SP2MP_MSP3 Methodology - Lower Primary Schools for Students with Special Needs 3

Faculty of Education
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Timetable
Wed 10:40–12:20 učebna 51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Questions of approach to the pupils with special educational needs. Education, subjects of special care. Methodics of physical training, musical appreciation, art and working education.Communicative skills.
Syllabus (in Czech)
  • OKRUHY - METODIKA SPECIÁLNÍCH ŠKOL 3 1) Edukační proces u jedinců s mentální retardací Systém výchovy a vzdělání Osobnost MR jedince Specifika jazyka českého, matematiky výchov Specifičnost rehabilitačních tříd 2) Edukační proces u sluchově postižených žáků Systém výchovy a vzdělání sluchově postižených Osobnost sluchově postiženého jedince, stupně postižení Specifičnost vyučovacího procesu, globální čtení, výchovy 3) Edukační proces zrakově postižených jedinců Systém péče Osobnost zrakově postiženého jedince Specifičnost vyučovacího procesu Využití speciálních pomůcek 4) Edukační proces jedinců s somatickým postižením Systém péče Osobnost tělesně postiženého jedince Specifičnost vyučovacího procesu Předmět- dorozumívací dovednosti 5) Edukační proces jedinců s diag, SVPU Systém péče Osobnost jedince s LMD Reedukace dyslexie, dyskylkulie Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování 6) Edukační proces jedinců s kombinovaným postižením Problematika DMO Problematika hluchoslepých Definice kombinovaného postižení 7) Edukační proces jedinců s narušenou komunikační schopností Systém péče Osobnost jedince Specifičnost vyučovacího procesu Řečová výchova na školách Problematika SPU - ne
Literature
  • JAHODA, J. Hudební výchova pro 1.-3. roč. spec. škol, metodická příručka. Praha: Septima, 1993
  • CASEOVÁ, C., DATLOYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, 1995
  • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2008/SP2MP_MSP3