np4121 Reflection on Practice 1

Faculty of Sports Studies
spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
np4111 Introduction to Ped. Practices && ! np2035 Reflection on practice
This course is available only for students who parallel study the course School practice 1.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce theoretical background for reflective and self-reflective methods and techniques that can be used for developing students' thinking and skills required for effective reflection on practice.
Learning outcomes
After finishing the course, the student is able to define basic reflective and self-reflective methods and techniques, to understand their importance for pedagogical practice, to select appropriate techniques in specific situations, to present arguments for his/her option and to apply these methods in practice.
Syllabus
 • Reflection on practice, feedback. Theory for reflection on practice: J. Dewey, K. Lewin, D. A. Kolb, D. Schön. Reflection on instruction and quality development. Self-reflection - a tool for personal and professional development of teachers. Basic reflective and self-reflective methods and techniques. Case study - student. Case study - teacher. Reflection on selected instructional situation.
Literature
  required literature
 • JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. (Fred A. J. Korthagen - Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education.). 1st ed. Brno: Paido, 2011. 294 pp. ISBN 978-80-7315-221-5. info
  recommended literature
 • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora (Clinical year: professional development processes in student teachers and their support). první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 pp. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
 • JANÍK, Tomáš and Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Teaching practice and students development). 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav and Jan MATTIOLI. Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? Brno: Paido, 2005. 72 s. ISBN 8073151065. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů (Towards possibilities of reflectiv work in teacher education). In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1st ed. Brno: Paido, 2001. p. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
Teaching methods
Individual work, group work, discussion, reflection on selected situation
Assessment methods
Active participation in seminar, preparing and presentation of individual assignments, collecting portfolio with written individual work, at the end of semester portfolio assessment.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 13 h blokově.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, spring 2021, spring 2022.
 • Enrolment Statistics (spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2023/np4121