Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2018

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, repozitář závěrečných prací, publikací nebo dalších dokumentů a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2018 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 245 293 uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 57 084 osob, 78 572 osob vstoupilo do systému v roce 2018 příležitostně. V přijímacích řízeních bylo v roce 2018 podáno celkem 57 501 e-přihlášek. Celkem 46 648 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 751 976 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 756 799 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 13 658 sad otázek. V roce 2018 systém fulltextově prohledával 20 417 988 dokumentů v různých jazycích a  32 705 790 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2018 přibližně 28 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2018: 1 003 295 308.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 34 659.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 5 322 779.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 1 578 240 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 3 171, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 9 643.
 • Údaje se evidují v celkem 2 449 databázových tabulkách a 189 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 058 534 (z toho vykazovaných pro RIV: 241 599).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 1 200 minut.
 • Nápověda obsahuje 182 kapitol (celkem 1 770 otázek).
 • K 31. 12. 2018 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 136 milionů dokumentů o celkovém objemu 27,4 TB.

Použitá technologie

Technologický rozvoj Informačního systému MU se v roce 2018 zaměřil na celkovou modernizaci databázových a aplikačních serverů. Funkci serverů pro ukládání a zpracování dat zajištovaly do roku 2018 počítače, z nichž některé pocházely z roku 2012 a byly již za hranicí faktické životnosti. Kromě stáří zařízení vzrostl v posledních letech také počet pravidelných uživatelů, došlo k dalšímu rozvoji stávajících aplikací pro elektronickou podporu výuky a studijní administrativu, k vývoji mnoha nových agend a v důsledku toho k nárůstu počtu operací prováděných v rámci systému. Významně rozvinutý sortiment služeb systému a rozšiřující se uživatelská základna začaly být pro stávající vybavení velkou zátěží. Stáří a nedostatečná kapacita zařízení byla omezením při provozu a dalším rozvoji. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k významné generační obměně technického vybavení, při které však architektura počítačů a rozdělení dle jednotlivých funkcí v rámci systému zůstala zachovaná.

Vývoj a provoz

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2018 zaměřen na zvyšování uživatelské přívětivosti prostřednictvím responzivního designu, který zohledňuje jednotný vizuální styl MU. Pokračovalo se v rozvoji agend pro podporu přechodu mezi novou a starou strukturou studia, souběžnou nabídku oborů a programů a implementací do nového přijímacího řízení a nové podoby e-přihlášky. Vznikla řada služeb, které zajišťují elektronizaci procesů v životě uživatelů MU všech cílových skupin (uchazeči, studenti, referenti, akademici atd.).

V souvislosti s přijetím Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) došlo k zásadním změnám napříč agendami. Ke správě osobních údajů vznikla nová sada aplikací Soukromí.

V roce 2018 vzniklo nebo bylo inovováno mnoho e-learningových nástrojů pro výuku v IS MU v souladu s plněním dokumentu Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020, který vývojový tým IS MU vypracoval v roce 2017 a který konkretizuje strategii, cíle a nástroje pro realizaci oblasti e-learningu a elektronické podpory výuky na MU pro následující léta.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • aplikací pro správu individuálních studijních plánů studentů doktorských programů,
 • elektronizace organizace státních závěrečných zkoušek,
 • zaznamenávání předmětů z předchozích studií,
 • elektronizace žádosti o opravu úspěšného hodnocení,
 • metodiky autozápisu uznané doby rodičovství,
 • agend pro elektronické zpracování přijímacího řízení.

Pozornost byla v roce 2018 věnována:

 • povinnostem vyplývajícím z plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů napříč celým systémem,
 • podpoře procesů souvisejících s akreditací,
 • úpravě diskusních fór,
 • zásadním změnám v aplikaci Odpovědníky,
 • refaktoringu nápovědy,
 • implementaci možnosti přihlašování do ISu pomocí Facebooku a Google,
 • vzniku Katalogu technologii ve výuce na MU.

