PJA307 Dějiny polské literatury IV (meziválečné, válečné a poválečné období do roku 1956)

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 VP
Předpoklady
PJA208 Dějiny pol. lit. III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podrobnějším přehledným výkladem pokračuje tento kurz ve sledování dějin polské literatury v obdobích meziválečném, válečném a poválečném, tedy v rozmezí let 1918–1956. Přednášky se pohybují na pozadí obnovení samostaného polského státu a dalšího vývoje politického, společenského a kulturního. Podrobně si všímá nových směrů, skupin a časopisů a výrazných osobností a jejich děl. Na příkladech domácí četby a rozborů s vyučujícím posluchači sami zpracovávají referáty o přečtených dílech, specifickým výstupem je seminární studentská vědecká práce zaměřená na konkrétní problematiku zvolených autorů a jejich děl.
Osnova
 • 1. Politická, společenská a kulturní situace v obnoveném polském státě. Vývojové tendence, vnitřní předěly v meziválečném dvacetiletí. Nové literární programy navazující na evropské proudy a směry v Evropě.
 • 2. Meziválečná poezie (I.): tvorba skupiny Skamander – J. Lechoně, J. Tuwima, K. Wierzyńského, J. Iwaszkiewicze, A. Słonimského – a tzv. satelitů. Poznaňský expresionismus. Experimenty polského futurismu (T. Czyżewského, A. Wata, St. Młodożeńce a A. Sterna).
 • 3. Meziválečná poezie (II.): Programová východska Krakovské avantgardy a poezie T. Peipera, J. Brzękowského, J. Przybosze aj. Specifika poezie let třicátých: skupina Kwadryga, tzv. Druhá avantgarda – okruh kolem J. Czechowicze, skupina Żagary (Cz. Miłosze, J. Zagórski a A. Rymkiewicz).
 • 4. Meziválečná próza (I.): Politický román, próza s válečnou tematikou a literatura faktu (S. Żeromski, A. Strug, J. Kaden-Bandrowski aj.). Psychologická próza (Z. Nałkowska, H. Boguszewska, M. Kuncewiczowa, P. Gojawiczyńska, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz).
 • 5. Meziválečná próza (II.): Fantastická, groteskní a katastrofická próza (S. Grabiński, A. Wat, B. Jasieński, R. Jaworski, Witkacy, A. Słonimski). Prozaické debuty třicátých let (Z. Uniłowski, A. Rudnicki, T. Breza, M. Choromański, J. Andrzejewski, T. Parnicki aj.).
 • 6. Meziválečná próza (III.): Avantardní próza – Gombrowiczův zápas s Formou, magický realismus Bruna Schulze.
 • 7. Meziválečné drama: Inovace, reformy a repertoár meziválečných divadelních scén. Různé polohy dramatické tvorby - avantgardní drama (Witkacy, W. Gombrowicz aj.) a realistické drama (S. Żeromski, J. Szaniawski, M. Pawlikowska-Jasnorzewska ad.).
 • 8. Literatura v období 2. světové války: Západní a východní emigrace v období německé a sovětské okupace, ilegální časopisy, antologie, publikace doma i v exilu. Tvůrci tzv. ztracené generace (K. K. Baczyński, T. Gajcy, A. Trzebiński, W. Broniewski aj.). Poezie a próza již dříve publikujících autorů, reportáže (vycházející doma i v zahraničí).
 • 9. Poválečné období 1945–1955 (I.): Politické, kulturní a společenské přeměny po roce 1945. Široká vlna válečné literatury (táborová a lágrová literatur, literatura faktu, dokumenty a vzpomínky, dramatická tvorba – mj. Cz. Miłosz, T. Różewicz, S. Szmaglewska, Z. Nałkowska, T. Borowski, Z. Kossak-Szczucka, J. Andrzejewski, J. Czapski, L. Buczkowski, G. Herling-Grudziński, M. Wańkowicz, S. Dygat, J. Szaniawski, L. Kruczkowski.
 • 10. Poválečné období 1945–1955 (II.): Stalinizace kultury a nástup socialistického realismu. Literatura ve službách propagandy - tendenční poezie, próza a publicistika. Fenomén vnitřní emigrace. Proměna politické a společenské situace v nastupujícím období tzv. tání – mj. J. Andrzejewski, K. Brandys, L. Tyrmand, A. Ważyk, M. Hłasko.
