MUB_B003 Hmotná kultura a každodenní život III.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 9:00–12:40 M22, Pá 6. 11. 9:00–12:40 M22, Pá 27. 11. 9:00–12:40 M22, Pá 18. 12. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět postihuje vývoj úrovně každodenního života vrcholně středověké až raně novověké společnosti v našich zemích na základě studia hmotné kultury v historických souvislostech. Přednáškové bloky jsou věnovány tematickým okruhům reprezentujícím spektrum sbírkových fondů našich muzeí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- základní orientace ve vývoji hmotné kultury a každodenního života vrcholného středověku až raného novověku ve středoevropských souvislostech
- aplikovat znalost hmotné kultury daného období při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
- aplikovat znalost hmotné kultury daného období v různých formách prezentace muzejních sbírek
Osnova
 • Vybavení domácnosti, kuchyně, příprava pokrmů, strava, stolování, zpracování potravinářských surovin, potravinářská řemesla
 • Textilní suroviny a jejich zpracování, textilní řemesla, odívání, móda, módní doplňky
 • Vzdělání, církevní, městské a soukromé školy, univerzity
 • Měření času, kalendáře, hodiny, liturgický rok
 • Medicína, špitály, léčení, hygiena, lázně, pitná voda, odpad
 • Volný čas, hry, hračky
Literatura
 • Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.) : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl I. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. info
 • Seibt, Ferdinand: Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha 2000
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 167 stran. ISBN 8024905248. info
 • DRAHOTOVÁ, Olga. Historie sklářské výroby v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 760 s. ISBN 8020012877. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 194 s. ISBN 8086566153. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 316 s. ISBN 8086566145. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • Největší dobrodiní lidstva :historie medicíny od starověku po současnost. Edited by Roy Porter - Jaroslav Hořejší. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2001. 807 s., ob. ISBN 80-7260-052-4. info
 • HEYDUK, Josef. Svatí církevního roku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 237 s. ISBN 807021385X. info
 • ADAM, Adolf. Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 325 s. ISBN 8070212691. info
 • FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. viii, 338. ISBN 8071851183. info
 • Středověké sklo v zemích Koruny české : katalog výstavy. Edited by Eva Černá. Vyd. 1. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1994. 135 s. : i. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. : i. info
 • NEKUDA, Vladimír a Květa REICHERTOVÁ. Středověká keramika v Čechách a na Moravě. V Brně: Moravské museum, 1968. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, písemná/ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky a doporučené literatury
Navazující předměty
Informace učitele
K předmětu je nabízen doprovodný kurz v prostředí ELF, jehož součástí jsou i testovací otázky k jednotlivým tematickým celkům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUB_B003