SOCb1006 Metodologie sociálních věd

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! NOW ( SOC106 Metodologie sociálních věd ) && ! SOC106 Metodologie sociálních věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do metodologie sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základními metodologickými koncepty a výzkumnými strategiemi v sociálních vědách, zvláště pak v sociologii. Kurz poskytuje znalosti o povaze vědeckého zkoumání a o postupech a účelech zkoumání sociálního světa, o základních paradigmatech sociálněvědního výzkumu a výzkumných designech. Vymezuje postavení sociologie a dalších oborů a učí sestavit výzkumný projekt. To zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů a zvolit adekvátní strategie a nástroje sběru dat, správně specifikovat populaci výzkumu a (v případě potřeby) vhodně zvolit vzorek pro realizaci výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studující budou znát základní metodologii sociologického výzkumu, základní výzkumné strategie, základní výzkumná paradigmata a designy. Dále studující budou umět navrhnout výzkumný projekt, formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je a zvolit odpovídající nástroje sběru výzkumných dat.
Osnova
 • 1. Co je věda (vědecký přístup) a jakou má strukturu. Čím se liší sociální vědy od věd přírodních. Co poznávají sociální vědy - povaha sociálních systémů. Spor o povahu sociálních jevů.
 • 2. Věda jako kumulace nebo sled vědeckých revolucí? Co jsou to paradigma a normální věda? Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich přístupu k realitě.
 • 3. Model empirické vědy. Typy výzkumu a struktura postupu v empirických sociálních vědách. Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich metodologie.
 • 4. Jak vzniká návrh a projekt empirického výzkumu. Od problému k tématu a k výzkumné otázce.
 • 5. Pravidla a metody vědeckého myšlení. Úloha a povaha výzkumných hypotéz a pravidla jejich ověřování.
 • 6. Základní výzkumné strategie.
 • 7. Jazyk (sociální) vědy. Jazyk kvantitativního empirického výzkumu v sociálních vědách.
 • 8. Od teorie k realitě. Klíčové místo operacionalizace v deduktivním schématu kvantitativního výzkumu. Problém indikátorů.
 • 9. Měření v sociálních vědách. Úrovně měření. Validita a reliablita měření.
 • 10. Výzkumná jednotka a soubor. Výběrová šetření.
 • 11. Vztahy mezi proměnnými v kvantitativním výzkumu.
 • 12. Vypracujme předběžný projekt.
 • 13. Výzkumník jako cizinec. Etnocentrismus - nebezpečí pro výzkumníka.
Literatura
  povinná literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
  doporučená literatura
 • CHAMBLISS, Daniel F. a Russell K. SCHUTT. Making sense of the social world : methods of investigation. 3rd ed. Los Angeles: Pine Forge Press, 2010. 1 v. ISBN 9781412969390. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • RAGIN, Charles C. Constructing social research :the unity and diversity of method. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994. xiii, 194. ISBN 0-8039-9021-9. info
Výukové metody
přednáška, četba, projekt, konzultace a domácí příprava
Metody hodnocení
průběžné úkoly, průběžné testy, závěrečný test, projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOCb1006