BA322 Final Thesis for the Bachelor Examination

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (lecturer)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (lecturer)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Studium končí BAKALÁŘSKOU ZKOUŠKOU. Tu lze složit nejdříve po 6., nejpozději však v 9. semestru studia. Předpokladem k bakalářské zkoušce je získat alespoň 80 kreditů z povinných kursů a odevzdat BAKALÁŘSKOU či OBOROVOU PRÁCI nejpozději čtyři týdny před konáním zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Oborovou práci z baltistiky předkládá posluchač dvouoborového studia, který bakalářskou prací ukončuje druhý obor své kombinace.
Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Syllabus (in Czech)
  • BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA sestává ze čtyř částí: Obhajoba bakalářské práce nebo vyjádření k oborové práci
  • Dějiny baltického prostoru
  • Kultura a písemnictví baltického prostoru.
  • Jazyková zkouška
  • PRŮBĚH ZKOUŠKY. Zkouška probíhá před tříčlennou komisí. Před konáním bakalářské zkoušky pověří ÚJ předem jednoho recensenta z oboru, aby vypracoval posudek na bakalářskou/oborovou práci kandidáta. Druhý posudek vypracuje školitel. Při obhajobě student nejprve vyloží, jaký byl záměr jeho práce, jaký zvolil postup a jakých dosáhl výsledků, pak se vyjádří k posudkům a nakonec zodpoví dotazy členů komise.
  • Ke zkoušce z dějin vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z kultury a literatury vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z jazyka vybere garant oboru 12 autentických textů a 12 tematických okruhů konversačních. Ty budou studentům oznámeny před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje text a konversační okruh. Text přečte, přeloží, objasní (česky) jazykové jevy, na které se komise zeptá, a vyjádří se k obsahu (v původním jazyce). K tematickému okruhu přednese student krátkou promluvu ve studovaném jazyce a v rozhovoru s examinátorem prokáže schopnost aktivně komunikovat.
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba bakalářské práce je součástí závěrečné bakalářské zkoušky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/BA322