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2018 spočívalo v těchto oblastech:

 • další nasazení responzivního designu IS MU,
 • postupné vylepšování nové generace vyhledávání,
 • zvyšování kompetencí uživatelů pro práci v IS MU pomocí nové aplikace Akademie IS,
 • příprava aplikace pro vzájemné hodnocení prací,
 • zveřejnění první verze Plánovače studia,
 • vypnutí starého designu a kompletní přechod na nový.

Podpora studijního procesu a administrativy

Byly vyvinuty nové a upraveny stávající aplikace tak, aby vyhovovaly aktuálním změnám a potřebám pro správu studia.

 • Studium

  • Plánovač studia
   Byla vytvořena nová aplikace, která pomáhá studentům lépe se orientovat v požadavcích na úspěšné ukončení studia. Umožňuje naplánovat si dopředu průchod celým studiem. Aplikace vyhodnocuje, zda student splní podmínky pro postup do dalšího semestru v případě, že úspěšně absolvuje všechny předměty naplánované v daném semestru. Dále kontroluje splnění požadavků pro registraci a zápis předmětu v aktuálním období a studiu. Zohledňuje možnost studijního pobytu v zahraničí nebo přerušení studia.

  • Hromadné e-maily pro uchazeče v HTML formátu
   Bylo upraveno technické řešení e-mailového marketingu. E-maily pro uchazeče nyní nemusí být čistě textové a pro formátování obsahu lze využít HTML editor nebo některou z předpřipravených HTML šablon. Samozřejmostí je zachování možnosti připravit a zaslat verzi textu pro ženy a pro muže.

  • Zaznamenávání předmětů z předchozích studií
   Pro referenty studijních oddělení byla vyvinuta aplikace, která studentům zaznamenává absolvované předměty z předchozích studií. Aplikace usnadňuje vyhodnocování splnění podmínek pro úspěšné absolvování studia v případě zaznamenání úspěšně absolvovaných předmětů z předchozích studií na MU, které student absolvoval v rámci neúspěšných studií v době nejdéle tři roky před započetím studia aktuálního.

  • Žádost o opravu úspěšného hodnocení
   Studentům byla zveřejněna aplikace, pomocí které mohou požádat jednou za semestr o opravu úspěšného hodnocení předmětu dle platného Studijního a zkušebního řádu MU.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání
  V roce 2018 se věnovalo mnoho úsilí podpoře akreditačních procesů pro nově vznikající studijní programy. Nadále se rozvíjel Katalog programů pro prezentaci charakteristiky akreditovaných studijních programů včetně jejich studijních plánů. Byla provedena řada úprav v oblasti personálních dat a podkladů. Byla implementována evidence školitelů daného programu a přidány nové možnosti pro práci s personálními listy dle potřeb fakultních koordinátorů. Dále vznikla nová verze aplikace pro zavádění externistů do IS MU s rozšířením sortimentu ukládaných údajů, včetně provázanosti s akreditačními podklady. Rovněž byla naprogramována evidence oborových rad a oborových komisí, s možností slučování pro více programů.
  Byly realizovány nebo upraveny exportovací aplikace a sestavy, prováděla se řada kontrolních exportů dat o studijních programech. V souvislosti s přechodem na novou strukturu programů byly vytvořeny nové exporty pro Národní akreditační úřad (NAÚ). Na tomto základě byla následně zpracována pilotní verze datové zprávy pro doktorské studijní programy. Jedná se o dokument ve formátu PDF, který se v rámci vnitřního hodnocení na MU používá jako podklad pro hodnotící schůzky a sjednocuje tedy vstupy z celé řady inovovaných aplikací a agend. Byly navrženy automatizované přenosy dat z jednotlivých aplikací do jiných tak, aby se ve finále objevily v datové zprávě.
  Byla realizována podpora akreditačního procesu v rámci Úřadovny IS MU a manažerského systému pro jeho kontrolu. Navržený systém umožňuje monitorování stavů řízení u jednotlivých studijních programů tak, aby byly připraveny procesy pro povinné předkládání výstupů konkrétním orgánům MU, například fakultním senátům apod.

