ZLLT0222p Basic Medical Terminology II -lecture

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (lecturer), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jana Vyorálková (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Prerequisites (in Czech)
ZLLT0121c Bas. Med. Terminology I -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL TERMINOLOGY - seminar. Syllabus. 1st week: Summary of the subject matter. Numerals (2): objects next to numerals. The components of a case history.
 • 2nd week: Verbs (1): infinitive, imperative, present passive subjunctive. Definition prerequisites of professional communication between a doctor and a pharmacist.
 • 3rd week: Verbs (2): present active and perfect passive participles, gerundive, gerund. Factual and formal grammatical structure of medical prescription.
 • 4th week: Supplementing of the subject matter I. Restored pronunciation of classical Latin.
 • 5th week: Formation of words (1): basic rules of derivation. Latin prefixes, their meanings and mutual relations.
 • 6th week: Greek prefixes, their meanings and mutual relations. Synonymy, antonymy, polysemy, and homonymy of prefixes.
 • 7th week: Latin suffixes (substantival, adjectival).
 • 8th week: Greek suffixes, polysemy of suffixes.
 • 9th week: Supplementing of the subject matter II.
 • 10th week: Formation of words (2): basic rules of composition, combining morphemes. Latin compound words, hybrid words.
 • 11th week: Greek compound words, productive word-forming components.
 • 12th week: Latin and Greek equivalents of basic medical terms. Post mortem diagnosis as an example of authentic application of Latin in medical practice.
 • 13th week: Borrowed words of Latin and Greek origin: sound adaptation and orthography. Final summary of the subject matter.
 • 14th week: Final written test.
 • 15th week: Evaluation of final test. Requirements for the examination.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata and Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine (Introduction to latin and Greek terminology iin medicine). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 pp. ISBN 80-210-2687-1. info
 • KÁBRT, Jan and Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 pp. ISBN 80-7262-235-8. info
 • VEJRAŽKA, Martin and Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 pp. ISBN 80-200-1459-4. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách není podle studijního řádu povinná.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), která probíhá převážně ústní formou, avšak zahrnuje i kratší písemnou část v podobě překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní odpovědi: mluvnický rozbor vybraných latinských anatomických a klinických termínů, určování a obměňování základních gramatických kategorií, výklad odborně relevantního gramatického jevu a úkoly prověřující znalosti z tvoření slov. Doplňkovou součást zkoušky mohou tvořit otázky z teorie terminologie (historické aspekty, současný stav vývoje, charakteristické znaky apod.). Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klauzurního testu zameřeného především na problematiku slovotvorby.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/ZLLT0222p