Literatura
  povinná literatura
 • NASIŁOWSKA, Anna. Trzydziestolecie : 1914-1944. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 215 s. ISBN 83-01-11861-X. info
 • KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 596 s. ISBN 9788301138516. info
 • JAROSIŃSKI, Zbigniew. Literatura lat, 1945-1975. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 202 s. ISBN 8301119985. info
 • ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 582 s. ISBN 8301138521. info
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 490 s. spisy FF č. 349. ISBN 80-210-393-6. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1918-1939. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. 223 s. ISBN 83-02-05977-3. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 830201172X. info
 • GAZDA, Grzegorz. Awangarda - nowoczesność i tradycja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0582-5. info
 • Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Edited by Zbigniew Jarosiński - Helena Zaworska. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1978. info
 • Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Edited by Józef Heistein. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. info
 • WAŚKIEWICZ, Andrzej Krzysztof. W kręgu " Zwrotnicy " : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. ISBN 8308008879. info
 • ZAWORSKA, Helena. O nową sztukę : polskie programy artystyczne lat 1917-1922. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. info
 • HUTNIKIEWICZ, Artur. Od czystej formy do literatury faktu : główne teorie i programy literackie 20 stulecia. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1965. info
 • Myśl teatralna polskiej awangardy, 1919-1939 : antologia. Edited by Stanisław Marczak-Oborski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. info
 • BOLECKI, Włodzimierz. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym :Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. Wyd. 2. popr. i uzup. Kraków: Universitas, 1996. 393 s. ISBN 83-7052-321-8. info
Výukové metody
Přednášky kombinované se semináři (analýza vybraných literárních textů, diskuse), četba doporučené literatury,.
Metody hodnocení
Typ ukončení: 1/ písemný test (60 % výsledného hodnocení) zaměřený na ověření faktografických znalostí a pojmů (základní rysy polské literatury v období 1918–1956 a nejvýznamnější osobnosti, klíčová literární díla, znalost sekundární literatury), ale také širších souvislostí (srovnávací aspekt, vzájemné paralely, shody a rozdíly, vývoj literárních druhů a žánrů), 2/ pohovor zaměřený na kontrolu povinné četby (40 % výsledného hodnocení). Neúspěch v dílčí části zkoušky znamená neúspěch u zkoušky jako celku.

Podmínky ukončení: odpovídající docházka (max. 3 absence), 2 referáty přednesené v seminářích (analýza literárního díla)
Informace učitele
Povinná četba
meziválečná psychologická próza (min. 1) - M. Dąbrowska: Noce i dnie (tom I–II), M. Kuncewiczowa: Cudzoziemka, Z. Nałkowska: Granica
próza 20. let s politickou a občanskou tematikou (min. 1) - J. Kaden-Bandrowski: Generał Barcz, Z. Nałkowska: Romans Teresy Hennert, S. Żeromski: Przedwiośnie
tzv. nový psychologismus a próza 30. let (min. 1) - M. Choromański: Zazdrość i medycyna, A. Rudnicki: Żołnierze, Z. Uniłowski: Wspólny pokój, J. Wittlin: Sól ziemi
próza s tematikou 2. světové války (min. 1) - T. Borowski: Pożegnanie z Marią, L. Buczkowski: Czarny potok, G. Herling-Grudziński: Inny świat, Z. Nałkowska: Medaliony + S. Szmaglewska: Dymy nad Birkenau
próza období 1945–1955 (min. 1) - J. Andrzejewski: Popiół i diament, W. Gombrowicz: Trans-Atlantyk, Cz. Miłosz: Dolina Issy, Cz. Miłosz: Zniewolony umysł
meziválečná avantgardní próza (min. 2) - W. Gombrowicz: Bakakaj (původně Pamiętnik z okresu dojrzewania), W. Gombrowicz: Ferdydurke, B. Schulz: Sklepy cynamonowe + Sanatorium pod Klepsydrą, S. I. Witkiewicz: Pożegnanie jesieni
poezie meziválečného období – Skamandrité a avantgarda 20. let (min. 2) - výbory básní (z tvorby před rokem 1956): J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, J. Przyboś, J. Tuwim, K. Wierzyński
poezie tzv. Druhé avantgardy, válečného a poválečného období (min. 2) - výbory básní (z tvorby před rokem 1956): K. K. Baczyński, J. Czechowicz, K. I. Gałczyński, Cz. Miłosz, T. Różewicz
drama (min. 1) - W. Gombrowicz: Iwonna, księżniczka Burgunda, J. Szaniawski: Dwa teatry, A. Trzebiński: Aby podnieść róże, S. I. Witkiewicz: Szewcy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.