  Dle Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství (č. 274/2016 Sb.) byla vytvořena akreditační kontrola garanta dle stanovených požadavků na garantství programu. Modul kontroly slouží pro manažerské prostředí garanta pro zjišťování chyb při změnách údajů ve studijních programech, studijních plánech a souvisejících aplikacích. Kontrola je prováděna na základě řady implementovaných podmínek týkajících se například počtu garantovaných programů v kontextu dalších souvislostí.

  Dopady změn nové struktury studia se projevily také na struktuře přijímacího řízení.

 • Úřadovna a spisová služba
  V Úřadovně bylo v roce 2018 založeno 185 209 spisů evidujících celkem 260 962 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly celkem 1 590 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. v roce 2018 se spisy aktivně pracovalo 29 011 uživatelů.

  Největšího rozvoje dosáhly agendy pro elektronické zpracování přijímacího řízení a akreditace studijních programů. Celkem bylo v Úřadovně elektronicky podepsáno 66 472 dokumentů. Od 19. září 2018 došlo k modernizaci systému pro elektronické podepisování, který je v souladu s legislativou založen výhradně na kvalifikovaném elektronickém podpisu, což umožnilo unikátním způsobem zajistit univerzitě ojedinělé řešení pro hromadné podepisování kvalifikovaným e-podpisem.

 • Interní registr smluv
  V rámci Interního registru smluv bylo zveřejněno 3 387 smluv na 23 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

Publikační činnost spadá mezi poměrně obsáhlé a detailně rozvinuté agendy, a proto jde v zásadě každoročně o kosmetická zdokonalení v této oblasti. Ta se v roce 2018 týkala práce na statistikách a podkladech, kterými je dokladována publikační činnost akademických pracovníků MU, dále se týkala prezentace výsledků publikační činnosti pracovišť v Institucionálním repozitáři v IS MU a úpravy podkladů pro vykazování výsledků publikační činnosti v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Byly realizovány nové elektronické výukové publikace a elektronické kurzy pro veřejnost, na nichž se společně s učiteli podíleli pracovníci IS MU, přičemž poprvé bylo také e-kurzům přiděleno ISBN. Dále se pracovalo na úpravách souvisejících s evidencí publikačních výsledků a jejich “propisováním” do personálních listů, které jsou součástí podkladů pro akreditace.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

V souvislosti s otevřením nově akreditovaných programů byla přepracována agenda E-přihláška tak, aby podporovala přijímání uchazečů do nové struktury studia. Uchazeči nově podávají jednu přihlášku do studijního programu, v rámci které mohou vybrat až tři studijní plány a označit je prioritami. V e-přihlášce mohou uchazeči vybrané plány a priority upravovat až do konce období pro podání přihlášky. V rámci tzv. sdruženého studia uchazeči vybírají z hlavních a vedlejších plánů, které jsou nabízeny buď v tzv. doporučených kombinacích, kde je zaručena rozvrhová kompatibilita, nebo v tzv. otevřených kombinacích, kdy lze některé plány kombinovat libovolně napříč univerzitou. Pro učitelské programy byla vytvořena odlišná prezentace nabízených programů, která zohledňuje jejich specifika (symetrické studium). Bylo realizováno automatizované napojení agendy na spisovou službu, vč. hromadného vystavování rozhodnutí o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu a možnosti doručení tohoto rozhodnutí elektronicky prostřednictvím e-přihlášky.

E-learning

V souladu se Strategií e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 probíhala v roce 2018 netriviální inovace e-learningových nástrojů v IS MU. Tým programátorů IS MU se podílel především na aplikačním vývoji, pracovníci uživatelské podpory IS MU přispěli zprostředkováním podnětů uživatelů a testováním nových a inovovaných aplikací.

 • Katalog technologií ve výuce
  V souladu s vytyčenými cíli a prioritami vývoje e-learningu vznikl Katalog technologií ve výuce na Masarykově univerzitě. Jedná se o přehled e-learningových prostředků, platforem, nástrojů a online služeb, které jsou ve výuce na univerzitě využívány. Katalog je dostupný autentizovaným uživatelům IS MU.

