DSPVP04 Historickoprávní rešerše

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je napomoci studentům se zpracováním jejich disertační práce (případně jiného odborného výstupu), pokud zjistí (i ve spolupráci se školitelem), že pro řešení jejich disertačního úkolu bude vhodné, resp. nezbytné provést historickoprávní rešerši a prostudovat historický vývoj ve zkoumané oblasti (často např. pro nalezení teleologického pozadí zkoumaného institutu). Úsilí může směřovat přímo ke zpracování příslušné historickoprávní kapitoly disertační práce, případně alespoň k pracovnímu (pomocnému) textu, který se do výsledné práce v plném rozsahu sice nakonec nepřenese, nicméně pomůže doktorandovi správně pochopit řešené téma v jeho historických souvislostech a projeví se následně v kvalitnějším zpracování jednotlivých kapitol a v nich obsažených závěrech. Konkrétní zaměření bude řešeno individuálně. Účelem předmětu je seznámit doktorandy se způsoby provádění rešerše historickoprávních zdrojů historické sekundární literatury, judikatury a případně i primárních pramenů. Zároveň budou upozorněni na metodologické problémy, se kterými se budou muset v jednotlivých historických etapách vypořádávat. V případě zájmu ze strany doktoranda poskytne garant předmětu konkrétnímu doktorandovi individuální konzultaci a metodickou pomoc.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:

- schopen se orientovat v dostupné sekundární literatuře (vzhledem k historickému vývoji tak rovněž v rakouské) a sbírkách historických pramenů,
- seznámen s dostupnými bibliografiemi, sbírkami historické judikatury, sbírkami právních předpisů a s jejich dostupností on-line,
- vědět, jak správně citovat dobovou judikaturu a právní předpisy (obzvláště ve starším období), aby se tak vyvaroval častých chyb při citacích (např. chybné označování pramenů práva, publikačních sbírek apod.),
- vědět, na co se při psaní přesně zaměřit (vzhledem k tomu, že na území Československa existovalo vedle sebe platilo několik právních řádů - právní dualismus),
- za pomoci případné individuální konzultace a poté kritické revize historickoprávní kapitoly garantem předmětu bude umět eliminovat historické nepřesnosti v textu
Osnova
 • Rešerše historickoprávní sekundární literatury;
 • Právněhistorické bibliografie;
 • Práce s historickou judikaturou;
 • Citace historickoprávních zdrojů;
 • Nejčastější chyby při zpracování kvalifikačních prací z historickoprávního pohledu.
Literatura
  povinná literatura
 • TAUCHEN, Jaromír a Jan KAZDA. Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty MU č. 454 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6454-6. online verze info
  doporučená literatura
 • http://alex.onb.ac.at/
 • digi.law.muni.cz
Výukové metody
Přednášky, kolektivní a individuální konzultace.
Metody hodnocení
Student obdrží hodnocení za absolvování výukové části a individuální konzultace, na které podrobně prokonzultuje s vyučujícím historickoprávní kapitolu své disertační práce. V případě, že v průběhu semestru student zpracuje historickoprávní vývoj do podoby souvislého textu, vyučující mu k zaslanému textu poskytne kritickou zpětnou vazbu. Informace o konkrétní náplni předmětu a o podmínkách jeho ukončení jsou přístupné v interaktivní osnově předmětu.
Informace učitele
Informace o konkrétní náplni předmětu a o podmínkách jeho ukončení jsou přístupné v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DSPVP04