RJ2MP_SLP1 Russian Contemporary literature 1

Faculty of Education
Spring 2008
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Halina Cvrková, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je studenty důkladně seznámit s dějinami ruské literatury první poloviny 20. století v návaznosti na ruskou literaturu 19. století. Specifičnost a prolínání literárních směrů, rodů a žánrů. Klíčoví autoři ruské prózy, poezie a dramatu tohoto období.
Syllabus (in Czech)
  • Obsah přednášek představuje složitý vývojový proces ruské literatury ve spojitosti s problematikou periodizace, korespondence literatury s historickým vývojem země a se základními uměleckými směry a proudy. V centru pozornosti vedle praxe kulturní politiky, vyvolávající stagnaci literárního vývoje, bude zkoumání tří vrstev literárního procesu: nejlepší díla oficiálně publikované literatury, díla literárního undergroundu a literární emigrace. Důraz je kladen na interdisciplinární a komparatisticko-genologický aspekt analýzy.
Literature
  • ZAHRÁDKA, M. Ruský literární proces konce 80. a začátku 90. let. Olomouc : UP, 1994. 74 s. ISBN 80-7067-339-7.
  • ZAHRÁDKA, M. – SOVÁKOVÁ, J. Literaturnyje těčenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. Část. Plzeň : ZU, 2000. 74 s. ISBN 55-100-99.
  • POSPÍŠIL, I. a kol. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha : LIBRI, 2001. 680 s. ISBN 80-7277-068-3.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zápočet
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2008/RJ2MP_SLP1