 • Odpovědníky

  • Změna vnitřního formátu otázek v Odpovědnících
   Protože původní formát testovacích otázek v odpovědnících (qdef) začal být při vývoji omezujícím faktorem, byl navržen nový formát založený na formátu XML. Dále byl proveden zásadní krok pro zavedení nového formátu, a to konverze všech sad otázek v odpovědnících v IS MU. Nový formát (qdefx) umožňuje mnohem snadnější modernizaci Odpovědníků, do budoucna doplňování, případně integraci, nových typů otázek. Díky konverzi byly odhaleny chybné a zastaralé sady otázek, které byly opraveny.

  • Nový design v Odpovědnících
   Byl připraven nový design testů respektující požadavky kladené na moderní aplikace provozované na dotykových zařízeních. Pro učitele byla doplněna možnost náhledu na test v novém designu, aby ho s jistotou, že se test studentům zobrazí bez chyby, mohli zapnout v aplikacích pro zodpovězení odpovědníku a prohlížení odpovědí.
   Do nového uživatelsky přívětivého vzhledu byla převedena také aplikace Obtížnost, která pomocí koeficientu obtížnosti poskytuje vyučujícím přehled chybovosti studentů v jednotlivých otázkách testu.

  • Evidence odpovědí, změny související s průchody a operacemi v Odpovědnících
   Byla vylepšena učitelská aplikace s přehledem odpovědí studentů, resp. jejich průchodů. Byl upraven mechanismus meziukládání (průběžného ukládání) odpovědí a detekce přihlášení. Nově je možné jednorázovou akcí změnit meziuložení odpovědí na uložení odpovědí a je rozpoznáváno automatické uložení odpovědí.

  • Odpovědníky v aplikaci Student
   Změnu grafického rozhraní na stránce s předmětovými odpovědníky zaznamenali také studenti. Seznam předmětových odpovědníků byl zpřehledněn doplněním nových grafických prvků (např. zvýraznění odpovědníků s blížícím se termínem uzavření).

 • Interaktivní osnovy
  Bylo implementováno úplné zobrazení interaktivní osnovy. Tato funkce zobrazí celou interaktivní osnovu včetně všech jejích podkapitol. Velkou výhodou tohoto zobrazení je z pohledu učitele možnost zkontrolovat funkčnost všech prvků v osnově bez nutnosti stránkování a z pohledu studenta snadná orientace ve studijních povinnostech během semestru.

 • Nová aplikace Vzájemné hodnocení studentů
  Během roku 2018 se pracovalo na vývoji zcela nové aplikace Vzájemné hodnocení, která doplní skupinu nástrojů a aplikací pro e-learning v IS MU. Aplikace učiteli umožňuje do výuky zařadit aktivitu, při níž je po studentech požadováno, aby si své práce hodnotili navzájem. V průběhu podzimu proběhlo její pilotní nasazení do několika předmětů a vyhodnocení zpětné vazby.

 • Poznámkové bloky
  Byla implementována nová funkcionalita poznámkových bloků v podobě Grafu korelace. Jedná se o nástroj pro daty řízené vzdělávání, pomocí kterého si vyučující mohou zobrazit vztah mezi obsahem vybraných poznámkových bloků.
  Webové rozhraní v poznámkových blocích bylo rozšířeno o další atributy. Došlo tak k rozšíření repertoáru odesílaných informací.

 • Odevzdávárny
  Byl sjednocen mechanismus zavírání odevzdáváren a provedeny kroky ke zrychlení operací při práci s odevzdávárnami.

 • Open space konference
  V únoru se uskutečnil na Fakultě informatiky již 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Příspěvky a diskuse propojovala otázka, jaký e-learning je ve výuce smysluplný. Přišlo 163 účastníků. Program nabídl zkušenosti se zařazením Skype hovorů do výuky, dále inspiraci, jak ve výuce využít video příklady s komentářem učitele, ukázky moderních výukových textů v podobě virtuální učebnice morfologie kostry člověka a podpořil diskusi na téma daty řízené vzdělávání. Konference poskytla vhled také do vysoce aktuální tematiky GDPR a přiblížila publiku praktické dopady direktivy nejen na e-learning v IS MU. Byl představen dokument Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 schválený Radou pro informační technologie MU, který přispěl k diskusi o nových trendech v e-learningu a informačních technologiích.

