MUB_B002 The Material Culture and Everyday Life II.

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 17. 2. 9:00–12:40 M22, Fri 17. 3. 9:00–12:40 M22, Fri 21. 4. 9:00–12:40 M22, Fri 5. 5. 9:00–12:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course elucidates how the level of everyday life has developed in medieval to early modern society in our country on the basis of study of material culture in historical context. The introductory block of lectures is dedicated to a brief overview of the development of material culture and to several distinctive civilisation phenomena in the integrated European society. The subsequent blocks are focused on aristocratic, urban, rural and ecclesiastic milieu in our country.
Learning outcomes
Student competences after completion of the course:
- basic orientation in the development of everyday life in high medieval to early modern European society
- ability to apply the knowledge of material culture of the given period to professional treatment of historical and archaeological museum collections
- ability to apply the knowledge of material culture of the given period to various forms of presentation of museum collections
Syllabus
 • Introduction to the development of high medieval to early modern material culture and everyday life in Europe – energy sources, inventions, discoveries
 • Development of material culture and everyday life of the given period in aristocratic milieu in our country – monarch, court, aristocracy – residences, heraldry, militaria...
 • Development of material culture and everyday life of the given period in urban milieu in our country – emergence of medieval towns, economic conditions, municipal law, law courts, building development, long-distance trade, routes, conditions, transportation, means of payment, markets...
 • Development of material culture and everyday life of the given period in rural milieu in our country – colonisation, typology of villages, social structure, agriculture, agricultural tools...
 • Development of material culture and everyday life of the given period in ecclesiastical milieu in our country – ecclesiastical organisations, sacred architecture, liturgical clothes and accessories...
Literature
  required literature
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Druhé rozšířené vydán. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 616 stran. ISBN 9788074221408. info
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009. 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
  recommended literature
 • Stred Európy okolo roku 1000 (Souběž.) : Střed Evropy okolo roku 1000 : příručka a katalog k výstavě. info
 • Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. 2. dopl. vyd. Praha 1995
 • BELCREDI, Ludvík. Bystřec : o založení, životě a zániku středověké vsi : archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975-2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 482 s. ISBN 8072750631. info
 • Sága moravských Přemyslovců : život na Moravě od XI. do počátku XIV. století : sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého kr. Edited by Renáta Fifková. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2006. 250 s. ISBN 8086549178. info
 • OHLER, Norbert. Cestování ve středověku. Jinočany: H & H, 2003. 516 s. ISBN 8086022900. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff, Translated by Ondřej Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 8070216824. info
 • Člověk českého středověku. Edited by Martin Nodl - František Šmahel. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. ISBN 80-7273-448-0. info
 • OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2002. 229 s. ISBN 8070215100. info
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359) (Municipal Law in Brno from the Period od Foundation to the Year of 1359). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2001. 519 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4. info
 • SEIBT, Ferdinand. Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. 421 s. ISBN 8020407839. info
 • KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 345 s. ISBN 8071845159. info
 • GUREVIČ, Aron. Nebe, peklo, svět :cesty k lidové kultuře středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 80-85787-41-5. info
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Hmotná kultura středověké vesnice na Moravě : srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. 1992. 20, cv. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Lectures; written/oral examination to the extent of the subject matter presented at the lectures and recommended literature
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/MUB_B002