BPH_BAPR Bakalářská práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( BPH_TEBP Teze BP )&&(! BPH_TEBP Teze BP ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen:
• analyzovat relevantní literaturu


• posoudit vhodnost zdrojů


• analyzovat vybranou oblast v podniku


• navrhnout varianty řešení


• vybrat vhodnou variantu


• zhodnotit možnosti a omezení vybrané varianty

Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. Harmonogram práce určuje vedoucí práce.
Literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 s. ISBN 80-7431-002-7. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 8020013040. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím práce. Vedoucí práce stanovuje podmínky ukončení a harmonogram práce.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, který udělí vedoucí práce. Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat diplomovou práci splňující podmínky stanovené pro závěrečné práce na ESF MU.
Informace učitele

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura


ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty a jejich části


ČSN 01 0195 Bibliografický záznam


Zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů


Směrnice děkana č. 3/2009 o nakládání se závěrečnými (bakalářskými a diplomovými) pracemi


Směrnice děkana č. 2/2009 k odevzdávání a zveřejňování závěrečných (bakalářských a diplomových) prací

http://www.citace.com/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Bakalářská práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze bakalářské práce.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.