KPPAFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
So 11. 10. 8:30–16:15 P403, So 8. 11. 8:30–16:15 P403, So 29. 11. 8:30–11:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky právních vztahů finančního trhu. Struktura předmětu je tvořena třemi tématickými bloky. Úvodní část kurzu objasňuje základní prvky právního prostředí finančního systému ČR. Druhá část je věnována principům fungování právního rámce kapitálového trhu. Objasňuje strukturu kapitálového trhu se zvláštním zřetelem na právní úpravu investičních instrumentů kapitálového trhu, systém jejich evidence a subjekty kapitálového trhu. Třetí část objasňuje základy právní úpravy bankovního trhu. Zvláštní pozornost je věnována právním instrumentům hlavní činnosti bank, zejména vkladům a úvěrům. Vysvětleny jsou i zásady právní úpravy státního dozoru nad bankovnictvím.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit specifickou povahu právního prostředí finančního trhu ČR;
- pochopit význam základních pojmů a kategorií finančního trhu ČR;
- orientovat se v právní úpravě základních právních institutů kapitálového trhu;
- znát hlavní rizika spojená s uzavíráním bankovních smluv;
- pracovat se základními právními dokumenty finančního práva, interpretovat je a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí finančního trhu.
Osnova
 • 1. Právní prostředí finančního systému ČR. Význam právního prostředí pro rozvoj finančního systému ČR. Právní rámec finančních institucí v ČR.
 • 2. Kapitálový trh (Trh s investičními nástroji, investiční nástroje, investiční služby - hlavni, doplňkové).
 • 3. Investiční cenné papíry (Emise akcií, dluhopisů, podílových listů. Registrace /kotace/ cenných papírů na burzovních trzích. Rušení registrace /kotace/ cenných papírů na burzovních trzích).
 • 4. Subjekty kapitálového trhu (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, organizátoři trhu s cennými papíry, subjekty kolektivního investování).
 • 5. Zásady evidence cenných papírů (převody cenných papírů, evidence cenných papírů, povinné nabídky převzetí, veřejné návrhy na odkup akcií).
 • 6. Státní dozor nad kapitálovým trhem.
 • 7. Státní dozor nad bankovnictvím
 • 8. Vklady u obchodních bank (běžné účty, termínované vklady, vklady s výpovědní lhůtou, depozitní směnky a vkladové certifikáty. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody).
 • 9. Úvěry u obchodních bank (bankovní úvěr, spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry, eskontní úvěry, kreditní a úvěrové karty. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody).
 • 10. Vklady u stavební spořitelny (smlouva o stavebním spoření). Úvěry poskytované stavební spořitelnou. Státní podpora. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 11. Vklady u hypotečních bank. Úvěry u hypotečních bank (smlouva o hypotečním úvěru). Úvěry poskytované státem. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 12. Vklady u spořitelních družstev. Úvěry poskytované spořitelními družstvy. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 13. Leasing. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
Literatura
 • 2. Šimáček, M. a kol.: Průvodce kapitálovým trhem. 1. vyd., Praha : Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-883-5.
 • 2. Bakeš a kol. Finanční právo. 3. vyd., Praha : C.H.Beck, 2003
 • 3. Šedová, J. Studijní texty. Brno : ESF, 2005 (https://online.econ.muni.cz , CN_KPPAFI Právo a finance, Studijní texty),
 • 4. Večerková, A.-Faldyna, F.-Kobliha, I.-Pokorná, J.-Vítek, J.-Tomsa, M.-Rozehnalová, N.-Balabán, P.-Pohl, T. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: Meritum 2005. ISBN 80-86395-90-1.
 • 5. Barák, J., Hartlová, V., Žlebková, M. Zákon o bankách, komentář a předpisy související. Praha : Linde, 2003. ISBN: 80-7201-418-8.
 • Povinná literatura: Rejnuš, O. Peněžní ekonomie-Finanční trhy. 3.přepracované a rozšířené vydání VUT Brno, ISBN: 978-80-214-3466-0
Metody hodnocení
Kurz probíhá distanční formou studia. Je ukončen písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/KPPAFI