VPLb1151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL151 Vzdělávací politika a RLZ && ! NOWANY ( VPL151 Vzdělávací politika a RLZ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné znalostní společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení, tranzice ze vzdělávání na trh práce), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích a výcvikových programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhovat vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Pozornost je rovněž věnována ekonomickým (vzdělávání v systému veřejných rozpočtů, náklady a výnosy vzdělávání) a sociálním aspektům vzdělávání(nerovnosti ve vzdělávání, inkluzivní vzdělávání).
Výstupy z učení
Studenti jsou v kurzu vedeni k tomu, aby:  pochopili klíčové vazby mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení, tranzice ze vzdělávání na trh práce);  porozuměli procesu tvorby vzdělávacích a výcvikových programů; byli schopni vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhovat vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání.
Osnova
 • 1) Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky – funkce, principy, cíle, aktéři, úrovně, vazba na ostatní dílčí sociální politiky, financování vzdělávacích systémů a role veřejných rozpočtů, náklady a výnosy ve vzdělávání. 2) Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce – vzdělávací systémy (regionální školství a vysokoškolské vzdělávání), jejich cíle, subjekty, programy a účinky v národní i evropské perspektivě. Význam opatření podporujících úspěšné přechody mladých lidí ze vzdělávání na pracovní trh (tzv. tranzitivní režimy a jejich charakteristiky). 3) Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění – celoživotní učení, vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, rozvoj lidských zdrojů, pracovní vzdělávání a výcvik (národní i evropská perspektiva).
Literatura
  povinná literatura
 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. In: Sociologický časopis, ročník 40, číslo 4, s. 433-446
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České Republiky na období 2015-2020. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
 • Strategie vzdělávací politiky České Republiky do roku 2020. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
 • Walther, A. (2006). Regimes of Youth Transitions: Choice, Flexibility and Security in Young People´s Experiences across Different European Contexts. Young (Nordic Journal of Youth Research), 14(2), 119-139
 • Economics of education. Edited by Dominic J. Brewer - Patrick J. McEwan. Amsterdam: Elsevier, 2010. xii, 369. ISBN 9780080965307. info
 • HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání : teorie a praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2010. 217 stran. ISBN 9788024730707. info
 • KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183 s. ISBN 9788086429786. info
 • Handbook of research in education finance and policy. Edited by Helen F. Ladd - Edward B. Fiske. 1st ed. New York: Routledge, 2007. xxii, 762. ISBN 9780805861457. info
 • BASL, Josef. (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. Edited by Petr Matějů - Jana Straková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 8020014004. info
 • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 8024612593. info
 • Vybrané problémy vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 159 s. ISBN 8024612593. info
 • Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 8024612593. info
 • International handbook of lifelong learning. Edited by David Aspin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. x, s. 405-. ISBN 0-7923-6815-0. info
 • BECKER, Gary S. Human capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993. xxii, 390. ISBN 0226041204. info
  doporučená literatura
 • Descy, P. 2002. Having a Low Level of Education in Europe: An At-Risk Situation. European Journal of Vocational Training No 26, pp. 58-69
 • West, A., Nikolai, R. (2013). Welfare Regimes and Education Regimes: Equality of Opportunity and Expenditure in the Eu (and US). Journal of Social Policy, 42(3): 469-493
 • Lundahl, L., Olofsson, J. 2014. Guarded Transitions? Youth Trajectories and School-to-work Transition Policies in Sweden. International Journal of Adolescence and Youth, 19:sup1, 19-34
 • Lundahl, L. 2011. Paving the Way to the Future? Education and Young Euroepans´Paths to Work and Independence. European Educational Research Journal, 10(2), 168-179
 • Eliasson, G. 1999. Diplomas, Labour Market Signalling and the Allocation of Competence on Jobs. European Journal of Vocational Training No 16, pp. 67-72
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
 • Kalous, J. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Raffe, D. (2011). Cross-national Differences in Education-Work Transitions, In London, M. (ed.) The Oxford Handbook of Lifelong Learning. New York: Oxford University Press
 • Jirásek, J.A. 2002. Lidský kapitál. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Krebs, V.; Durdisová, J.; Poláková, O.; Žižková, J. 2002. Sociální politika. Praha: Aspi Publishing s.r.o. (vybraná kapitola)
 • Brožová, D. 2002. Nová ekonomika a trhy práce. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Sparkes, J. 1999. Schools, Education and Social Exclusion. CASEpaper 29. London: ESRC
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Hodina duchů : praxe nevzdělanosti : polemický spis. Translated by Milan Váňa. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 133 stran. ISBN 9788020025302. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • CHECCHI, Daniele. The economics of education : human capital, family background and inequality. New York: Cambridge University Press, 2006. xi, 278. ISBN 0521793106. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 122-140, 19 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika :programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • The politics, sociology, and economics of education : interdisciplinary and comparative perspectives. Edited by Russell Francis Farnen - Heinz Sünker. New York: St. Martin's Press, 1997. xii, 294. ISBN 0312174683. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce, Závěrečná zkouška.
Informace učitele


Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.