DI5PED05 Rozvoj pedagogických dovedností V

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu zahrnuje činnosti pedagogické povahy, které studentům umožní osvojení a rozvoj pedagogických kompetencí a zpřístupní jim zkušenost s pedagogickým procesem na akademickém pracovišti. Cílem je tyto činnosti si aktivně vyzkoušet, poznat je, na základě získaných zkušeností přispět k rozvoji odpovídajících schopností a umět získávat a vnímat zpětnou vazbu a vyvozovat z ní patřičné kroky k dalšímu zlepšení.
Výstupy z učení
- poznání jednotlivých složek pedagogického procesu na akademickém pracovišti, podle konkrétní náplně dohodnuté se školitelem postupně ve všech jeho fázích
- získání určité zkušenosti na základě aktivní účasti na tomto procesu a na základě toho možnost rozvinutí odpovídajících kompetencí
- získání zpětné vazby, příležitost k vyzkoušení na to navazujících kroků v pedagogické praxi
Osnova
  • Konkrétní náplň předmětu a požadavky na jeho ukončení jsou uvedeny zejména v semestrální náplni individuálního studijního plánu.
  • Jde např. o podíl na organizační i obsahové přípravě výuky a výukových materiálů a podíl na organizační i obsahové přípravě a realizaci zkoušení, zejména ale o přípravu na zapojení a následně i samotné zapojení do přímé výuky pod mentorstvím pověřeného akademického pracovníka, tak, aby studenti byli postupně schopni samostatného vedení výuky, zpravidla v oblasti šířeji související s tématem disertace či zvolené specializace v oboru. Za tímto účelem student vyhledává a získává zpětnou vazbu a reaguje na ní.
  • Zapojení studenta do přímé výuky zpravidla předchází nejprve pasivní účast (náslech na hodinách), účast na přípravě hodiny a konzultace o jejím o obsahu. Předchází také analýza výchozí úrovně studentových schopností, aby bylo možno konkrétní aktivity zaměřit na rozvoj těch kompetencí, které konkrétní student potřebuje rozvíjet nejvíce.
  • Konkrétní obsah předmětu navazuje na obsah předchozích pedagogických předmětů.
Literatura
  • Literatura určena po dohodě se školitelem dle konkrétního oboru (Literature determined in agreement with the supervisor according to the specific field)
Výukové metody
individuální konzultace, náslech na hodinách, písemná příprava materiálů pro výuku, prezentace v hodině, účast v diskusi, práce s odevzdanými písemnými materiály, účast na procesu přípravy a realizaci zkoušení
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen školitelem po individuálním posouzení pedagogické činnosti studenta v průběhu semestru (hodnotí se jak obsahové, tak formální aspekty splnění povinností). Podporována je ale vždy schopnost studenta rozpoznávat slabé a silné stránky samostatně a navrhovat vhodné kroky vedoucí ke zlepšení. V rámci konzultací je studentovi poskytována zpětná vazba.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.