PV1B108 Interpretation of Historical Legal Texts II

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
Completion of the course Interpretation of Historical Legal Texts PV1B33.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This follow-up course for the subject Interpretation of Historical Legal Texts will lead students to deepen the knowledge acquired during the study of individual methods of interpreting legal sources and applying them in practice. The work in seminars will consist of the interpretation of an assigned text of domestic provenance from the medieval and early modern period. Emphasis will be placed on work with primary and secondary literature and the ability to effectively search for relevant information.
Learning outcomes
At the end of the course, students will be capable of independent work with source material of a legal nature and its interpretation, inc. justification of the chosen solution.
Syllabus
 • The individual seminars will consist of work with the texts of legal sources (from the field of urban, provincial and ecclesiastical law) focusing on the following areas.;
 • 1. Introduction (sources, literature, methodology etc.);
 • 2. Law of persons;
 • 3. Rights in rem;
 • 4. Law of obligations;
 • 5. Inheritance law;
 • 6. Matrimonial law;
 • 7. Criminal law;
 • 8. Procedural law;
 • 9. Administrative law;
 • 10. Final practice
Literature
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo :zakladatelské období (- 1359). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2001. 519 s. ISBN 80-86488-00-4. info
 • VANĚČEK, Václav. Historické záhady našeho právnického názvosloví. Naše řeč. Listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého, 1942, s. 130-142.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Staročeské lexémy póvod, jistec a žalobník – přísp.k synonymii staročeských právních termínů. In: Palecsková, D.- Kumorová, Z.- Gregorík, P.: Rara Avis 10.Trnava: FF Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 76-82
 • JAMBOROVÁ, Martina. Staročeská adjektiva řádný, přirozený, vlastní v právním kontextu. In: Kumorová, Z.- Gregorík, P. (eds.): Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 259-264.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Projevy expresivity ve staročeských právních textech. Hlincová, K.; Gregorík, P. (eds.): Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 99-110.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Frazémy súd zahájený a súd zavitý ve staročeské právní terminologii. In: Gębka-Wolak,M.-Kamper-Warejko, J.-Moroz, A.: Leksyka języków słowiańskich ..., Toruń: Wyd.Nauk.Uniw.M.Kopernika, 2014, s. 207-216
 • ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka. Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu (Rules of interpretation and legislative shortcuts selected grammar in Roman law section of the Handbook city rights from Jana of Gelnhausen). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 60, 1-2, p. 65-76. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
Teaching methods
E-learning.
Assessment methods
Active participation in classes, independent semester work.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Na jaře 2019 je předmět vyučován formou e-learningu.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PV1B108