IM144 Public Relations - Theory for Practice

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Míčová (lecturer), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 16. 10. 13:20–19:55 J22, Mon 13. 11. 13:20–19:55 J22, Mon 4. 12. 13:20–19:55 J22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 44/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz Public Relations – teorie pro praxi je zaměřený na seznámení se základními komunikačními dovednostmi především v oblasti kulturně-společenské. V kulturní praxi je řada příležitostí, kde lze uplatnit znalost profesionální a kreativní komunikace, tj. přípravu tiskových materiálů, newsletterů, výročních zpráv, tiskových konferencí, kulturních eventů, principů a zásad prezentace na internetu a strategii a organizaci webových stránek a intranetu. Public Relations patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Kurz Public Relations – teorie pro praxi je zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci v oblasti Public Relations, resp. Media Relations. Cílem kurzu je budoucí manažerky a manažery působící v kulturní sféře naučit, jak pomocí externí i interní komunikace vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce. Budeme se zabývat strategií vztahů s veřejností, specializovaným publikem a vztahy s médii. Studentky a studenti se seznámí s tipy, doporučeními a praktickými radami, jak vytvářet komunikační strategii, připravit svůj verbální a písemný projev a různé druhy textů. Absolventi kurzu by tak měli získat teoretický přehled o všech základních složkách a fázích procesů v Public Relations a Media Relations. Kurz je koncipován jako jednosemestrální a je rozdělen do tematických bloků.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova kurzu
 • 1. Úvod do Public Relations a historie
 • 2. Vývoj komunikace s veřejností
 • 2. Public Relations – Nový typ zákazníka
 • 3. Aktivity tiskového mluvčího a PR Managera v organizaci, příprava a prezentace plánů a nabídek
 • 4. Strategie a plánování: výzkum, průzkum a cílové skupiny, veřejné mínění a přesvědčování, konflikt management, rizika a krize, legislativa, nové technologie
 • 5. Media Relations I – typy médií, jak novináři myslí, etika a profesionalita
 • 6. Media Relations II – formy a techniky komunikace a příklady tiskových zpráv vybraných organizací
 • 7. Základní finanční a obchodní operace v PR
 • 8. Corporate Identity, Corporate Publishing a řízení pověsti (Reputation)
 • 9. Komunikace a vládní organizace, komerční sektor a neziskové organizace
 • 10. Řízení Special PR Events a sponzoring
 • 11. Krizová komunikace, mediální trénink a praktické případy krizové komunikace
 • 12. Internet, e-PR a sociální sítě
 • 13. Mediální analýza a monitoring médií
 • + Případové studie v každém výukovém bloku
 • Literatura: Baack, D. – Clow, K. E. (2008). Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press. Bednařík, P., Jirák, J. a Köpplová, B. (2011). Dějiny českých médií. Praha, Grada. Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (2013). Styl mediálních dialogů. Praha: Academia. Halada, J. (2015). Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum. Hejlová, D. (2015). Public relations. Praha: Grada. Jabłonski, A. W. (2006). Politický marketing. Úvod do Teorie a praxe. Praha: Barrister & Principal. Johnová, R. (2008). Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada. Kahnemann, D. (2012). Myšlení, rychlé a pomalé. Jan Melvil Kraus, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum. Kraus, J. (2011). Rétorika v evropské kultuře. Praha: Karolinum. L’Etang, J. (2009). Public relations. Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál. Matušková, A., Chytilek, R., Eibl, O. (2012): Teorie a metody politického marketingu. Brno: CDK. Sedláček, T. (2009). Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole. Svoboda, V. (2009). Public relations moderně a účinně. Praha: Grada. Šedivý, M., Mendlíková, O. (2012). Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha, Grada. http://apra.cz/cs/pro_pr_profesionaly/videoknihovna_a_knihovna/knihy.html
Assessment methods (in Czech)
Kurz je zakončen seminárními pracemi.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/IM144