d010 Methodology of scientific and research work

Faculty of Sports Studies
Spring 2012
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc.
Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Basic orientation in the qualitative and quantitative type of research work
Syllabus (in Czech)
  • Hypotézy, proměnné,způsob a charakteristika výběru, metody, validita a reliabilita výzkumného nástroje, zpracování údajů, experiment, struktura vědecko-výzkumné práce, literární a jiné zdroje, způsoby citace
Literature
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Assessment methods (in Czech)
ústní zkouška, exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2012/d010