n4130 Pedagogická praxe 2

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
90 hod. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Čechová (pomocník)
Mgr. Adam Kyselica (pomocník)
Garance
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
n4120 Pedagogická praxe 1 && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předpokladem pro plnění předmětu je úspěšné absolvování předmětů Úvod do pedagogické praxe a Pedagogická praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Pedagogická praxe 2 je prakticky, systematicky a komplexně rozvíjet, pod vedením provázejících učitelů, předpoklady studentů učitelství pro práci učitele. Praxe studentům umožňuje získávat autentické zkušenosti s pedagogickou prací učitele a vede je k jejich reflektování, čímž posiluje jejich pedagogické kompetence a ukotvuje poznatky z teoretické výuky. Zároveň tato praxe seznamuje studenta s podmínkami a prostředím středního školství.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- samostatně připraví a realizuje vyučovací jednotku tělesné výchovy na střední škole;
- vypracuje písemnou přípravu na výuku s danými náležitostmi;
- formuluje konkrétní vzdělávací cíle;
- analyzuje a reflektuje prováděnou či pozorovanou výuku;
- interpretuje základní povinnosti a pravidla při práci se školní dokumentací (např. katalogové listy, třídní výkazy, třídní knihy, žádosti o uvolnění z TV, zápis o školním úrazu, školní vzdělávací program atd.);
- popíše organizaci a podmínky střední školy, na které svoji praxi vykonával;
Osnova
 • Student v průběhu své dvoutýdenní souvislé praxe:
 • - poznává organizaci a prostředí příslušné střední školy
 • - seznamuje se s náplní práce třídního učitele a učitele TV i mimo přímou vyučovací povinnost
 • - absolvuje hospitace ve výuce provázejícího učitele či jiného studenta
 • - vytváří, a s provázejícím učitelem konzultuje, přípravy na vlastní výuku, včetně vhodné formulace cílů, volby organizačních forem a výukových metod, promýšlení motivace pro žáky, výběru didaktických prostředku atd.
 • - vytváří podle zadaných kritérií další pracovní listy, související s realizací praxe
 • - realizuje tandemovou výuku s provázejícím učitelem či jiným studentem
 • - realizuje vlastní samostatnou výuku
 • - reflektuje pozorovanou i realizovanou výuku
 • - seznamuje se s příslušnou školní dokumentací
Literatura
 • Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia (RVP G*). Edu.cz [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/.
 • Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV). Edu.cz [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/.
 • FLEMR, Libor. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021, 1 online. ISBN 9788024650616. URL info
 • FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka : kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Translated by Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021, 170 stran. ISBN 9788024271521. info
 • SLAVÍK, Jan, Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ a Pavla SOUKUPOVÁ. Reflexe a hodnocení kvality výuky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, iv, 217. ISBN 9788026109204. info
 • HRABINEC, Jiří. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 338 stran. ISBN 9788024636252. URL info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016, 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Vydání 1. Praha: Grada, 2011, 206 stran. ISBN 9788024733418. URL info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 144 s. ISBN 9788021049369. info
 • KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 199 s. ISBN 9788024728346. URL info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008, 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula a Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005, 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 178 s. ISBN 8024609738. info
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 82 s. ISBN 8024605155. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 145 s. ISBN 8024404443. info
 • ŠKOP, Václav a Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 171 s. ISBN 8071846597. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998, 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 155 s. ISBN 8071780227. info
Výukové metody
- praktická výuka
- diskuse, konzultace
- samostatná teoretická příprava
Metody hodnocení
- slovní hodnocení v rámci reflexí a diskusí
- hodnocení povinných písemných podkladů
- závěrečné hodnocení průběhu praxe provázejícím učitelem a fakultním oborovým didaktikem
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/n4130