Uživatelská podpora IS MU
Po celý rok 2018 se intenzivně podporovalo využití IS MU ve výuce a nasazení e-learningových aktivit do předmětů na všech fakultách MU. Systematickou prací s uživateli (vzdělávací školení, osvětové akce a individuální konzultační činnost) se na tom podílely všechny týmy uživatelské podpory. Celkem bylo uživatelskou podporou realizováno 47 školení a prezentací zaměřených na posílení kompetencí pro práci v IS MU. Z toho obsah 7 školení byl účelově zaměřen na IS v novém designu a cílil na pracovníky MU, obsahem 29 školení bylo představit IS MU studentům, zejména prvních ročníků, 3 školení o IS MU byly v angličtině pro zahraniční účastníky a 6 individuálních školení pro vyučující a doktorské studenty na MU bylo zaměřeno na e-learningové agendy v IS MU.

Obchodní centrum MU

V roce 2018 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 164 mil. Kč z celkově dosaženého 1,51 mld. Kč. V roce 2018 bylo vyřízeno celkem 108 222 objednávek pro 72 648 zákazníků z celkového počtu 1 073 756 objednávek a 439 821 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na další nasazení pokladních aplikací, které umožnily rovněž platbu kartou přímo na terminálu Pokladny Obchodního centra. V druhé části roku došlo k rozšíření nabídky komodit Obchodního centra o možnost prodeje online elektronických vstupenek na kulturní akce, a to v souvislosti s pořádáním oslav stého výročí založení Masarykovy univerzity. V této souvislosti byla zavedena možnost jednou platbou uhradit vstupné a navíc přispět univerzitě finančním darem na konkrétní prospěšnou činnost. Úpravy Obchodního centra zahrnovaly i podporu pro vyšší ochranu osobních údajů a sběr souhlasů s jejich zpracováním i pro jiný účel, než je realizace samotné objednávky.

Další rozvoj

 • Vyhledávání
  Zdokonalování aplikace pro vyhledávání bylo řešeno i v předchozích letech. S cílem kvalitu výstupů aplikace Vyhledávání opět posunout směrem nahoru se pokračovalo ve vývoji rovněž v roce 2018. Zpřesnila se kritéria hledání a zlepšila se pozice vyhovujících výsledků vyhledání v IS MU, takže uživatelé častěji naleznou to, co hledali. Aplikace nyní mimo jiné nabízí uživatelům snadný přístup k aplikacím a k evidovaným datům (pracuje se v ní s více než 20 mil. položkami). Nový našeptávač na titulní straně nebo v horní liště uživatelé použijí během pracovního dne přibližně sedm tisíckrát (rekordní byl den 17. 9. 2018, kdy bylo evidováno 23 128 použití).
  Na základě podnětů od uživatelů bylo optimalizováno řazení výsledků vyhledávání. Další rozvoj vyhledávání reagoval mimo jiné na změnu struktury studia tak, aby hledání programů, plánů, ale i stále ještě existujících oborů, odpovídalo co nejvíce hledanému textu. Musela být upravena funkce pro vyhledávání lidí v závislosti na tom, zda osoby poskytly souhlas být vyhledatelnými pro autentizované uživatele ISu. Přibylo vyhledávání pracoviště a bylo zpřesněno našeptávání, aby uživatel dostal dobré výsledky i v případě, kdy bylo na vstupu nepřesné zadání.

 • Soukromí
  V souvislosti s plněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR), vznikla zcela nová agenda Soukromí. V ní si uživatelé nastavují míru zveřejňování osobních údajů, udělují nebo blokují souhlas se zpracováním osobních údajů pro jednotlivé oblasti a mají zde možnost nahlédnout do svých osobních údajů, které o nich IS MU zpracovává. Sběr mnoha osobních údajů je založen na zákonném zpracování, avšak je-li zpracování osobních údajů založeno na udělení souhlasu, je možné ho kdykoliv zrušit či naopak udělit. Nepotřebná data byla buď smazána, nebo anonymizována, bylo-li nutné, aby nadále figurovala v souhrnných počtech a ve statistikách. Byl upraven mechanismus generující adresu do archivu závěrečných prací tak, aby tato adresa neobsahovala univerzitní číslo osoby, podle kterého by šlo totožnost autora dohledat.

