CJDSM001 Stará čeština

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. probíhá formou blokových přednášek. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen posluchačům doktorských studijních programů (s výjimkou posluchačů doktorského programu českého jazyka).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést posluchače historicky zaměřených filologických doktorských programů do problematiky studia staré češtiny. Všímá si dějin a vývoje oboru (paleobohemistiky), soustřeďuje se na charakteristické rysy staré češtiny, prezentuje klíčové prameny, identifikuje zásadní informační zdroje, zabývá se charakteristickými jazykovými fenomény, které se nacházejí na rozhraní vývoje jazykového systému a vývoje jazykového společenství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyložit vývoj paleobohemistiky,
- identifikovat a shrnout charakteristické rysy staré češtiny,
- určit a popsat klíčové paleobohemistické prameny,
- pracovat se zásadními paleobohemistickými informačními zdroji,
- vyložit charakteristické jazykové fenomény staré češtiny.
Osnova
 • Dějiny odborných zájmů o starou češtinu; vymezení staré češtiny; funkční oblasti, stylové prostředky a sociální zázemí staré češtiny; stará čeština slovenské redakce (stará čeština polské redakce?).
 • Prameny zkoumání staré češtiny, informační zdroje.
 • Pravopisné systémy staré češtiny. Vliv knihtisku na proměny ortografické tradice.
 • Vlivy cizích jazyků na starou češtinu, zejména vztahy staré češtiny se staroslověnštinou, latinou, němčinou a církevní slovanštinou chorvatské redakce; česko-německý bilingvismus ve středověku.
Literatura
 • Vokabulář webový [on-line]. [citováno ze dne 6. 1. 2018]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na .
 • Český národní korpus - DIAKORP. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupný z WWW: .
 • PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5
 • BERGER, T. Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München_ Lincom, 2008.
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 933 stran. ISBN 9788020027528. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatyka cžeska : mluvnice češtiny v 16. až 19. století : (katalog výstavy). Vydání první. Praha: Akropolis, 2015. 174 stran. ISBN 9788074700934. info
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vyd. 1. Praha: KLP, 2013. 463 s. ISBN 9788086791982. info
 • VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Wege zum Neutschechischen : Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač, 2013. 390 s. ISBN 9783830061953. info
 • KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Edited by Ondřej Bláha. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 273 s. ISBN 9788072945917. info
 • NEWERKLA, Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch : Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen : historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. 2., durchgehend überarbeite. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 780 s. ISBN 9783631610268. info
 • BOČEK, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2010. 179 s. ISBN 9788074220135. info
 • ŠLOSAR, Dušan, Radoslav VEČERKA, Jan DVOŘÁK a Petr MALČÍK. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. 418. ISBN 978-80-7294-311-1. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. Strana 656. ISBN 9788072773909. info
 • VINTR, Josef. Studien zur älteren tschechischen Grammatographie. Muenchen: Lincom Europa, 2008. 153 s. ISBN 9783895868108. info
 • KOUPIL, Ondřej. Grammatykáři : gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 329 s. ISBN 9788024613642. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, teoretická příprava.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJDSM001