DE3B04 Church Orders and monastery in the Middle Ages

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
Znalost středověkých, raně novověkých a moderních dějin a dějin kultury.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 10/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 10/35
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Students will be acquainted with important church orders (Jesuits, Piarist, Franciscans, etc.) operating in the Czech lands in the Middle Ages and modern times in the spiritual, cultural, educational and social fields.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen porozumět vzniku, rozdělení a specifikům řeholního života, zvládne charakterizovat roli klášterů ve středověké a novověké společnosti a ve světě kultury, v českých a světových církevních dějinách.
Syllabus
 • 1. Monastic life after the Trident council 2. Intellectual activity of monks 3. Everyday life behind the walls of the Baroque monastery 4. Architecture of Baroque monasteries 5. Dissolution of monasteries under the rule of Joseph II.
Literature
  required literature
 • ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. Vydání druhé. Praha: Hart, 2002. 264 stran. ISBN 8086529304. info
 • JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Illustrated by Petr Chotěbor, Photo by Jiří Kopřiva. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. 173 s. ISBN 80-85245-11-6. info
  recommended literature
 • ELBEL, Martin. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., 2017. 234 stran. ISBN 9788074225321. info
 • MIHOLA, Jiří. Ženské kongregace a prostor pro jejich působení v městském prostředí na Moravě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Konference Náboženství v českých zemích v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Duchcov, 12.5.2010. 2010. info
 • KRÜGER, Kristina. Řády a kláštery : 2000 let křesťanského umění a kultury. Edited by Thomas Paffen - Rolf Toman - Rainer Warland, Photo by Achim Bednorz. V Praze: Slovart, 2008. 431 s. ISBN 9788073911218. info
 • RICHTEROVÁ, Alena and Ivana ČORNEJOVÁ. Jezuité a Klementinum. 1. vydání. Praha: Národní knihovna, 2006. 199 stran. ISBN 8070504854. info
 • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
 • Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Edited by Ivana Čornejová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 391 s. ISBN 8086197492. info
 • Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Edited by Mirjam Hrudníková. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 319 s. ISBN 8071922226. info
Teaching methods
lectures, homework
Assessment methods
colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4 hodiny.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/DE3B04