SV4BP_ZSP5 Basics of special pedagogy 5 - surdopaedics

Faculty of Education
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Timetable
Tue 7:00–7:45 učebna 51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Organization helping people with hearing impairment, , technical aids, development of vocabulary, lipreading, finger spelling, various ways of communication, sign language, total communication, bilingual methods, specifics of work with people with hearing impairment and deaf people, deafblind.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do surdopedie vymezení základních pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 3. Sluch Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady 4. Řeč, hlas a artikulace u sluchově postižených Ontogenetický vývoj řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených 5. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy u sluchově postižených, vizuálně motorické systémy, odezírání 6. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem 7. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika 8. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 9. Problematika profesní orientace a tlumočnické služby Organizace sluchově postižených, osobnost sluchově postiženého, socializace a možnosti profesní orientace, využití tlumočnických služeb v ČR 10. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, hluchoslepota - etiologie, program péče, komunikační systémy
Literature
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Uvedení do speciální pedagogiky (The introduction to special education). In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. p. 23-32. 81. publikace. ISBN 80-85931-65-6. info
Assessment methods (in Czech)
Pravidelná účast ve výuce je nutná. Předmět bude ukončen písemným testem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2006/SV4BP_ZSP5