EN

FSS:SOC106 Metodologie sociálních věd - Informace o předmětu

SOC106 Metodologie sociálních věd

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Bc. Klára Kostrhounová (pomocník)
Bc. Marcela Trávníčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do metodologie sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základními metodologickými koncepty a výzkumnými strategiemi v sociálních vědách, zvláště pak v sociologii. Kurz poskytuje znalosti o povaze vědeckého zkoumání a o postupech a účelech zkoumání sociálního světa, o základních paradigmatech sociálněvědního výzkumu, výzkumných designech a podobně. Vymezuje postavení sociologie a dalších oborů. Kurz učí sestavit výzkumný projekt, což zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů a zvolit adekvátní strategie a nástroje sběru relevantních výzkumných dat, správně specifikovat populaci výzkumu a (v případě potřeby) vhodně zvolit vzorek pro provádění výzkumu. Tento kurz je připraven v podobě e-learningu a vyžaduje od studentů schopnost pracovat s počítačem a běžným počítačovým softwarem.
Osnova
 • 1. Co je věda (vědecký přístup) a jakou má strukturu. Čím se liší sociální vědy od věd pří-rodních. Co poznávají sociální vědy - povaha sociálních systémů. Spor o povahu sociálních jevů.
 • 2. Věda jako kumulace nebo sled vědeckých revolucí? Co jsou to paradigma a normální vě-da? Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich přístupu k reali-tě.
 • 3. Model empirické vědy. Typy výzkumu a struktura postupu v empirických sociálních vě-dách. Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich metodologie.
 • 4. Jak vzniká návrh a projekt empirického výzkumu. Od problému k tématu a k výzkumné otázce.
 • 5. Pravidla a metody vědeckého myšlení. Úloha a povaha výzkumných hypotéz a pravidla jejich ověřování.
 • 6. Základní výzkumné strategie.
 • 7. Jazyk (sociální) vědy. Jazyk kvantitativního empirického výzkumu v sociálních vě-dách.
 • 8. Od teorie k realitě. Klíčové místo operacionalizace v deduktivním schématu kvantitativní-ho výzkumu. Problém indikátorů.
 • 9. Měření v sociálních vědách. Úrovně měření. Validita a reliablita měření.
 • 10. Výzkumná jednotka a soubor. Výběrová šetření.
 • 11. Vztahy mezi proměnnými v kvantitativním výzkumu.
 • 12. Vypracujme předběžný projekt.
 • 13. Výzkumník jako cizinec. Etnocentrismus - nebezpečí pro výzkumníka.
Literatura
  povinná literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
  doporučená literatura
 • CHAMBLISS, Daniel F. a Russell K. SCHUTT. Making sense of the social world : methods of investigation. 3rd ed. Los Angeles: Pine Forge Press, 2010. 1 v. ISBN 9781412969390. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • RAGIN, Charles C. Constructing social research :the unity and diversity of method. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994. xiii, 194. ISBN 0-8039-9021-9. info
Výukové metody
přednáška, četba, projekt, konzultace a domácí příprava
Metody hodnocení
průběžné úkoly, průběžné testy, závěrečný test, projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC106