CJDSM001 Stará čeština

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. probíhá formou blokových přednášek. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 10. 10:00–11:40 A24, Pá 4. 11. 10:00–11:40 A24, Pá 25. 11. 10:00–11:40 A24, Pá 9. 12. 10:00–11:40 A24
Předpoklady
Předmět je určen posluchačům doktorských studijních programů (s výjimkou posluchačů doktorského programu českého jazyka a české literatury).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést posluchače historicky zaměřených filologických doktorských programů do problematiky studia staré češtiny. Všímá si dějin a vývoje oboru (paleobohemistiky), soustřeďuje se na charakteristické rysy staré češtiny, prezentuje klíčové prameny, identifikuje zásadní informační zdroje, zabývá se charakteristickými jazykovými fenomény, které se nacházejí na rozhraní vývoje jazykového systému a vývoje jazykového společenství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyložit vývoj paleobohemistiky,
- identifikovat a shrnout charakteristické rysy staré češtiny,
- určit a popsat klíčové paleobohemistické prameny,
- pracovat se zásadními paleobohemistickými informačními zdroji,
- vyložit charakteristické jazykové fenomény staré češtiny.
Osnova
 • Dějiny odborných zájmů o starou češtinu; vymezení staré češtiny; funkční oblasti, stylové prostředky a sociální zázemí staré češtiny; stará čeština slovenské redakce (stará čeština polské redakce?).
 • Prameny zkoumání staré češtiny, informační zdroje.
 • Pravopisné systémy staré češtiny. Vliv knihtisku na proměny ortografické tradice.
 • Vlivy cizích jazyků na starou češtinu, zejména vztahy staré češtiny se staroslověnštinou, latinou, němčinou a církevní slovanštinou chorvatské redakce; česko-německý bilingvismus ve středověku.
Literatura
 • PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5
 • Vokabulář webový [on-line]. [citováno ze dne 6. 1. 2018]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na .
 • BERGER, T. Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München_ Lincom, 2008.
 • Český národní korpus - DIAKORP. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupný z WWW: .
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: Academia. 933 stran. ISBN 9788020027528. 2017. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. Strana 110. ISBN 9788074224829. 2016. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatyka cžeska : mluvnice češtiny v 16. až 19. století : (katalog výstavy). Vydání první. Praha: Akropolis. 174 stran. ISBN 9788074700934. 2015. info
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: KLP. 463 stran. ISBN 9788086791982. 2013. info
 • VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Wege zum Neutschechischen : Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač. 390 s. ISBN 9783830061953. 2013. info
 • KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Edited by Ondřej Bláha. Vyd. 1. Brno: Host. 273 s. ISBN 9788072945917. 2012. info
 • NEWERKLA, Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch : Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen : historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. 2., durchgehend überarbeite. Frankfurt am Main: Peter Lang. 780 s. ISBN 9783631610268. 2011. info
 • BOČEK, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 179 stran. ISBN 9788074220135. 2010. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK a Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host. 178 s. 418. ISBN 978-80-7294-311-1. 2009. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Strana 656. ISBN 9788072773909. 2008. info
 • VINTR, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Muenchen: Lincom Europa. 153 s. ISBN 9783895868108. 2008. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatykáři : gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 329 s. ISBN 9788024613642. 2007. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, teoretická příprava.
Metody hodnocení
Kredity se udělují na základě pravidelné a aktivní účasti v hodinách. Kurz je ukončen vypracováním kratší seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJDSM001