SOC660 Sociological Research

Faculty of Social Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 10:00–11:40 PC26
Prerequisites
! NOW ( SOC560 Sociological Research ) && ! SOC560 Sociological Research && ! SOC662 Sociological Research && ! NOW ( SOC662 Sociological Research )&& SOUHLAS
This is a compulsory course for all MA-level sociology students enrolled in Czech study programs. It is offered each semester, yet the content of the course may differ. Students are encouraged to enroll in the course (seminar group) that most closely aligns with their methodological preference.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět SOC660 "Sociologický výzkum" je - v nejobecnější rovině - průvodcem tvorbou/designem, realizací a vyhodnocením sociologického výzkumu. Cílem je poučit studující o obecné struktuře sociologického výzkumu a o základních pravidlech myšlení v empirickém výzkumu a jeho ontologických a epistemologických východiscích. Rozšiřuje znalosti z bakalářského programu, co se týče logiky a základních principů i charakteristik jednotlivých etap/fází sociologického výzkumu od volby tématu a předmětu výzkumu přes výběr z možných výzkumných strategií a přes formulaci tomuto výběru relevantních výzkumných otázek a přes výběr výzkumného souboru a výzkumných jednotek až po identifikaci dat/faktů shromažďovaných pro odpovědi na výzkumné otázky a po výběr metod jejich shromažďování a analýzy. Významným cílem předmětu je také zasvětit studující do jednotlivých výzkumných (průřezových i longitudinálních) strategií, do způsobu výběru relevantních technik analýzy empirických dat a do způsobu jak smysluplně výsledky analýzy těchto dat prezentovat. V podziním semestru se obvykle vyučuje kurz zaměřený na statistickou analýzu kvantitativních dat z výběrových sociologických šetření. Ten nabízí seznámení s pokročilými metodami zpracování dat a zejména rozvíjí schopnosti tyto metody používat v konkrétním, teoreticky motivovaném výzkumu. Na konci semestru bude každý (úspěšně) studující schopen zpracovat, sociologicky interpretovat a publikačně efektivně využít statistická data. Kurz se věnuje celé řadě statistických technik a analytických postupů (pro jejich soupis viz níže). Těžiště kurzu spočívá ve schopnosti dospívat na základě statistických dat a modelů k substantivním závěrům ohledně fungování sociálního světa, v umění tyto závěry efektivně prezentovat a popsat v odborném textu. Budeme se zabývat analýzou kvantitativních dat z (reprezentativních) vzorků dobře definovaných populací. V reálném empirickém výzkumu mohou být tyto populace v principu tvořeny čímkoli, počínaje jednotlivými lidmi (respondenty dotazníkového šetření), formálními organizacemi i celými společnostmi, přes povolání až po sociální skupiny. Ve všech těchto případech totiž musíme řešit podobné analytické úlohy. Kurz se nezabývá technikami sběru dat, pokud se přímo nedotýkají analytických otázek.
Learning outcomes
Students can effectively utilize advanced methods of multivariate statistics in the context of theoretically driven research. They can identify, which method is best suited for the problem/data at hand, they can set up data for analysis, they can conduct the analysis, present, interpret and evaluate results. Students understands the logic of the elaboration analysis. Students can work with the STATA statistical package.
Syllabus
 • 1) Introduction: statistics and sociology; what is the purpose of using quantitative data and statistics?
 • 2) Basic principles of data analysis, multivariate analysis, model of elaboration – spurious association
 • 3) Direct standardization, suppressor effect
 • 4) Special cases in tabular analysis
 • 5) measures of association in cross-tabulations, dissimilarity index; Chi2 test
 • 6) Crash course in STATA
 • 7) Linear regression and correlation, ordinary least squares
 • 8) Multiple regression; nominal predictors in OLS
 • 9) Missing data – multiple imputation
 • 10) Working with plausible values (from test scores)
 • 11) Robust s.e. and hierarchically structured data
Literature
  required literature
 • TREIMAN, Donald J. Quantitative data analysis : doing social research to test ideas. Edited by Deirdre D. Johnston - Thomas J. Grites. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. xxxii, 443. ISBN 9780470380031. info
  recommended literature
 • FOX, John. Applied regression analysis and generalized linear models. Third edition. Los Angeles: Sage, 2016. xxiv, 791. ISBN 9781452205663. info
 • LONG, J. Scott and Jeremy FREESE. Regression models for categorical dependent variables using Stata. 3rd ed. College Station, TX: Stata press, 2014. xxiii, 589. ISBN 9781597181112. info
 • ACOCK, Alan C. A gentle introduction to stata. 3rd ed. College Station, TX: Stata Press, 2010. xxiv, 393. ISBN 9781597180757. info
Teaching methods
lectures, seminars, PC labs, homework assignments, final paper
Assessment methods (in Czech)
Součástí hodnocení kurzu je průběžné práce ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU. Tato průběžná práce se skládá z praktických týdenních analytických úkolů (zadávaných 10x). Každý průběžný úkol je hodnocen 2 body; je třeba získat celkem alespoň 10 bodů z 20 možných, aby studující postoupil ke zkoušce (odevzdání a obodování závěrečné práce-tu lze v souladu se Zkušebním řádem přepracovat). Souhrnná analytická práce je hodnocena 20 body. Závěrečnou práci odevzdávají pouze studující, kteří splnili alepoň 10 bodů z průběžných prací .
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět si zapisují jen ti studenti, který jej opakují, pro nové imatr. ročníky je určen SOC662
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2019/SOC660