CKH_SPNC Sortimentní politika, nákup a cenotvorba

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 9. 6. 13:00–16:40 S315, St 10. 6. 8:00–11:40 S315, 13:00–16:40 S315
Předpoklady
( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( EMAOB ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a významem sortimentní politiky, s procesem plánování sortimentu, s procesem nákupu, s podstatou cenotvorby a s faktory, které ovlivňují sortimentní politiku, výběr sortimentu, nákup i tvorbu cen a s metodami a nástroji, které se v dílčích oblastech v maloobchodě používají.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- rozumět obsahu a významu merchandisingu, category managementu a jejich propojení se sortimentní politikou
- chápat roli kategorií v plánování sortimentu a v sortimentní politice
- schopen aplikovat nástroje sortimentní politiky, merchandisingu a category managementu
- rozumět tvorbě a podstatě nákupní strategie a sourcingu
- rozumět cenovým strategiím
- rozumět a aplikovat metody cenotvorby
- schopen používat nástroje nákupu
- popsat faktory ovlivňující tvorbu cen
- rozumět mechanizmu fungování cenové elasticity a podstatě metody willingness to pay a vztahu mezi hodnotou pro zákazníka a cenou
Osnova
 • 1. Faktory ovlivňující sortimentní politiku.
 • 2. Merchandising a sortimentní politika.
 • 3. Category management a sortimentní politika; role kategorie v sortimentu.
 • 4. Management poptávky a ECR.
 • 5. Složení sortimentu, princip REDUP a plánování sortimentu.
 • 6. Služby v nabídce maloobchodu.
 • 7. Faktory ovlivňující nákupní politiku a procesy nákupu.
 • 8. Sourcing.
 • 9. Nákupní proces.
 • 10. Cenové strategie, cenová politika a metody a přístupy k tvorbě cen.
 • 11. Struktura ceny a cenová elasticita.
 • 12. Cena, hodnota pro zákazníka a ochota platit ("willingness to pay").
Literatura
  povinná literatura
 • MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 520 s. ISBN 9788024747804. info
 • ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 232 s. ISBN 9788024720494. info
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. xii, 170. ISBN 8025101746. info
  doporučená literatura
 • TOPPS, G. a J. TAYLOR. Managing the Retail Supply Chain: Merchandising Strategies that Increase Sales and Improve Profitability. 1st ed. London: Kogan Page, 2018. ISBN 978-0-7494-8062-2. info
 • BERMAN, Barry, Joel R. EVANS a Patrali CHATTERJEE. Retail management : a strategic approach. Thirteenth edition, global e. Harlow, England: Pearson, 2018. 592 stran. ISBN 9781292214672. info
 • HAMMOND, Richard. Chytře vedená prodejna : jak mít více zákazníků a větší tržby. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 196 s. ISBN 9788024741628. info
 • HANNA, Nessim a Robert H. DODGE. Pricing : zásady a postupy tvorby cen. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 203 s. ISBN 8085943344. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, řešení případových studií, řešení praktických příkladů pro aplikaci nástrojů
Metody hodnocení
Zpracování 2 úkolů (40% z celkového hodnocení) a písemný test (60% z celkového hodnocení. Úkoly jsou hodnoceny počtem bodů od 0 do 5. Minimální počet bodů za každý úkol je 2,5. Test obsahuje kombinaci uzavřených a otevřených otázek s celkovým počtem bodů 30. Pro úspěšné zvládnutí testu je potřebné získat minimálně 18 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/CKH_SPNC