 • Akademie IS
  Vzdělávací hra v IS MU, který byla vytvořena ve snaze pomoci uživatelům překonat přechod na nový responzivní vzhled a s potřebou naučit uživatele dobře pracovat v IS MU bez nutnosti organizovat školení nebo studovat nápovědní texty. Spočívá v tom, že uživatelé plní úkoly typu “vyhledejte určitou osobu”, “vyhledejte zápis z jednání orgánu fakulty”, “pošlete kolegovi soubor přes Úschovnu” apod. Za splněnou sadu úkolů získávají odměnu v podobě odznaku a možnosti zapnout si ve svém uživatelském profilu speciální motiv IS MU. První úroveň znalostí se týká základních uživatelských dovedností v IS, druhá úroveň vyhledávání informací v ISu a třetí sdílení souborů v ISu.

 • E-kurzy
  Za účelem zjednodušení přístupu k online kurzům osobám, které dosud nemají v IS MU svůj vlastní účet, byly rozšířeny možnosti registrace do e-kurzů o přihlášení přes Facebook a Google účet. Uživatel se pomocí zvolené služby přihlásí do e-kurzu v IS MU, aniž by v systému musel vyplňovat registrační formulář. Výhoda tohoto způsobu přihlášení tkví i v tom, že je-li uživatel přihlášený na Facebooku či Googlu, IS po něm heslo při opětovném vstupu do e-kurzu nevyžaduje.

 • Absolventská síť
  Prostor pro setkávání absolventů MU, tzv. Absolventská síť, přešla na nový vizuální styl. V rámci změn si mohou absolventi zvolit zadání čísla svého diplomu jako způsob validace. Aktualizovaná verze rovněž reaguje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), takže si absolventi mohou nastavit, která osobní data chtějí zveřejnit, a dostanou se také k informacím, která data o nich systém zpracovává.

 • Kalendář, rozvrh
  Byla zveřejněna nová verze aplikace Kalendář, v němž je možné si přehledně zobrazit rozvrh studenta, učitele či zvolených místností. Oproti předchozí verzi zobrazuje různé události ve spojitosti s konkrétním dnem a časem. Studentům se kromě rozvrhu zobrazují v kalendáři události semestru, jako jsou termíny zkoušek, období manipulace s odpovědníky či termíny uzavření odevzdáváren. Přínosnou funkcí nové verze je možnost automatické synchronizace s běžnými “kalendářovými” aplikacemi, například aplikací Kalendář v chytrém mobilním telefonu.

 • Katalog programů
  V reakci na zavádění nových pravidel pro tvorbu studijních programů a řešení akreditací vznikl v IS MU Katalog programů, který na jednom místě poskytuje přehledné a ucelené informace o studijních programech MU. Pro snazší použití na různých zařízeních aplikace využívá responzivní vzhled a disponuje pohodlným ovládáním, na které jsou uživatelé IS MU zvyklí. V Katalogu programů uživatelé IS MU i veřejnost naleznou po vybrání konkrétního programu jeho podrobný popis, studijní plány programu, odkaz na Diskusní fórum pro uchazeče o studium a další užitečné informace.

 • Diskusní fóra
  Od září 2018 bylo možné zkoušet novou verzi aplikace Diskuse, která uživatelům přinesla přehlednější zobrazení zejména na mobilních zařízeních, dále rychlejší navigaci a orientaci a snadnější ovládání.

 • Nový design
  Od 22. 7. 2018 již nelze přepnout design ISu, všem uživatelům byl zapnut nový responzivní design.

