • Nápověda obsahuje 181 kapitol (celkem 1 756 otázek).
 • k 31. 12. 2017 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 119 milionů dokumentů o celkovém objemu 24,5 TB.

Použitá technologie

Technologický rozvoj Informačního systému MU se v roce 2017 zaměřil na dobudování infrastruktury pro dlouhodobé ukládání dat. Do pilotního provozu byl nasazen zejména nový hlavní datový server, na který jsou ukládány archivované digitální dokumenty. Server je umístěn v Datovém centru Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, odkud jsou data dále zrcadlena do dalších lokalit Digitálního archivu MU.

Vývoj a provoz

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2017 zaměřen na studijní administrativu spojenou s implementací úprav souvisejících s novelou VŠ zákona, přípravami na novou strukturu studia, kdy se obory mění na programy, a novým studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity. Vývoj se soustředil na nové možnosti elektronické správy studia a na rozvoj e-learningových nástrojů určených pro výuku. V souladu s moderními technologiemi a potřebami univerzity byl zveřejněn nový responzivní design před začátkem podzimního semestru ke dni 15. září 2017.

Nový design zohledňuje jednotný vizuální styl MU a umožňuje pohodlné ovládání aplikací z mobilních zařízení. Byly zahájeny práce na převedení dalších aplikací do responzivního designu, v roce 2017 byly takto úspěšně převedeny Interaktivní osnovy, agenda Student, Kontakty, E-přihláška a nová přihlašovací stránka do IS MU.

V souvislosti s tím byla v těchto aplikacích provedena řada úprav a mnohé z nich byly iniciovány podněty uživatelů systému. Velkými změnami prošly například agendy pro správu studia doktorských studentů. Uživatelům IS MU byla dána k dispozici nová generace služby pro vyhledávání v širokém spektru údajů, které jsou v IS MU evidovány. V rámci podpory procesu akreditací byla do provozu uvedena řada nových aplikací pro zajištění kvality výuky a získání oprávnění uskutečňovat jednotlivé studijní programy.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijní evidence a kontroly studia v souvislosti s požadavky nového studijního a zkušebního řádu MU,
 • Úřadovny a spisové služby,
 • kontrolních šablon,
 • agendy Student,
 • evidování a vyhodnocování docházky studentů,
 • výpočtu poplatků za studium: implementačně náročná změna ve výpočtu poplatků za studium nově zohlednila délku překročení standardní doby studia, byl zpřístupněn kalkulátor poplatků za studium a realizován nový výpis neukončených studií.

Pozornost byla v roce 2017 věnována:

 • postupnému zavádění nového designu se zaměřením na mobilní zařízení a uživatelskou přívětivost,
 • inovaci a zpřehlednění agend v novém designu s akcentem na nové navigační prvky,
 • stabilitě odpovědníků a dalších nástrojů pro elektronické zkoušení,
 • zajištění vyšší odolnosti systému vůči narůstajícímu počtu uživatelů přistupujících do systémů současně, například při soutěžích uživatelů,
 • analýze dat v systému evidovaných a zpracovávaných, analýze požadavků na nové agendy potřebné v souvislosti s GDPR a vzniku nových aplikací nejen pro subjekty údajů,
 • usnadnění rozvrhování pomocí grafické aplikace pro manipulaci s rozvrhem, možnosti evidovat fotografie k jednotlivým učebnám pro zachycení prostorové dispozice, počtu míst nebo typu a velikosti tabule.

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2017 spočívalo v těchto oblastech:

 • zavedení a vylepšení nového responzivního designu IS MU,
 • rozvoj agendy Úřadovna a spisové služby,
 • podpora procesů souvisejících s akreditacemi,
 • nasazení nové verze agendy E-přihláška,
 • zdokonalování e-learningových agend a vzniku výukových pomůcek,
 • zveřejnění nového vyhledávání v Katalogu předmětů,
 • optimalizaci vyhledávání v IS MU a realizaci efektivního našeptávače pro rozsáhlou bázi informací.

Podpora studijního procesu a administrativy

Byly vyvinuty nové a upraveny stávající aplikace tak, aby vyhovovaly aktuálním změnám a potřebám správy studia.

 • Studium

  • Evidence studia a kontrola studia: Byly implementovány požadavky na aplikace dle nového studijního a zkušebního řádu MU. To zahrnuje úpravy agendy pro plnění plánu pro individuální studijní plán doktorských studentů, dále vyhodnocování podmínek pro postup do semestru po jednotlivých studiích, omezení registrace na 60 kreditů. Dále se jednalo o výpočet délky přerušení studia, zavedení nového hodnocení X a realizaci hromadných výběrů studií splňujících nové podmínky pro zisk červeného diplomu na MU.

