MKP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti v oblasti:
- teorie práva
- právní úpravy obchodních společností
- obchodních závazkových vztahů, Tyto znalosti lze získat absolvováním předmětů: Základy práva a Obchodní právo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tematickými bloky. Úvodní část kurzu objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele. Druhá část je věnována mechanismu vynucení dodržování hmotně-právních norem ochrany spotřebitele. Pozornost je zaměřena na veřejnoprávní i soukromoprávní ochranu spotřebitele z hlediska jejího účelu a chráněných zájmů, kompetentních institucí, sankcí, rozhodování sporů v rámci soudního i mimosoudního řízení. Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu s důrazem na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb. Závěrečná část seznamuje s pravidly uplatňování pohledávky spotřebitelů finančních služeb v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, cestou mimosoudního řešení sporů, pomocí inkasní kanceláře nebo SOLVIT, důsledky prekluze a promlčení pohledávky.
Osnova
 • 1. Obecné otázky ochrany spotřebitele.
 • A. Strategie spotřebitelské politiky EU. Vývoj ochrany spotřebitele v EU. Ochrana spotřebitele v EU. Vymezení hlavních pojmů užívaných v právní úpravě ochrany spotřebitele v ČR: pojem spotřebitel, postavení spotřebitele, ochrana spotřebitele (účel ochrany, chráněné zájmy) aj.
 • B. Způsoby ochrany spotřebitele (1)
 • Mechanismus vynucení dodržování hmotně-právních norem na ochranu spotřebitele).
 • A. veřejnoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • 2. Způsoby ochrany spotřebitele (2)
 • - Porušení hmotně-právních pravidel
 • - Důsledky veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Správní dozor a sankce
 • 3. Způsoby ochrany spotřebitele (3)
 • B. soukromoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • - Rozhodování v případě sporu
 • a) Zahájení soudního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky
 • b) Mimosoudní rozhodnutí sporu – zásady pro mimosoudní řízení
 • - Jak správně postupovat při reklamaci
 • 4. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (1)
 • A. Bankovnictví (typy bankovních smluv; ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický kodex v bankovnictví a klientské standardy bank, bankovní tajemství)
 • B.Spotřebitelské úvěry
 • 5. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (2)
 • C. Finanční zprostředkování (typy smluv, etika v oblasti finančního zprostředkování, služby poskytované podle živnostenského zákona, služby poskytované podle zvláštních předpisů, ochrana klienta)
 • D. Investování a finanční trhy (etika v oblasti investování, ochrana investorů)
 • 6. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (3)
 • E. Leasing (leasingová smlouva, etika poskytování leasingových služeb, ochrana investorů)
 • F. Penzijní připojištění (smlouva o penzijním připojištění, informační povinnost penzijních fondů, etika poskytování penzijního připojištění, ochrana klientů)
 • G. Pojišťovnictví (pojistná smlouva, ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický přístup při poskytování pojištění)
 • 7. Uplatnění pohledávky spotřebitelů finančních služeb (v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, mimosoudní alternativní řešení sporů, inkasní kanceláře, SOLVIT, promlčení a prekluze.
 • Konzultace proběhnou ve 3 blocích s následujícím tematickým zaměřením:
 • 1. konzultace 1-3
 • 2. konzultace 4-5
 • 3. konzultace 6-7
 • Podrobnější informace k průběhu výuky naleznete ve Studijních materiálech předmětu v ISu. Bližší informace
Literatura
 • Náhradní obsah: Šedová, J. Studijní texty. Brno : ESF, 2009, zveřejněny budou v ISu/Studijní materiály předmětu od 15.10.2009
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Přednášky v blocích.
Metody hodnocení
Kurz probíhá distanční formou studia. Je ukončen písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je úspěšné vyřešení 2 případových studií (POT) a jejich odevzdání do ISu: Studijní materiály předmětu/odevzdávárny. Hodnocení případových studií bude tutorem zveřejněno ve stanoveném termínu v poznámkovém bloku ve Studijních materiálech předmětu v ISu. Další upřesňující informace ke zkoušce a POTu budou uvedeny v Organizačních pokynech k výuce, rovněž ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.