MKP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Předpoklady
! KPPAFI Právo a finance
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti v oblasti:
- teorie práva
- právní úpravy obchodních společností
- obchodních závazkových vztahů, Tyto znalosti lze získat absolvováním předmětů: Základy práva a Obchodní právo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tematickými bloky. Úvodní část kurzu objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele. Druhá část je věnována mechanismu vynucení dodržování hmotně-právních norem ochrany spotřebitele. Pozornost je zaměřena na veřejnoprávní i soukromoprávní ochranu spotřebitele z hlediska jejího účelu a chráněných zájmů, kompetentních institucí, sankcí, rozhodování sporů v rámci soudního i mimosoudního řízení. Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu s důrazem na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb. Závěrečná část seznamuje s pravidly uplatňování pohledávky spotřebitelů finančních služeb v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, cestou mimosoudního řešení sporů, pomocí inkasní kanceláře nebo SOLVIT, důsledky prekluze a promlčení pohledávky.
Osnova
 • 1. Obecné otázky ochrany spotřebitele.
 • A. Strategie spotřebitelské politiky EU. Vývoj ochrany spotřebitele v EU. Ochrana spotřebitele v EU. Vymezení hlavních pojmů užívaných v právní úpravě ochrany spotřebitele v ČR: pojem spotřebitel, postavení spotřebitele, ochrana spotřebitele (účel ochrany, chráněné zájmy) aj.
 • B. Způsoby ochrany spotřebitele (1)
 • Mechanismus vynucení dodržování hmotně-právních norem na ochranu spotřebitele).
 • A. veřejnoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • 2. Způsoby ochrany spotřebitele (2)
 • - Porušení hmotně-právních pravidel
 • - Důsledky veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Správní dozor a sankce
 • 3. Způsoby ochrany spotřebitele (3)
 • B. soukromoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • - Rozhodování v případě sporu
 • a) Zahájení soudního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky
 • b) Mimosoudní rozhodnutí sporu – zásady pro mimosoudní řízení
 • - Jak správně postupovat při reklamaci
 • 4. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (1)
 • A. Bankovnictví (typy bankovních smluv; ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický kodex v bankovnictví a klientské standardy bank, bankovní tajemství)
 • B.Spotřebitelské úvěry
 • 5. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (2)
 • C. Finanční zprostředkování (typy smluv, etika v oblasti finančního zprostředkování, služby poskytované podle živnostenského zákona, služby poskytované podle zvláštních předpisů, ochrana klienta)
 • D. Investování a finanční trhy (etika v oblasti investování, ochrana investorů)
 • 6. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (3)
 • E. Leasing (leasingová smlouva, etika poskytování leasingových služeb, ochrana investorů)
 • F. Penzijní připojištění (smlouva o penzijním připojištění, informační povinnost penzijních fondů, etika poskytování penzijního připojištění, ochrana klientů)
 • G. Pojišťovnictví (pojistná smlouva, ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický přístup při poskytování pojištění)
 • 7. Uplatnění pohledávky spotřebitelů finančních služeb (v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, mimosoudní alternativní řešení sporů, inkasní kanceláře, SOLVIT, promlčení a prekluze.
 • Konzultace proběhnou ve 3 blocích s následujícím tematickým zaměřením:
 • 1. konzultace 1-3
 • 2. konzultace 4-5
 • 3. konzultace 6-7
 • Podrobnější informace k průběhu výuky naleznete ve Studijních materiálech předmětu v ISu. Bližší informace
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEDOVÁ, J. Studijní texty "Právo a finance“. ESF Brno 2011, přístupné v IS ESF MU: IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu., Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000371
  doporučená literatura
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Přednášky v blocích.
Metody hodnocení
Kurz probíhá distanční formou studia. Je ukončen písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je úspěšné vyřešení 2 případových studií (POT) a jejich odevzdání do ISu: Studijní materiály předmětu/odevzdávárny. Hodnocení případových studií bude tutorem zveřejněno ve stanoveném termínu v poznámkovém bloku ve Studijních materiálech předmětu v ISu. Další upřesňující informace ke zkoušce a POTu budou uvedeny v Organizačních pokynech k výuce, rovněž ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.