  • Kontrolní šablony: Došlo k vylepšení šablon ve spojitosti se studijními plány a kontrolou průchodu studiem. Byly realizovány nové operace se šablonami registrovaných a zapisovaných předmětů, jejich hromadné plnění a přesouvání. Nová aplikace usnadní práci fakultním plničům šablon, neboť umožňuje i rozkopírování předmětů napříč šablonami, přidání předmětů do více úrovní nebo přesouvání celých podsekcí, což lze využít například při reorganizaci a rušení starých šablon či vložení celé struktury do chybné šablony.

  • Katalog předmětů: V roce 2017 došlo k nasazení nové verze prohlídky katalogu předmětů a jejímu průběžnému vylepšování.

  • Závěrečná práce a státní zkouška: Byla zveřejněna nová podoba archivu závěrečných prací v souladu s novým designem IS MU. Dále bylo implementováno několik nových šablon pro závěrečné práce, byly rozšířeny možnosti jejich plnění a byla zavedena podpora jazykových verzí šablon včetně možnosti vytisknout Výkaz o závěrečné zkoušce také v anglické verzi. Pro studenta se zvýšil komfort tím, že mu je nově zasílán e-mail o výjimce povolené studijním oddělením na manipulaci s archivem závěrečné práce, pokud o ni požádal.

  • Rozvrh: Byla zavedena aplikační podpora pro export dat pro externí systém UniTime, který IS MU spravuje pro ev. generování rozvrhu. Dostupná je nyní i historie změn v rozvrhu a byly provedeny dílčí změny v grafické aplikaci podle podnětů uživatelů. Nově je také možné nahrávat fotografie k jednotlivým učebnám na fakultách.

  • Student: Významné modernizace se dočkala hlavní agenda určená studentům – rozcestník Student. Aplikace byla zpřehledněna a odlehčena vizuálně tak, aby zjednodušila orientaci v této agendě. Výrazných změn doznal přehled důležitých studijních událostí. Student nově vidí události rozdělené na aktuální (Co se právě děje), budoucí (Co Vás čeká) a minulé (Poslední studijní události), navíc rozčleněné chronologicky nebo účelově (zkoušky, státnice, zkouškové období, zápisy či semináře).

 • Akreditace a kvalita vzdělávání

  V souladu s novelou VŠ zákona bylo dosaženo konkrétních výstupů v několika oblastech IS MU. Byly implementovány nové datové struktury pro evidenci osob, předmětů, programů a studijních plánů a zadefinováno několik procesů týkajících se vnitřního hodnocení. Pro účely sběru dat do akreditačního a hodnotícího procesu učiteli bylo navrženo workflow pro doplnění a kontrolu Charakteristiky předmětů a pro Personální listy. Nová agenda Personální listy pro akreditační řízení v sobě slučuje data z více zdrojů v IS MU. Proběhla kampaň směrem k vyučujícím, kteří listy plnili s maximálním využitím vložených informací, promyšlenou uživatelskou přístupností i dlouhodobou udržitelností sběru a využití dat a v souladu s národními i univerzitními předpisy. Pro proces tvorby materiálů a podkladů ze strany garantů byly vyvinuty nové a upraveny stávající aplikace, např. Katalog programů, namodelována posloupnost úkonů pro procesy Přeměna oboru a Nový program ve spisové službě. Posloupnost jako vodící linka pro garanty a úředníky zajišťuje, že proces vnitřního hodnocení zachovává všechny náležitosti dané novou vnitřní normou MU. Zahájena byla kampaň pro koordinátory kvality, jak s nově nasazenými aplikacemi pracovat, která nastavila hladký průběh sběru akreditačních dat a podkladů pro akreditace v IS MU. Vývojový tým vyvinul celou řadu dalších aplikací (studijní plány, doporučené průchody aj.), které přejímají všechna sbíraná data i z jiných částí IS MU a integrují je. Systém umožňuje generovat souhrnnou datovou přílohu v PDF pro akreditační proces, který je prováděn přes Úřadovnu a slouží jako podklad pro hodnotící schůzky.

 • Úřadovna a spisová služba

  V Úřadovně bylo v roce 2017 založeno 162 404 spisů evidujících celkem 223 896 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 1 352 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. v roce 2017 se spisy aktivně pracovalo 28 256 uživatelů.

