DSPVP07 Grantová a projektová příprava

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Hudeček (cvičící)
Mgr. Ing. Jiří Jaroš (cvičící)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s potřebnými znalostmi a postupy nezbytnými pro úspěšnou přípravu projektů grantových schémat. Výstupem předmětu by měla být zpracovaná či rozpracovaná reálná dotační žádost v období podzimních výzev (FRMU, GAMU, Specifický výzkum, IVF…). Téma projektové žádosti bude podléhat schválení školitele. Studenti budou seznámeni i s projekty, které na fakultě úspěšně probíhají či proběhly a řešitelé a autoři těchto projektů se se studenty podělí o své zkušenosti, sdělí jim svá doporučení a varování před možnými chybami.
Výstupy z učení
Předmět by měl studentovi přinést:
- schopnost sám sestavit projektový výzkumný záměr v souladu se svým odborným zaměřením v Ph.D studiu,
- orientovat se v dotačních rámcích národní i mezinárodní úrovně ve vztahu k tématu své dizertace; vědět na koho se obrátit,
- správně pracovat s textem a rozlišovat mezi správným a nesprávným užitím nástrojů a metodologie v projektech,
- umět nacenit svou práci a dalších náklady potřebné pro úspěšné splnění stanovených cílů,
- schopnost poznat znaky dobrého a špatného projektu; vědět, jak se vyhnout nejčastějším chybám.
Osnova
 • Předpokládá se, že výuka bude složena z níže uvedených šesti modulů. Od druhého do předposledního modulu bude součástí i diskuze nad pokrokem ve zpracování semestrálního projektu, tj. dotační žádosti. Konkrétnější aktuální informace budou uvedeny vždy v interaktivní osnově předmětu.
 • 1) Stavební prvky projektů a terminologie; právní vymezení a problémy realizace grantů v ČR a EU, regulace na MU; role PI; životní cyklus projektu; zadání semestrálního projektu
 • 2) Orientace v grantovém prostředí a schématech umožňujících rozvoj vědy a výzkumu; základy rozpočtování; příklady dobré a špatné projektové praxe; realizované projekty na PrF MU
 • 3) Rozhodovací a vizualizační metody:
 • a) SWOT analýza, plus minus matice SWOT analýzy
 • b) Analýza rizik, matice rizik, metody řízení rizik
 • c) Ganttův diagram, myšlenkové mapy, vývojové diagramy, matice logického rámce
 • 4) Tvorba projektu v týmu: principy a nástroje Knowledge managementu, SW nástroje (Project Libre, MS Project aj); Agilní metody řízení projektů vs Řízení projektů "vodopádem"
 • 5) Metody hodnocení grantových žádostí a osoba hodnotitele; Legal Project Management; Vystoupení představitele dobré řešitelské praxe na PrF MU (viz Osoby podílející se na výuce)
 • 6) Vyhodocení semestrálních projektů a zpětná vazba; možnosti dalšího individuálního rozvoje výzkumných kompetencí v projektové sféře a certifikace
Literatura
 • Elektronické materiály a zdroje doporučené lektory (Electronic materials and resources recommended by lecturers)
Výukové metody
přednášky s diskuzí, kolektivní konzultace, případové studie, rozbor konkrétních příkladů, tvorba vlastního projektu a jeho konzultace
Metody hodnocení
příprava cvičného projektu či jeho části, ideálně skutečného připravovaného projektu, konzultace. Konkrétnější aktuální informace budou uvedeny vždy v interaktivní osnově předmětu.
Informace učitele
Nepřihlásí-li se dostatečný počet studentů (min 5), nemusí být předmět pro dané období otevřen.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.