MNZM071p Moderní management ve zdravotnictví - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku řízení v organizacích zdravotnických služeb. • Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojetím manažerské teorie, která je aplikovaná do oblasti zdravotnických služeb.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména • - vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín • - popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého • - vysvětlit podstatu organizace • - popsat základní typy organizačních struktur • - aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur • - vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu • - vysvětlit podstatu plánování a rozhodování • - popsat organizační a procesní stránku rozhodování • - vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze • - aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh • - vysvětlit podstatu ovlivňování • - popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému • - vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování • - využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
  • 1. Vymezení všeobecného managementu 2. Vývojové trendy managementu 3. Prostředí zdravotnických služeb 4. Plánování 5. Organizování 6. Rozhodování 7. Motivování 8. Komunikování 9. Vedení 10. Kontrola 11. Správa a řízení zdravotnických zařízení 12. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe. Tématický plán seminářů : Prezentace a řešení případových studií.
Literatura
  • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
  • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
  • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 375. ISBN 8021039728. info
  • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 9788071694229. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v rámci seminářů. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.