  Největšího rozvoje dosáhly agendy elektronického doručování dokumentů, zejména rozhodnutí v záležitostech týkajících se studia studentů dle novely ZVŠ (PRDZ 11.3.1). Celkem bylo v Úřadovně elektronicky podepsáno 51 122 dokumentů. Úpravy jednotlivých agend Úřadovny se týkaly zejména zvýšení uživatelské přívětivosti včetně možnosti nastavit si vlastní nejčastěji používané funkce pro každého uživatele a optimalizace na míru jednotlivým procesům zpracování.

 • Interní registr smluv

  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 3 203 smluv na 23 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

Agenda Publikace zaznamenala jen drobné změny vyplývající z poměrného rozdělení podílů publikačních výsledků na jednotlivá pracoviště MU. Ve formuláři byly dle potřeby upraveny položky určené k vyplnění nebo vysvětlující popisy k nim, například týkající se projektů výzkumu a vývoje. Vznikaly elektronické výukové publikace, na nichž se podílelo společně s učiteli pracovníci IS MU na MU. Bylo realizováno propojení evidence publikačních výsledků do akreditačního procesu v oblasti personálního zabezpečení.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V roce 2017 byla do nového designu přepracována E-přihláška a spolu s odlehčeným designem a jednoduchým užitím z mobilních zařízení bylo do agendy doplněno několik nových služeb. Mezi ty hlavní patří: uchazeči mohou přikládat k přihlášce dokumenty, které byly doposud zasílány na fakultu papírově. Studijní oddělení má nově možnost uchazečům zveřejnit harmonogram přijímacího řízení, zpřehlednit tak komunikaci mezi školou a zájemcem o studium, minimalizovat papírovou korespondenci a nabídnout uchazečům pohodlí.

E-learning

V roce 2017 byly e-learningové nástroje rozšířeny o řadu nových funkcí a pracovníci uživatelské podpory IS MU přispěli k dalšímu rozšíření e-learningu do výuky na jednotlivých fakultách MU. Bylo realizováno 47 školení týkajících se e-learningových agend; z toho 45 školení cílilo na studenty a 2 školení na pracovníky MU (učitele nebo administrativní pracovníky). Realizovaná školení zasáhla stovky uživatelů z řad studentů. Inovované e-learningové nástroje zpříjemnily zkoušení jak učitelům, tak studentům. Mezi další změny patří například podpora evidence docházky pomocí čipových karet studentů, rozšíření aplikace pro ruční opravy naskenovaných odpovědních listů, rozšíření a vylepšení možností přístupu k poznámkovým blokům přes API (webové rozhraní). Nasazen do praxe byl e-learning pro veřejnost vč. zakoupení kurzu a jeho automatického zápisu v Obchodním centru, který zahrnuje i podporu středních škol a soustřeďuje se na získání talentovaných studentů.

 • Odpovědníky
  Byly zahájeny práce na novém vzhledu a formátu odpovědníků, který by měl být postupně zveřejněn a nasazen v roce 2018. Dále byla rozšířena možnost nastavování práv v odpovědnících, kdy v rámci jednoho popisu odpovědníku lze nastavit různé kombinace časů a práv, vyučující nemusí nastavovat pro každý termín speciální odpovědník. To využije například Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.

 • Autosumarizace
  Zavedení automaticky přepočítávaných uživatelských sumarizací poznámkových bloků a možnost tento výpočet spustit ručně z rozcestníku Učitel.

 • Interaktivní osnovy
  Novou vizuální podobu dostalo rozhraní interaktivních osnov pro studenty. Nová grafická podoba interaktivních osnov předmětu přinesla snadnější navigaci, přehled výukových prvků a aktivit na úvodní stránce nebo ukazatel průběhu studia, který procentuálně vyjadřuje odstudovanou část.

 • Open space konference
  V roce 2017 se uskutečnil v prostorách Fakulty informatiky MU již sedmý ročník Open space konference o e-learningu IS MU, tentokrát se zaměřením na aktivizaci studentů. Konference se zúčastnilo přes 170 účastníků z řad zaměstnanců a doktorských studentů MU. Účastníci se mohli inspirovat zkušenostmi, jak podpořit průběžnou práci studenta během semestru i v předmětu se stovkami zapsaných studentů. Dozvěděli se o metodě Peer instruction či přímo na konferenci vyzkoušeli, jak se cítí studenti, když vyučující použije anketní software na přednášce. Nad rámec tématu byly představeny nástroje pro MOOC (otevřené online kurzy), kurzy pro veřejnost a první zkušenosti s takovými kurzy na LF.

