DO1OBCP1 Civil Procedure Law I.

Faculty of Law
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of teaching the subject of Civil Procedure Law is to deepen the knowledge of the conception of civil procedure and its principles.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to understand and explain various conceptions of civil procedure an its principles.
Syllabus
 • 1. Concept, purpose and concept of civil process 2. Principles of civil procedure
Literature
  required literature
 • Macur, J. Základní teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, s. 6-17
 • LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA and Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně: MU, 2015. 272 pp. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3. info
 • LAVICKÝ, Petr and Bohumil DVOŘÁK. Pro futuro. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, vol. 23, No 5, p. 153-159. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • LAVICKÝ, Petr. Několik úvah o procesním právu z podnětu díla prof. V. Knappa (Some reflections on procedural law (inspired by the work prof. V. Knapp)). In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. p. 382-390. ISBN 978-80-7380-509-8. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
 • FIALA, Josef [právník. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1974. 102 s. info
 • ŠTAJGR, František. Některé teoretické otázky civilního práva procesního : Nekotoryje teoretičeskije voprosy graždanskogo processual'nogo prava : Über einige theoretischen Fragen des Zivilprozessrechts. Praha: Universita Karlova, 1969. 81 s. info
  recommended literature
 • Zoulík, F. O podstatě a postavení procesního práva. In Zoulík, F. (ed. Dvořík, B.) Cesty práva (Výbor statí). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 36-52
 • LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. ISBN 978-80-210-7686-0. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška and Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
 • MACUR, Josef and Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Soudnictví a soudní právo. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 154 s. info
 • MACUR, Josef. Zásada dispozičná v občianskom súdnom konaní. Bratislava, 1968. 210 listů. info
Teaching methods
Individual theoretical preparation, lectures, interships, written essays.
Assessment methods
Credit will be granted in a oral colloquium.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2022/DO1OBCP1