ZUR537 Revue for media II.

Faculty of Social Studies
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Drahomíra Soldánová
Timetable
Wed 16:00–17:40 Studio 527
Prerequisites (in Czech)
Kurz je propojen se čtvrtletníke Revue pro média a je určen studentům, zajímajícím se o odbornou a odborně-publicistickou tvorbu. Účast na kurzu je podmíněna autorskými zkušenostmi v tomto směru, které zájemci o kurz dokládají ukázkou ze svých prací (publikovaných i nepublikovaných).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz Revue pro média je zaměřen na rešeršní přípravu, tvorbu a konečné redigování textů v odborném a současně popularizujícím periodiku. Posluchači mají možnost aplikovat znalosti získané v teoretických kurzech v samostatné odborné tvůrčí činnosti, probíhající pod pedagogickou supervizí redakčního okruhu periodika. Posluchači bakalářského a magisterského stupně studia, kteří mají základní znalosti z oboru, tak v odborném médiu jednak získávají prostor, kde mohou získané poznatky popularizovat a kde se mohou autorsky realizovat; práce v rámci redakce navíc navazuje na základy praktických žurnalistických a publicistických dovedností, které studenti získávají v rámci bakalářského studia. V Revue pro média se ve spolupráci s literárním měsíčníkem Host podařilo vytvořit úspěšné technické a organizační zázemí pro vydávání samostatného čtvrtletníku Revue pro média. Dosud vyšlo v průběhu čtyř semestrů jedenáct čísel zaměřených na média a populární kulturu, válečnou propagandu, politiku, globalizaci, digitalizaci, regulaci, veřejnou službu, mediální gramotnost, gender, mediální publika a sport. Vydávání Revue pro média hraje v českém kontextu důležitou úlohu, a to především v situaci, kdy v domácím akademickém prostředí chybí časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Revue pro média tak, mimo jiné, sehrává svou roli ve vztahu k zájemcům o obor mediálních studií, kterým chybí některé důležité texty pro studium dané problematiky. Výuka kurzu Revue pro média probíhá jako praktická dílna, v jejímž rámci studenti samostatně pracují na jednotlivých číslech časopisu a podílejí se na obsahové výstavbě jeho internetového archivu. Jejich vytváří redakce studentů, opírající se o redakční radu, v průběhu redakčních porad; vlastní práci na textech se studenti věnují samostatně. Celý kurz Revue pro média je z podstatné části veden prostřednictvím e-mailu. Důležité otázky (zásady tvorby odborných publicistických textů, rozvržení tématu a rozdělení úkolů), jsou projednávány na nepravidelných redakčních poradách, jež jsou v periodicitě odvislé od redakčních potřeb svolávány aktuálně e-mailem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Podmínkou vstupu do kurzu je publikace odborného textu nebo vypracování vstupního eseje.
Teacher's information
http://fss.muni.cz/rpm
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2012, Spring 2013.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2005/ZUR537