PGB009 Didactics

Faculty of Arts
Spring 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 D21, except Wed 17. 4.
Prerequisites
PGB003 Educational Theories
The prerequisite is the exam from the course Educational Theories (PGB003).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course represents instructional science as one of the basic educational sciences. During the course the students learn the main topics that are the subjects of instructional research and are currently a main issues of teacher practice at elementary and secondary schools. The last part of the course is focused on the analysis and curriculum design of school educational programs.
Learning outcomes
The student will be able to:
- summarize the specifics of the educational reform and curricular reform in the Czech Republic
- describe factors influencing the quality and effectiveness of education / teaching
- present the results of the latest international surveys (PISA? TIMSS) in which the Czech Republic is involved
- analyze the selected school education program
- propose modifications to an choosing school education program in line with content/curriculum theories, in accordance with the preferred model of teaching and competence-based approach in the formal education
Syllabus
 • 1. Trends in didactic thinking from the end of 18th century to the end 20th century.
 • 2. Educational reform and curriculum reform in the CZ, priorities of the national educational policy
 • 3. Teaching at primary and secondary education as a subject of research, models of teaching
 • 4. Systemic theory of education and a model of systemic teaching
 • 5. Constructivist theory of learning and constructivist teaching
 • 6. Other learning theories and their use in teaching
 • 7. Competence in education and competence-based approach in the formal education
 • 8. Curriculum and content-centred education approach in the formal education
 • 9. Projecting of educational goals and curriculum designe in the Framework Educational Programme for Basic Education and the Framework Educational Programme for general upper secondary school on the school level
 • 10. Quality and efficiency of teaching/education at schools
 • 11. Education and teaching outcomes and their assessment
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). Praha: MŠMT. Dostupné z Dostupné z http://www.msmt.cz/file/43792/
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/159
 • CHVÁL, Martin, Ivana PROCHÁZKOVÁ and Jana STRAKOVÁ. Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce, 2015, 250 stran. ISBN 9788090563292. info
 • DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ and Petr URBÁNEK. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015, 195 stran. ISBN 9788024629773. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • DVOŘÁK, Dominik. Od osnov ke standardům : proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 134 stran. ISBN 9788072906017. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 375 s. ISBN 9788073679309. info
 • Contemporary theories of learning : learning theorists-- in their own words. Edited by Knud Illeris. 1st pub. London: Routledge, 2009, viii, 235. ISBN 9780415473439. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
  recommended literature
 • MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK and Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2008, 127 stran. ISBN 9788073151751. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 142 s. ISBN 8071785563. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
Teaching methods
Lecture, group projects
In the scope of seminar exercises students try to comment and to suggest text editing of the school educational programs.
Assessment methods
written test, group work on the school educational programs
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=953
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2024/PGB009