 • Správce souborů
  Zásadní změnou prošel také správce souborů využívaný na mnoha místech v IS MU, pomocí kterého je nyní snadnější soubory nahrávat a prohlížet přímo prostřednictvím mobilních zařízení. Aplikace dále nově podporuje uživateli oblíbenou funkci drag&drop. Přibyl také rozcestník pro rychlý přístup k nedávným souborům a lepší verzi vyhledávání souborů. Bylo realizováno úložiště normativních dokumentů.

Radě informačních technologií byla předložena zpráva popisující komplexnost e-learningu v IS MU, která shrnuje a ilustruje dostupné možnosti v IS MU a aktivity uživatelské podpory ISu týkající se zavádění technologických inovací a interaktivních prvků do výuky. Více Zpráva o e-learningu v IS MU pro Radu IT (05-2017).

V téže době byla zahájena práce na dokumentu Strategie e-learningu, která byla na sklonku roku dokončena a následně zveřejněna pro zaměstnance a studenty MU na Elportálu (https://is.muni.cz/elportal/strategie/). Jejím účelem je konkretizovat strategii, cíle a nástroje k tomu, co vše by se v oblasti e-learningu mělo v následujících letech stát.

Obchodní centrum MU

V roce 2017 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 161 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 1,37 mld. Kč. v roce 2017 bylo vyřízeno celkem 95 181 objednávek pro 62 866 zákazníků, a to z celkového počtu 958 257 objednávek a 395 022 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na pokladní aplikace, které byly postupně nasazeny v knihovnách FF, PrF a ESF. Pokladnou Obchodního centra lze přijímat platby za čtenářské registrace, pokuty, meziuniverzitní výpůjčky, ale také za další doplňkové služby jako je tisk a kopírování nebo prodej reklamních předmětů. Rozšířen byl také příjem konferenčních poplatků v hotovosti pro několik konferencí na PdF.

Došlo k rozšíření internetového prodeje a to zejména o e-kurzy realizované přímo v IS MU. Autor e-kurzu – učitel – se může rozhodnout, zda zpřístupní daný e-kurz řádným studentům nebo i veřejnosti, a případně stanoví cenu, kterou může účastník zaplatit on-line pomocí Obchodního centra.

Vzhledem k legislativním změnám a nařízením byl upraven výpočet kurzových rozdílů a sestava pro přehled příjmů a výdajů vyžadovaných finanční správou.

Další rozvoj

 • Vyhledávání v IS MU
  Vznikla nová generace Vyhledávání v IS MU, která přináší efektivní nabídku hledání ve zjednodušeném designu IS MU. Proběhla revize a optimalizace indexování většiny agend, zejména vyhledávání aplikací, nápovědy, osob, dokumentů organizovaných v Pořadači dokumentů. Nově vznikl i tzv. našeptávač výsledků, který přednabízí relevantní výsledky z různých agend a bází informací evidovaných v IS MU. V souvislosti se zavedením našeptávače byla přidána i možnost nahlášení chybně nalezených a preferovaných výsledků uživateli. Pro podporu zkvalitňování výsledků byla zavedena řada správcovských aplikací, které vyhledávací proces monitorují.

 • Život na MU
  Agenda Život na MU byla podstatně rozšířena, stejně tak jako sortiment přispěvatelů do této agendy. Agenda se nyní zobrazuje na titulní straně IS MU v pravém panelu a zprostředkovává uživatelům nejdůležitější informace z fakulty.

 • Katalog oborů
  Nejen v souvislosti se zavedením nové E-přihlášky vznikl Katalog oborů, který prezentuje údaje o studijních oborech. Kromě textové charakteristiky oboru se zde nachází také odkazy na související údaje, jako jsou nejčastěji zapisované předměty a možnost doplnit ilustrační fotografie oboru. Bylo implementováno propojení se zmiňovanou přihláškou ke studiu. v budoucnu se předpokládá, že vznikne takto Katalog programů po přechodu na novou strukturu studia dle novely VŠ zákona.

 • Zkracovač odkazů
  Tento nový nástroj umožňuje zkrácení libovolného odkazu (URL) do tvaru "https://is.muni.cz/go/xxx", kde "xxx" představuje unikátní zkratku přiřazenou cílovému odkazu. Zkratka se vygeneruje náhodně či je možné nastavit si svou vlastní. Aplikace tak poslouží například pro získání estetičtější podoby odkazu pro jeho následné vložení do těla e-mailu, dokumentu apod.

 • Průzkumy
  V rámci agendy Průzkumy byly rozšířeny možnosti nastavení zasílání urgenčních e-mailů, které lze zasílat nejen v předem definovaných termínech, ale také v určitých intervalech. Dále přibyla funkce pro automatické zařazování respondentů do průzkumu dle kritérií definovaných pomocí dotazu pro hromadný výběr. Doplněna byla také podpora pro zpracování výsledků longitudinálních průzkumů.

