BKM_MATE Mathematics

Faculty of Economics and Administration
Spring 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (lecturer)
Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Másilko (seminar tutor)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lenka Hráčková
Supplier department: Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Sat 25. 2. 16:20–18:45 P101, Sat 18. 3. 9:20–11:50 P101, Sat 8. 4. 12:50–15:20 P101, Sat 29. 4. 12:50–15:20 P101
Prerequisites (in Czech)
( BKM_VTMA Mathematics Entrance Test )
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu předmětu CŽV Matematika 0, CKM_MAT0, tj. :
1. Základní poznatky z logiky a teorie množin
2. Číselné obory
3. Základní poznatky z algebry - polynomy
4. Úprava algebraických výrazů
5. Funkce, základní pojmy
6. Přehled elementárních funkcí
7. Rovnice a nerovnice (Lineární, kvadratické, lomené)
8. Rovnice a nerovnice (s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem)
9. Rovnice a nerovnice (exponenciální, logaritmické, goniometrické)
10. Základy analytické geometrie
Znalosti je nutno prokázat absolvováním vstupního testu BKM_VTMA
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu budou studenti
- spolehlivě zvládat rutinní operace a výpočty.
- rozumět základním matematickým konceptům a budou kompetentní aplikovat potřebné postupy k řešení praktických problémů v reálných situacích.
- mít přehled o tom, jak lze matematický aparát využít v ekonomické, obchodní, manažerské a finanční oblasti.
Syllabus (in Czech)
 • Tutoriály (v závorce čísla kapitol z SYD2008):
 • 1. Základní pojmy, posloupnosti a řady (3.1-3.6, 10.4-6.) Funkce (4.1-4.3, 5.1-5.3) Limita funkce jedné proměnné (7.9-7.12)
 • 2. Derivace (6) Použití derivací (7) Optimalizace funkce jedné proměnné (8)
 • 3. Funkce dvou proměnných (11.1-11.11.5-11.7, 13.1-13.3) Neurčitý integrál (9.1, 9.5-9.6) Určitý integrál (9.2-9.4, 9.7)
 • 4. Matice (15.2-15.5) Determinant a inverze ( 16.1-16.7) Soustavy lineárních rovnic ( 15.1, 15.6, 16.8) Lineární nezávislost ( 15.7-15.9)
Literature
  required literature
 • SYDSÆTER, Knut and Peter J. HAMMOND. Essential mathematics for economic analysis. 3rd ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xiv, 721. ISBN 9780273713241. info
  recommended literature
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK and Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice (Mathematics in Economics and Economy). první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 pp. ISBN 978-80-247-4419-3. info
 • HOY, Michael. Mathematics for economics. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. xiv, 959. ISBN 9780262516228. info
 • SIMON, Carl P. and Lawrence BLUME. Mathematics for economists. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1994. xxiv, 930. ISBN 0393957330. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tutoriálů. Od studentů se očekává samostudium, v průběhu semestru musí odevzdat POT a zpracovat průběžná autokorekčních cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, hodnocení se odvozuje z celkového bodového zisku získaného:
- v závěrečném písemném testu (70%)
- za práci doma - autokorekční cvičení (20%)
- z hodnocení POTu (10%)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2017/BKM_MATE