HIA108b History of the Early Modern Age in the Czech Lands

Faculty of Arts
Autumn 2002
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Háza, Dr. (lecturer)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Timetable
Tue 13:20–14:05 25, Tue 14:10–14:55 25, Tue 16:40–17:25 25, Tue 17:30–18:15 25
 • Timetable of Seminar Groups:
HIA108b/A: No timetable has been entered into IS. B. Chocholáč
HIA108b/B: No timetable has been entered into IS. Z. Háza
Prerequisites (in Czech)
HIA107 Introd.to Early Modern Age
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Dr. Háza: Český stát a jeho postavení v rámci římské říše německého národa, poměr k dvěma sousedům od východu. Vnitřní členění státu a vertikální povaha struktury feudální společnosti. Literatura a její možná interpretace. Nejstarší moravské katastry a jejich rozbor jako východisko pro modelování základních prvků obrazu života raněnovověké vesnice. Četba a přepis rukopisů dobových česky i německy psaných textů. Dr. Chocholáč: V kurzu je věnována zvýšená pozornost dějinám 16. a 17. století. Je zaměřen především na rozbor různých typů dobových dokumentů (např. Svatováclavská smlouva, relace o korunovaci Ferdinanda I. českým králem, novokřtěnské kroniky a dalších). Součástí výkladu je zakotvení písemností v dobovém historickém kontextu, vysvětlení méně známých termínů, sledování zkoumané problematiky v jednotlivých zemích Koruny české, srovnání s vývojem v okolních středoevropských zemích apod. Studenti jsou nabádáni k vlastní interpretaci zkoumaného textu, k formulování otázek a hledání cesty k jejich řešení. Získané dovednosti prokazují při vypracování seminární práce.
Literature
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1999. 223 stran. ISBN 8020006990. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 3, Města. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 387 s. ISBN 80-200-0629-X. info
 • TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství. Translated by Karel Kubiš - Vlasta Kubišová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 398 s. ISBN 8020406166. info
 • EVANS, Robert John Weston. Rudolf II. a jeho svět : myšlenky a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 382 s. ISBN 8020405909. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. Vydání první. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996. 275 stran. ISBN 8085048620. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 230 s. ISBN 8020003568. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 342 stran. ISBN 8020003002. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 284 s., [4. info
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je získání zápočtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Ke zkoušce nutno absolvovat č. dějiny + podle výběru dějiny východ. nebo západ. Evropy, + výběrový kurz z dějin raného novověku.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2002/HIA108b