PV1B33 Interpretation of historical legal texts.

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the basic methods for interpreting legal texts, the importance of legal logic and selected legal terminology with an emphasis on its transformation throughout history. Attention will focus on both national and international legal documents from Antiquity to the present.
Learning outcomes
At the end of the course, students will be able to correctly apply methods of legal interpretation to legal texts from different periods.
Syllabus
 • Basic methods and principles for interpreting legal texts;
 • Law and logic;
 • The use of synonyms in law;
 • The meaning of legislative abbreviations;
 • Comparing and interpreting legal terms;
 • Difficulties in translating foreign legal texts
Literature
 • REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. Translated by Emil Charous. 1. vyd. ve Wolters Kluwer Č. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 277 s. ISBN 9788073579159. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Logika a právo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. viii, 175. ISBN 9788074003738. info
 • GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 245 s. ISBN 9788073802004. info
 • SKŘEJPEK, Michal, David FALADA and Jan KUKLÍK. Exegésis : výklad právních textů. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 85 s. ISBN 9788073800888. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994. 471 stran. ISBN 802000243X. info
 • ROUČKA, Bohuslav and Vladimír RŮŽIČKA. Pracovní heslář českého právněhistorického terminologického slovníku. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1975. ii, 773 s. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970. info
Teaching methods
Elearning.
Assessment methods
Continuous homework, written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: V podzimním semestru 2018 bude předmět vyučován formou e-learningu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PV1B33