MKP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Ing. Josef Nešleha (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 29. 9. 12:50–16:15 P103, So 25. 11. 12:50–16:15 P103, So 2. 12. 12:50–16:15 P103
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva (regulace finančního trhu)
- organizace podniku (
- základů soukromého práva (korporátní právo,úprava smluvních vztahů, spotřebitelské právo) - správního řízení (obecná úprava správního řízení a speciální úprava pro správní řízení - ČNB, ČOI apod.,
- evropského práva
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva, Ekonomika organizací,Obchodní právo 1, Správní proces, Evropské právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Zaměřuje se na základní veřejnoprávní a soukromoprávní pravidla, která musí respektovat finanční instituce při zprostředkování finančních služeb v zájmu ochrany svých klientů, zejména fyzických osob - nepodnikatelů. Pozornost je také věnována možným způsobům uplatňování oprávněných nároků spotřebitelů finančních služeb.

Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tématickými okruhy:
Úvodní část objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele.

Druhá část je věnována veřejnoprávní ochraně spotřebitele na finančním trhu se speciální pozorností na zaměření ochrany, instituce zainteresované v systému ochrany, oprávnění spotřebitelů, pravidla pro podávání stížností a podnětů a sankce.

Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu. Důraz klade na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb.

Závěrečná část seznamuje s pravidly vymáhání a uplatňování pohledávky spotřebitelů na finančním trhu soukromoprávní cestou – v civilním soudním řízení, v insolvenčním řízení, i cestou mimosoudního řešení sporů, především v rozhodčím řízení, v procesu mediace a mimosoudní exekuce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:

• orientovat se v právním rámci ochrany spotřebitelů finančních služeb a rozpoznat rozdíly v soukromoprávní či veřejnoprávní úpravě
. objasnit základní teoretická východiska právní úpravy ochrany spotřebitele na finančním trhu ČR
. formulovat základní principy právní odpovědnosti v oblasti ochrany spotřebitele v jednotlivých segmentech finančních trhu
. činit kompetentní rozhodnutí k uplatnění oprávněných nároků, vyplývající z právní úpravy ochrany slabší strany obecně a speciální spotřebitele
. rozpoznat výhody nebo nevýhody vymáhání pohledávek soudní cestou nebo mimoudní cestou.
Osnova
 • Semináře:
 • 1. Úvod. Spotřebitelská politika v EU. Spotřebitel a jeho ochrana (Definování pojmu spotřebitele, proč chránit spotřebitele, principy ochrany spotřebitele). Ochrana spotřebitele finančních služeb.
 • 2. Prameny práva ochrany spotřebitele (Zásady práva ochrany spotřebitele, ústavněprávní zásady práva ochrany spotřebitele, občanskoprávní zásady práva ochrany spotřebitele, správně-právní zásady ochrany spotřebitele, trestněprávní zásady ochrany spotřebitele).
 • 3. Veřejnoprávní a soukromoprávní nástroje ochrany spotřebitele finančních služeb. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele finančních služeb. Instituce zainteresované v systému ochrany spotřebitele v ČR (Zaměření ochrany, oprávnění spotřebitelů, pravidla pro podávání stížností a podnětů).
 • 4. Ochrana spotřebitelů v oblasti zprostředkování služeb finančního trhu (Bankovní vklady a spořící produkty, platební styk, spotřebitelské smlouvy, spotřebitelské úvěry, stavební spoření, penzijní připojištění, investiční služby, pojištění).
 • 5. Způsoby vymáhání a uplatňování soukromoprávních pohledávek spotřebitelů na finančním trhu. Nárok věřitele a jeho charakteristika. Právní režim pohledávky.
 • 6. Vymáhání a uplatňování pohledávky prostřednictvím civilního soudního řízení.
 • 7. Vymáhání a uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb v insolvenčním řízení. Osobní bankrot. Oprávnění a povinnosti finanční instituce v pozici věřitele, dlužníka. Oprávnění a povinnosti spotřebitele v pozici věřitele, dlužníka.
 • 8. Vymáhání a uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb mimosoudním řešení sporů. Vymáhání pohledávek spotřebitelů finančních služeb cestou rozhodčího řízení.
 • 9. Uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb v mediačním procesu. Výhody mediace a role mediátora v mediačním procesu.
 • 10. Uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb cestou mimosoudní exekuce.
 • 11. SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých na vnitřním trhu Evropského Společenství.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Právo a finance byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu, které je náhradou za klasické přednášky a k přípravě na semináře, kde budetete samostatně řešit praktické úkoly, jsou určeny studijní texty Právo a finance. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Správní proces a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Právo a finance, který je koncipován průřezově napříč několika právních oborů. Díky tomu lépe porozumíte širším souvislostech ochrany spotřebitelů na finančním trhu ČR a také i riziku spojenému s finančními službami.
 • V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní text “Právo a finance”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi nebo http://www.econ.muni.cz/t1736/. Studij
  doporučená literatura
 • SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu., Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000371.
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva", "Správní proces“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Uč
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Semináře, řešení případových studií, workshopy a přednášky k vybraným aktuálním problémům, průběžné kontrolní testy.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích a kladné hodnocení zpracovaných případových studií či kontrolních otázek, úspěšné absolvování průběžných testů, účast na vybraných speciálních přednáškách či workshopech.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.