BPPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Rozvrh
Po 16:30–19:00 KOM 348A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu je schopen definovat, popsat a vyjmenovat vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Student bude schopen: - interpretovat základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. - demonstrovat organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo; - předvést základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace. - rozpoznat a vysvětlit základní známky života, - provést základní resucitaci na modelu podle ERC z roku 2005, - předvede na modelu první pomoc včetně ošetření ran, sledovat stav zraněného.
Osnova
  • Obsah předmětu. - Význam, rozdělení první pomoci, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF. - Vyproštění základní léčebné polohy, transport raněných. Druhy ran, kritéria dělení, ošetření. - Druhy obvazů, rozdělení, zásady při obvazování, obvazová technika obsah autolékárničky. Neodkladná resuscitace, historie, fáze, nová doporučení postupů KCPR. Pomůcky k zajištění průchodnosti DC. KPCR u dospělých a dětí, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. - Šok, příznaky, dělení pravidlo 5T. Krvácení, druhy, technika ošetření. - Poškození teplem, celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem, celkové, místní. Poleptání kyselinou, louhem. - Úraz el. Proudem, tonutí, strangulace, intoxikace. - Poranění kloubů, kostí, diagnostika, ošetření. - Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, vyšetření postiženého. - První pomoc u náhle vzniklých stavů akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, náhlá příhoda břišní, konvulzivní stavy. - Medicína katastrof, integrovaný záchranný systém. První pomoc při mimořádných událostech.
Literatura
  • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024721835. info
  • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 9788024721828. info
  • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
  • ERTLOVÁ, Františka a Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791. info
Výukové metody
Instruktáž, metoda názorně demonstrační, videoprojekce, práce ve skupině
Metody hodnocení
Hodnocení studentů: zkouška 100% účast, vědomostní test, praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.