De2MP_CRVS Church Orders in the Middle Ages

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Course objectives
At the end of the course students should be able to work with information on the important Church orders, which operated in the Czech lands in the Middle age in religious, cultural, educational and social fields.
Syllabus
  • 1. Monastic life (genesis, development until the Trident council 2. Intellectual activity of monks 3. Everyday life behind the walls of the medieval monasteries 4. Architecture of the medieval monasteries
Literature
  • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
  • FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Translated by Zdeněk Lochovský. 1. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. ISBN 8090268285. info
  • CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách, 1142-1420. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 402 s. ISBN 8024603853. info
  • JAN, Libor and Petr OBŠUSTA. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 300 pp. ISBN 80-86488-09-8. info
  • LAWRENCE, C. H. Dějiny středověkého mnišství. Edited by Libor Jan, Translated by Pavel Pšeja - Jan Vomlela. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury ;, 2001. 325 s. ISBN 8070215364. info
  • MADAJ, Marek. Katalog moravských řeholních institucí v předhusitském období (Supl.) : Středověké kláštery na Moravě ve světle archeologických pramenů (MDO). 1996. 174 s., lx. info
  • BERNHARD, Marianne. Kláštery :sto architektonických klenotů Západu. 1. vyd. Praha: Grafoprint-Neubert, 1995. 192 s. ISBN 80-85785-56-0. info
Teaching methods
Lecture
Assessment methods
oral colloquium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/De2MP_CRVS