Řízení a organizace projektů

 • Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

  V roce 2017 vedl vývojový tým IS MU meziuniverzitní centralizovaný rozvojový projekt za účasti 23 zapojených veřejných vysokých škol. Projekt navázal na projekty z předchozích let (CRP 2015: “Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.” a CRP 2016: “Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.”) a úspěšně zakončil tříleté rozvojové období.

  Projekt byl v roce 2017 orientován na oblast dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů s vazbou na plnění legislativních požadavků stanovených zákony. Zaměřil se tak nejen na rozvoj digitální archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale zejména na vybudování digitálního archivu a proces vedoucí k získání oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě pro specializovaný archiv VŠ včetně podání této žádosti na Ministerstvo vnitra České republiky. Souběžně s tím byly řešeny povinnosti vyplývající z novely vysokoškolského zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony související s technickou realizací dlouhodobého ukládání těchto digitálních dokumentů, se zřetelem k nařízení eIDAS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách. Cílem projektu se stal rozvoj infrastruktur veřejných vysokých škol. V implementační rovině se jednalo konkrétně o rozvoj informačních systémů veřejných vysokých škol nebo jejich propojení s dalšími systémy na jednotlivých vysokých školách pro účely zajištění legislativy a workflow nových procesů. Projekt byl završen podáním žádosti Masarykovou univerzitou o provedení zkušebního přesunu archiválií v digitální podobě do Národního archivu a podáním žádosti pro získání oprávnění ukládat archiválie v digitální podobě pro vlastní specializovaný archiv.

 • Systémy na odhalování plagiátů

  Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. v systémech byly zdokonalovány algoritmy pro vyhledávání, podpora pohodlného ovládání na mobilních zařízeních a další funkcionality sloužící pro meziuniverzitní spolupráci v oblasti kontrolování originality dokumentů. v systému Odevzdej.cz došlo k rozšíření nabídky služeb speciálně pro střední školy, které mají nyní možnost pořídit si jednorázovou kontrolu 30 souborů. Další novinkou je možnost zasílání výsledků nalezených podobností na e-mail ihned po zkontrolování a možnost filtrování výsledků nalezených podobností.

  V roce 2017 se do systémů Theses.cz, Odevzdej.cz, Repozitar.cz a PravyDiplom.cz nově zapojila další desítka škol a institucí veřejné správy. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 3,8 milionu souborů, přičemž přes 90 tisíc souborů z toho si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

Výhled pro rok 2018

Pro rok 2018 jsou prioritami změny související s účinností evropského nařízení tzv. GDPR, novými akreditacemi a postupným úplným přechodem na nový responzivní design IS MU. Pokračovat bude implementace novely VŠ zákona, nové struktury studia, podpory akreditací a kvality vzdělávání na MU. Zveřejněn bude nový plánovač studia a nová verze editační aplikace interaktivních osnov. Nadále se bude vylepšovat čerstvě zavedená verze E-přihlášky a bude potřeba ji přizpůsobit nově zavedeným studijním programům. Dojde k vývoji v oblasti e-learningových aplikací a podpory rozvrhování. v roce 2018 bude také rekonstruována Absolventská síť. Dostane nový responzivní design a absolventům nabídne kontakt s jejich studijním programem, například jako inspiraci pro celoživotní vzdělávání v daném oboru. Zveřejnění se dočká také zcela nový Průvodce e-learningem, který učitelům pomůže v nastavování e-learningových nástrojů na daný semestr. v plánu je realizovat populární nástroj Peer assessment pro vzájemné recenzování a hodnocení odevzdaných úkolů. Zásadní změnou bude přechod na nový formát otázek v odpovědnících a refaktoring titulní strany agendy Učitel. Přehrávání videí pomocí flashe bude inovováno na HTML5. Bude se pokračovat v podpoře diskusí o nových trendech v e-learningu, informačních technologií, v kritickém zhodnocení a sdílení zkušeností a názorů v rámci Open space konference 2018. Bude nutné implementovat řadu legislativních požadavků, týkajících se například zapojení do systémů orgánů veřejné moci, zákona o službách vytvářejících důvěru ve spisové služby MU, zákona 25/2017 o veřejných financích, nebo účtování dokladů v OC.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2017

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:

Graf využití IS MU

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Graf počtu autent. přístupů po měsících

Další statistiky naleznete na is.muni.cz → Systém → Grafy využití.