SPRb1142 Přístupy k práci s menšinami

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, aby se studenti po jeho ukončení orientovali v problematice možných, potřebných a nepřípustných intervencí do sociální situace menšin a do sociálního fungování jejich příslušníků.
Budou se umět orientovat v problematice předcházení diskriminace menšin.
Výstupy z učení
studenti se po ukončení kurzu
budou orientovat v problematice možných, potřebných a nepřípustných intervencí do sociální situace menšin
a budou mít znalosti o tom, jak zabránit diskriminaci členů etnických a sociálních menšin.
Osnova
 • Přístupy sociálního pracovníka k práci s příslušníky menšin
 • Přístupy orgánů lokální samosprávy k problematice menšin
 • Přístupy státu k problematice menšin
 • Jak se předsudky mění v diskriminaci a násilí
 • Tolerance a nediskriminace v práci sociálního pracovníka
 • Seznámení se s řešením základních situací diskriminace a netolerance
 • Životní situace a sociální fungování obyvatel v sociálně vyloučených romských komunitách
 • Terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
 • Komunitní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
 • Přístupy k práci se seniory
 • Přístupy k práci se zdravotně postiženými
Literatura
  povinná literatura
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • VILLACIS, E., RODRIGUEZ, L., CYNTHIA, A. 2016. „Minority Voice in Community Design Building Processes“ In Procedia Engineering 145, pp. 372 – 379.
 • VAŠEČKA, Imrich. Stratégie a politiky územných samospráv pri riešení problému sociálne vylúčených rómskych zoskupení v ČR. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Prešov: Košický samosprávny kraj a Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 48-55, 7 s. ISBN 978-80-969932-0-8. info
 • POPPLE, K. 2015. Analysing Community Work : Theory and Practice. Ed.: Second edition. Milton Keynes : McGraw-Hill Education. [E-book]
 • CARPENTIER, N. 2011. The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate? In: CM, Communication Management Quarterly/Casopis za upravljanje komuniciranjem, 21:13-36.
  doporučená literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • VAŠEČKA, Imrich. Sociálna pomoc a princípy jej poskytovania na úrovni lokálneho spoločenstva. In Marginalizované skupiny. Zborník vedeckých štúdií k problematike stratégií vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Košice: Košický samosprávny kraj, 2008. s. 16-22. ISBN 978-80-970001-0-3. info
 • VAŠEČKA, Imrich a Diana NEMETHOVÁ. Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka). první. Bratislava: ZORA, 2007. 112 s. ISBN 978-80-969711-8-3. info
Výukové metody
Přednášky. Studentům uložena literatura a zadání (skupinové projekty). Prezentace zadání na seminářích, diskuse k zadáním. Prezentace odborníků z dané oblasti.
Metody hodnocení
Kontrola doma vypracovaných zadání (částí skupinového projektu) na každém semináři. Diskuse seminárních zadání (skupinových projektů). Zkouška - vypracování závěrečného projektu (individuálního) a diskuse k projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.