 • HTML editor
  Na základě dosavadních zkušeností s externí aplikací, která zajišťovala funkci HTML editoru, bylo přistoupeno k vývoji vlastní aplikace v rámci IS. Menu nového HTML editoru tvoří výběr preferovaných a podporovaných funkcí umožňujících editovat text v prostředí internetových stránek prakticky bez znalostí jazyka HTML. Nový editor byl nasazen v Diskusních fórech a ve Správci souborů.

Řízení a organizace projektů

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

V roce 2018 vedl vývojový tým IS MU meziuniverzitní centralizovaný rozvojový projekt za účasti 26 zapojených veřejných vysokých škol. Zaměřoval se na technickou implementaci řešení souvisejících s řadou významných legislativních změn. Největší dopady se v konkrétních studijních agendách a studijních informačních systémech veřejných vysokých škol projevily v technickém řešení nové struktury programů a akreditací vyplývajících z novely zákona o vysokých školách, ve využití těchto změn v prostupnosti studia, v realizaci řešení pro naplnění nařízení eIDAS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách, a v řešení zajišťujícím ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů uchazečů o studium, studentů a absolventů.

Vývojový tým IS MU navrhnul a implementoval poměrně komplexní mechanismus řešení pro evidenci a zpracování ochrany osobních dat se zaměřením na uchazeče o studium, studenty a absolventy v souladu se zákonnými podmínkami.

V souvislosti s přechodem na novou strukturu programů byla řešena řada schvalovacích procesů Radou vnitřního hodnocení prostřednictvím Spisové služby IS MU.

V rámci elektronizace správních a studijních agend došlo také k zavedení nových procesů do praxe na vysokých školách, například podpory akreditačních procesů, postupů při ochraně a zpracování osobních údajů, řešení studijní neúspěšnosti nebo elektronického podepisování a dalších agend. Do řady studijních informačních systémů byla doplněna podpora pro elektronické podepisování v souladu s nařízením eIDAS. Řešitelskému týmu MU se podařilo zrealizovat a zajistit podepisování kvalifikovaným podpisem pro MU, a to pro různé oblasti doručování rozhodnutí nebo dalších agend či úkonů vyžadujících elektronický kvalifikovaný podpis.

Výsledky v oblasti prostupnosti studia jsou veřejně dostupné na stránkách Digitalniuniverzita.cz. Tento formát je připravený jak pro všechny studijní systémy zapojených vysokých škol na základě společné diskuse a dohody, tak i pro vlastní IS MU.

Systémy na odhalování plagiátů

 • Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V systémech byly zdokonaleny algoritmy pro vyhledávání, podpora komfortního ovládání na mobilních zařízeních a další funkcionality sloužící pro meziuniverzitní spolupráci v oblasti kontrolování originality dokumentů. Byla implementována podpora pro prioritizaci dokumentů tak, aby dohledávání nových podobností ke starším dokumentům bylo časově efektivnější vůči vyhodnocování nově vložených dokumentů.

 • V roce 2018 se do systémů Theses.cz, Odevzdej.cz, Repozitar.cz a PravyDiplom.cz nově zapojily další školy. Systémy začaly využívat významně i střední školy pro středoškolskou odbornou činnost nebo seminární/ročníkové a maturitní práce. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 5 milionů souborů, přičemž přes 84 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

Výhled pro rok 2019

Strategickým cílem v roce 2019 je zvýšení uživatelské přívětivosti IS MU. Bude se pokračovat v přepracování dalších aplikací IS MU do responzivního designu, s čímž je nevyhnutelně spojena také revize funkcí daných aplikací. Nový vzhled v roce 2019 získá například aplikace Vývěska, vybrané části aplikace Student, antiplagiátorské systémy IS MU a do dalších agend bude postupně zařazen nový HTML editor. Pokračovat bude analytická práce na stěžejní aplikaci pro vyučující, na Záznamníku učitele. Dále bude pokračovat práce na podpoře vyhledávání s našeptáváním. Bude zpřístupněno vylepšené vyhledávání v Úřadovně a řazení výsledků lépe zohlední příslušnost uživatele k určité fakultě. V rámci úprav vyhledávání bude pokračovat práce na zvyšování relevance výsledků.
V roce 2019 bude muset systém IS MU reagovat na změnu jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity. Počítá se s implementací jednotného vizuálního stylu do aplikačních a tiskových výstupů IS MU.

