SOC525a Thesis Project

Faculty of Social Studies
Spring 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je zhotovení projektu diplomové práce. Studenti vypracují výzkumný problém a navrhnou postup jeho řešení; započnou s vyhledáváním a s rešerší literatury; případně předloží zpracovanou část budoucí bakalářské práce (úvodní kapitolu, metodologickou či teoretickou část).
Syllabus (in Czech)
  • Předmět probíhá formou kontinuální individuální práce na vlastním projektu za podpory vyučujícího formou konzultací.
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods (in Czech)
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce a formou společných workshopů s dalšími studenty pod vedením vyučujícího.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky jeho udělení stanovuje vyučující na základě dohodnutého postupu pro vypracování projektu, jež závisí na zvoleném tématu práce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2013/SOC525a