MPF_UCFI Účetnictví firem

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_UCFI/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Hýblová
MPF_UCFI/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Hýblová
MPF_UCFI/03: Po 11:05–12:45 P312, E. Hýblová
Předpoklady
! PFUCFI Účetnictví firem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví firem (PFUCFI) Cílem oborově volitelného kurzu jsou postupy účtování a bilancování v různých formách společností (kapitálových, osobních i smíšených). Kurz navazuje na fakultně povinné předměty Finanční účetnictví I a II a umožňuje studentům osvojit si typické účetní operace v hospodaření firem, zejména v oblasti založení jednotlivých typů obchodních společností, rozdílech v účtování v jednotlivých typech obchodních společností a účetní uzávěrky a závěrky. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Účtovat specifické operace obchodních společností - Vypracovat účetní závěrku, vypočítat a zaúčtovat splatnou a odloženou daň - Sestavit účetní závěrku.
Osnova
 • 1.Úvodní seminář: organizační záležitosti, opakování základů účetnictví. 2.Úvod do účetnictví podnikatelů: definice podnikání v souladu s obchodním zákoníkem, charakteristika zákonů a vyhlášek, které regulují české účetnictví (zákon o účetnictví, vyhláška a České účetní standardy). 3.Obchodní společnosti: založení a vznik obchodních společností, základní kapitál, vklady a podíly společníků, povinnosti spojené s účetnictvím k datu vzniku společnosti, zrušení a zánik obchodní společnosti, zrušení s likvidací a bez likvidace, přeměny společnosti. 4.Veřejná obchodní společnost: vznik v.o.s., základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, zrušení v.o.s., vypořádání majetku v.o.s. při zrušení s likvidací, Specifika účtování ve v.o.s. 5.Komanditní společnost: vznik k.s., práva a povinnosti společníků, základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, vypořádání majetku k.s. při zrušení s likvidací, specifika účtování v k.s. 6.Společnost s ručením omezeným: vznik s.r.o., postavení společníků, statutární orgány, základní kapitál, operace s vlastním kapitálem, půjčky společníků, tichý společník, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, podmínky zrušení s.r.o., vypořádání majetku při likvidaci, specifika účtování s.r.o., Kontrolní test 1. 7.-8.Akciová společnost: vznik a.s., postavení akcionářů, statutární orgány, základní kapitál, operace se základním kapitálem, rezervní fond, rozdělování výsledku hospodaření, zrušení a.s., specifika účtování v a.s.. 9 - 10. Účetní uzávěrka: Inventarizace majetku a závazků, závěrečné operace u zásob, odpis pohledávek, tvorba opravných položek, Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů, Zaúčtování kursových rozdílů, tvorba rezerv, zaúčtování dohadných položek, sestavení daňového přiznání, zaúčtování splatné daně ze zisku, výpočet a zaúčtování odložené daně ze zisku, uzavření účetních knih. 11. Účetní závěrka: účetní výkazy sestavované v rámci účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. 12.Fyzické osoby: fyzická osoba jako účetní jednotka, specifika účtování u fyzických osob. 13.Kontrolní test 2
Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví firem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 108 s. ISBN 8021041765. info
 • Zákon 563/1991 Sb, o účetnictví, v aktuálním znění
 • České účetní standardy
  neurčeno
 • Vyhláška 500/2002 v aktuálním znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění
 • Kolektiv autorů, Účetnictví podnikatelů 2012, ISBN: 978-80-7357-744-5 , Wolters Kluwer, 2012
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu dvě hodiny seminářů týdně. U seminářů se předpokládá aktivní účast, důraz je kladen na samostudium. Semináře jsou zaměřeny na účtování operací, souvisejích s jednotlivými typy obchodních společností a změnami vlastního kapitálu.
Metody hodnocení
Typ výuky: 0/2 (cvičení). Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování dvou testů v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %), aktivní účast na seminářích (prezentace teorie a příkladů). U předmětu se předpokládá vysoký podíl samostudia (cca 50 % teorie). Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace až FFF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFUCFI.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.