Plánuje se rozšíření podpory pro přijímací řízení, a to v časovém horizontu více než jednoho roku, v oblasti elektronizace testů studijních předpokladů, konkrétně implementace algoritmu pro adaptivní generování testů. Současně s tím budou průběžně zapracovávány úpravy v E-přihlášce a ve vyhodnocování přijetí ke studiu dle aktuálních potřeb fakult (např. prioritizace při přijímání uchazečů při kombinování hlavního a vedlejšího studijního plánu). Dále bude zpřístupněno elektronické doručování rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke studiu na MU (pilotně proběhlo na FI, FSpS a ESF v roce 2018).

Bude pokračovat vývoj studentské aplikace Plánovač studia pro rozvrhování průchodu studiem, a to v souladu s aktuálními požadavky studijních plánů. Je v plánu zveřejnit neautentizovaným uživatelům inovovaný Katalog předmětů. V plánu je rozvoj elektronizace SZZ, který bude zahrnovat např. možnost elektronicky vyplnit výkaz SZZ, možnost tisku nebo přenos známek do aplikace Studijní. Dále budou pokračovat práce na rozvoji agendy pro garanty, programové rady a komise. Bude zajištěna aplikační podpora přechodu na novou strukturu studijních programů a procesů v souvislosti s akreditacemi a činností Rady pro vnitřní hodnocení MU.

Rozvoj e-learningových nástrojů v IS MU bude pokračovat zveřejněním rozcestníku interaktivních osnov v responzivním designu a spuštěním nového editoru. Pro vyučující začínající s e-learningem se připravuje tzv. Průvodce e-learningem, což bude aplikace, která jim pomůže nasadit do výuky jednoduché e-learningové aktivity. Po pilotním a testovacím období bude do ostrého provozu spuštěna aplikace Vzájemné hodnocení. Předpokládá se, že na aplikaci se bude v tomto roce dále pracovat, přibudou funkce, které zvýší její použitelnost a uživatelskou přívětivost. Vývoj se nezastaví ani v případě Odpovědníků. Po změně vnitřního formátu otázek dojde i na inovaci uživatelské aplikace pro tvorbu sad otázek, případně na zavedení zcela nových typů otázek. Nově bude možné vyhodnocovat otázky přímo v novém formátu bez nutnosti oboustranné konverze. Agendu Diskuse je plánováno propojit s dalšími aplikacemi. Ve Správci souborů je zamýšlena podpora verzování souborů. V seznamu plánů je i integrace přehrávače HTML5 videí, s nimiž se pak bude moci jednoduše pracovat v interaktivních osnovách a odpovědnících. V rámci digitalizace vnitřních procesů na MU bude implementováno elektronické proškolování zaměstnanců univerzity v BOZP a PO. Vrcholnou akcí v režii uživatelské podpory bude v únoru 2019 devátý ročník Open space konference o e-learningu IS MU, na který téměř okamžitě naváže příprava ročníku následujícího. V oblasti vývoje antiplagiátorských systémů se plánuje zdokonalení algoritmů, které pomohou odhalovat plagiáty vzniklé překladem z cizích jazyků či použitím synonymických obměn textu. Je v plánu inovace systému indexování dokumentů. Cílem inovace je zpřesnění výsledků tam, kde jsou podobnosti soustředěny jen do konkrétní části dokumentu.
Z dalších plánovaných projektů lze zmínit, že v rámci dokončení napojení IS MU na systémy státní správy bude možná automatizovaná elektronizace dokumentů formou autorizované konverze. V souladu s podmínkami Národního digitálního archivu se plánuje revize a aktualizace podkladů pro zřízení a provoz digitálního archivu. Pro dětskou univerzitu MjUNI bude IS MU zajišťovat elektronické přihlašování, správu termínů, správu studentů a platby.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2018

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Graf využití IS MU

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Graf počtu autent. přístupů po měsících

Další statistiky naleznete na is.muni.cz → Systém → Grafy využití.