SPRb1204 Social Service Policy

Faculty of Social Studies
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 12:00–13:40 P22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 44/45, only registered: 0/45, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/45
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 20 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focused on the personal social services field. At first is presented the history and development the personal social services in West European Countries and USA and particularly in last 20 years. Subsequently is discussed the changes and development the system of personal social services in Czech republic - the target group of the users, current law, new form of the services, new methods of social work with users, financing and the planning of social services in the regions and municipalities. At the end of this course, student should be able to: use the key therms describe the historical context of personal social services discuss the development of personal social service in the Czech Republic and another EU countries interpret the changes and trends in personal social services operate the current law in this filed, first of all The Act no.108/2006 on Social services
Learning outcomes
After passing this course, student should be able to: - use the key therms; - describe the historical context of personal social services; - identify and summarize the development of personal social service in the Czech Republic and another EU countries; - define and describe the changes and trends in personal social services; - define and describe the current law in this filed, above all The Act no.108/2006 on Social services
Syllabus
 • The basic therm and theoretical concepts
 • The history and development of the social services in foreing countries and Czech Republic
 • The crisis of welfare state
 • The changes and new trends in personal social servies
 • Welfare mix, typology of welfare mix
 • Current development in social services in Czech Republic
 • Target groups of users
 • Providing of social services in CZ
 • Financing of social services in CZ
 • The quality standards in social services
 • Making the strategies, conceptions, philosphy of community planning
Literature
  required literature
 • M. Vítová. Současné koncepty poskytování pečovatelské služby v ČR. In Kol. autorů. Pečovatelská služba v České republice. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 2010. str. 29-38.
 • Kubalčíková, Kateřina – Havlíková, Jana. Towards staying at home: Could be the Domiciliary care services a possible way? Czech and Slovak Social Work. Special English Issue 2011. č 5, roč. 2011. pp 3-16. 14 s. ISSN 1213-6204
 • Kubalčíková, K. Deinstitucionalizace. In. Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. str. 248-250
 • Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková. 2015. The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Vol. 18, Issue 1, pp. 65-80 (16 p.).
 • Vyhláška 505/2006, kterou se provádějí některí ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon 108/2006 o sociálních službách
 • SOKOL, Radek and Věra TREFILOVÁ. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2008. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xx, 424. ISBN 9788073573164. info
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • Křižovatky české sociální reformy. Edited by Martin Potůček. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. ISBN 80-85850-76-1. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
  recommended literature
 • GEREMEK, Bronisław. Slitování a šibenice : dějiny chudoby a milosrdenství. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 262 s. ISBN 8072032283. info
 • Nejen trh :role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Edited by Martin Potůček. [1. vyd.]. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5. info
 • TOMEŠ, Igor. Sociální politika :teorie a mezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0. info
 • Vývoj sociálního státu v Evropě :čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Edited by Libor Musil, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4. info
 • MOLLAT DU JOURDIN, Michel. The poor in the Middle Ages :an essay in social history. Translated by Arthur Goldhammer. New Haven: Yale University Press, 1986. viii, 336. ISBN 0-300-04605-7. info
Teaching methods
Teaching methods: lectures, reading, class discussion, individual project, field trip
Assessment methods
Assessment methods: final written test, assesment of written personal project. The final test includes usually 5 overall questions, the rating of each is max 20 points; max rating is 100 and the 60 is the minimal rating for a completion of this course)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Credit evaluation note: 3 původní kredity.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2021/SPRb1204